Przetarg 7903960 - Dostawa - Sukcesywny zakup i dostawa części zamiennych,...

   
Analizuj Zamówienie 7903960 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa - Sukcesywny zakup i dostawa części zamiennych, opończy, ogumienia, akumulatorów i akcesoriów do pojazdów i silnikó
w do nich
Numer referencyjny: znak postępowania 934/2020

1. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na sukcesywne zakupy i dostawy części zamiennych, opończy, ogumienia, filtrów, akumulatorów i akcesoriów do pojazdów i silników do nich, których to potrzeb Zamawiający w bieżącej działalności nie był w stanie przewidzieć.
2. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie 3 Wykonawcami, których oferty spełnią wszystkie wymagania SIWZ oraz przepisy ustawy i otrzymają najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. W przypadku, gdy zostaną złożone mniej niż 3 oferty, Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami, którzy spełnią wszystkie wymagania SIWZ oraz przepisy ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 9a) ustawy, w umowie ramowej wskazane będą maksymalne ceny jednostkowe zawarte w ofertach złożonych przez Wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową.
3. Po podpisaniu umowy ramowej, Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert szczegółowych w postępowaniu wykonawczym wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową dla danej części. Na etapie składania ofert szczegółowych, zaoferowane ceny jednostkowe oraz termin realizacji zamówienia jednostkowego nie będą mogły przekraczać wartości granicznych zawartych w ofercie będącej podstawą zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający podzielił postępowanie na zadania
a) ZADANIE NR 1 - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki HONKER, LUBLIN
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 31581,80zł brutto
b) ZADANIE NR 2 - Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR, KAMAZ, JELCZ, IVECO, SCANIA, MAN, AUTOBUSÓW, CIĄGNIKÓW
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 55773,40zł brutto
c) ZADANIE NR 3 - Dostawa części zamiennych do pojazdów pozostałych marek i przy-czep m.in.: FIAT, FORD, OPEL, SKODA, VOLKSWAGEN, LANDROVER, MERCE-DES, HONDA, KIA, ISUZU, ACCES MAX
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 119888,00zł brutto
d) ZADANIE NR 4 - Dostawa opon, dętek, ochraniaczy dętek stosowanych w pojazdach samochodowych
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 26156,90zł brutto
e) ZADANIE NR 5 - Dostawa opończy stosowanych w pojazdach samochodowych
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 13760,00zł brutto
f) ZADANIE NR 6 - Dostawa akcesoriów (żarówek, bezpieczników, tablic służących do oznakowania pojazdów)
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 676,10zł brutto
g) ZADANIE NR 7 - Dostawa filtrów do pojazdów
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 9376,66zł brutto
h) ZADANIE NR 8 - Dostawa akumulatorów do pojazdów
Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego 17880,00zł brutto
5. Wartość zawartej umowy ramowej nie będzie wynikała z wartości zawartych przez Wykonawców w formularzach ofertowych/cenowych, które posłużą tylko do dokonania klasyfikacji złożonych ofert, wartość zawartej umowy ramowej będzie wynikała z wysokości środków jakie zamawiający przeznaczył na realizacje danego zadania.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SIWZ, opisie przedmiotu zamówienia, projekcie umowy.
7. Zamawiający informuje, że zawarcie umowy ramowy nie ogranicza prawa zamawiającego do przeprowadzenia odrębnych postępowań w trybach przewidzianych ustawą w celu udzielenia odrębnego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp w ramach, którego zakłada, że szacowana wielkość prawa opcji nie przekroczy 90% zamówienia podstawowego ,przy czym prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w czasie trwania umowy, cena jednostkowa prawa opcji będzie na takich samych warunkach jak zamówienia podstawowego określona w formularzu cenowym dołączonym do oferty przez Wykonawcę, o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem.
Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawy które są objęte umową ramową

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR 1
Dostawa części zamiennych do pojazdów marki HONKER, LUBLIN

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE NR 2 -
Dostawa części zamiennych do pojazdów marki STAR, KAMAZ, JELCZ, IVECO, SCANIA, MAN, AUTOBUSÓW, CIĄGNIKÓW

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE NR 3
Dostawa części zamiennych do pojazdów pozostałych marek i przy-czep m.in.: FIAT, FORD, OPEL, SKODA, VOLKSWAGEN, LANDROVER, MERCE-DES, HONDA, KIA, ISUZU, ACCES MAX

Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE NR 4
Dostawa opon, dętek, ochraniaczy dętek stosowanych w pojazdach samochodowych

Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE NR 5
Dostawa opończy stosowanych w pojazdach samochodowych

Część nr: 6 Nazwa: ZADANIE NR 6
Dostawa akcesoriów (żarówek, bezpieczników, tablic służących do oznakowania pojazdów)

Część nr: 7 Nazwa: ZADANIE NR 7
Dostawa filtrów do pojazdów

Część nr: 8 Nazwa: ZADANIE NR 8
Dostawa akumulatorów do pojazdów
branża Motoryzacja
podbranża akcesoria, płyny, części samochodowe, ogumienie
kody CPV 34300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się