Przetarg 7904610 - Dostawa środków przeciwnowotworowych oraz środka...

   
Analizuj Zamówienie 7904610 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków przeciwnowotworowych oraz środka kontrastowego w podziale na 3 części.
Numer referencyjny: ZP.3520/86/20

Dostawa środków przeciwnowotworowych oraz środka kontrastowego w podziale na 3 części. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: www.szpitalbp.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania: ZP.3520/86/20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę składa się w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Środki przeciwnowotworowe
Środki przeciwnowotworowe - 2 pozycje formularza cenowego do wyceny.

Część nr: 2 Nazwa: Środki przeciwnowotworowe
Środki przeciwnowotworowe - 10 op.

Część nr: 3 Nazwa: Odczynniki i środki kontrastowe
Odczynniki i środki kontrastowe - 16500 ml
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33652100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się