Przetarg 8848585 - Dostawa sprzętu medycznego 34/PN/2022 Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 8848585 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego 34/PN/2022 Numer referencyjny: 34/PN/2022
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk (część nr 1 do nr 3 – OAiT oraz część nr 4
– O/Neurologii) sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów, NIE może być sprzętem rekondycjonowanym i NIE może być wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części
Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, sprzętu medycznego w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 085-229809 z dnia 2022-05-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Część nr: wszystkie częsci
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: zakres wykluczenia
Zamiast:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powinno być:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) ; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b).
Powyższy zakaz dotyczy również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Weryfikacja powyższego zakazu, w stosunku do konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 093-254768 z dnia 2022-05-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zakres wykluczenia i dokumentów na wezwanie
Zamiast:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału W postępowaniu:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem:a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1.a IDW lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy.
Powinno być:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp a TAKże Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału W postępowaniu:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem:a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy. Dokument powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1.a IDW lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy oraz informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. i art. 7. ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Powinno być:
Data: 14/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: wszystkie części
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8870911 2022-05-20
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO WYKONYWANIA BADAŃ EEG I EMG, OPAKOWAŃ I TESTÓW DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, SPRZĘTU KUCHENNEGO ORAZ WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA ...
8905629 2022-05-23
godz. 00:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dostawa systemu do pozaustrojowej wymiany gazów wraz z akcesoriami i wyposażeniem (w skład zestawu wchodzi urządzenie oraz 4 x oksygenator i 4 kaniule)
8900951 2022-05-24
godz. 08:30
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GRUDZIĄDZU Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022...
8851609 2022-05-25
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie Numer referencyjny: ...
8851600 2022-05-25
godz. 10:00
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O. ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 64-RZĘDOWEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O. Numer referencyjny: ZP/10/PN/22 ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO 64-RZĘDOWEGO P...
8875558 2022-05-26
godz. 12:00
ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU Dostawa pasków do oznaczania parametru INR wraz z dzierżawą urządzeń Numer referencyjny: 46/EZP/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasków do oznaczania parametru INR wraz z dzierżawą urz...
8875628 2022-05-27
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Dzierżawa kompletnych napędów wiertarskich wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych zużywalnych, ZP-261-28/2022 Numer referencyjny: ZP-261-28/2022 Dzierżawa kompletnych napędów wiertarskic...
8879123 2022-05-30
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa mikroskopu laboratoryjnego jednostanowiskowego z kamerą cyfrową do Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Pediatrycznej w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Numer refere...
8875594 2022-06-01
godz. 09:00
SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WEJHEROWIE...
8906874 2022-06-13
godz. 10:00
PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych Numer referencyjny: DL-271-12/22 Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych w ilościach, o parametrach ...