Przetarg 8903908 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego:...

   
Analizuj Zamówienie 8903908 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz pakietu aplikacji biurowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.2. Przedmiotem dostawy jest:1) Część I: Komputery stacjonarne (3 zestawy) wraz z Microsoft Office 2019 Home and Business PL lub Microsoft Office 2021 Home and Business PL lub produktem równoważnym (3 sztuki);o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku nr 5 do SWZ. 3. Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:1) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021 lub później, nieużywany, kompletny (z pełnym okablowaniem, oryginalnym opakowaniem), wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 2) Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.3) W przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.4) W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności zainstalowanego oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania, przed podpisaniem protokołu odbioru i w sposób, który uzna za bezsporny. W przypadku wykrycia, że dostarczony system operacyjny jest nieoryginalny (nielegalny), nie jest nowy, był już używany lub był już wcześniej aktywowany, Zamawiający w takiej sytuacji odmówi przyjęcia sprzętu i wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.5) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu. Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 24 miesiące. Udzielona gwarancja musi być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu realizowaną w miejscu instalacji (eksploatacji sprzętu) z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Wymagane przyjmowanie zgłoszeń serwisowych poprzez stronę www lub telefoniczne. Obsługa gwarancyjna musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta bądź przez samego Producenta. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy.4. Warunki dotyczące realizacji dostawy:1) Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.2) Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, m.in. rozładunek, wniesienie oraz utrzymanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie urzędu.3) Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed dniem planowanej dostawy sprzętu, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy.4) Dostawa sprzętu odbędzie się w dniu roboczym, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8:00 - 13:00, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.5) Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.6) Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu.7) Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.8) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu zamówienia wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, oraz gwarancyjne i serwisowe, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz katalog części zamiennych, wymienionych w karcie gwarancyjnej, tak aby możliwa była prawidłowa rejestracja i eksploatacja wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.5. Rękojmia i gwarancja:Minimalny okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące (dotyczy każdej Części) – stanowi kryterium oceny ofert. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu w poszczególnych Częściach. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.6. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.7. Rozwiązania równoważne 1) Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.2) Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie/pakiet biurowy/oprogramowanie spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia/ pakiet biurowy/oprogramowanie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.4) Wszystkie przewidziane w dokumentacji postępowania parametry i wymogi techniczne wskazanych urządzeń/ pakietu biurowego/ oprogramowania są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.8. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia najpóźniej w terminie maksymalnie do 40 dni kalendarzowych – stanowi kryterium oceny ofert.

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz pakietu aplikacji biurowych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.2. Przedmiotem dostawy jest:1) Część II: Laptopy (13 sztuk) wraz z Microsoft Office 2019 Home and Business PL lub Microsoft Office 2021 Home and Business PL lub produktem równoważnym (13 sztuk);o parametrach i ilości szczegółowo określonej w Załączniku nr 5 do SWZ. 3. Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:1) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2021 lub później, nieużywany, kompletny (z pełnym okablowaniem, oryginalnym opakowaniem), wolny od wad oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 2) Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją Wykonawcy i musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń odnawianych, demonstracyjnych czy powystawowych.3) W przypadku systemu operacyjnego dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie musi być opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalności i legalności, wymagane przez producenta oprogramowania w zależności od dostarczanej wersji.4) W ramach procedury odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji oryginalności i legalności zainstalowanego oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania, przed podpisaniem protokołu odbioru i w sposób, który uzna za bezsporny. W przypadku wykrycia, że dostarczony system operacyjny jest nieoryginalny (nielegalny), nie jest nowy, był już używany lub był już wcześniej aktywowany, Zamawiający w takiej sytuacji odmówi przyjęcia sprzętu i wezwie Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.5) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę musi obejmować przeniesienie prawa własności na beneficjenta Projektu. Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na sprzęt wynosi 24 miesiące. Udzielona gwarancja musi być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Zamawiającemu realizowaną w miejscu instalacji (eksploatacji sprzętu) z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Wymagane przyjmowanie zgłoszeń serwisowych poprzez stronę www lub telefoniczne. Obsługa gwarancyjna musi być realizowana przez autoryzowany serwis producenta bądź przez samego Producenta. Rozpoczęcie gwarancji liczone będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy.4. Warunki dotyczące realizacji dostawy:1) Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.2) Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty niezbędne do realizacji dostawy, m.in. rozładunek, wniesienie oraz utrzymanie porządku w czasie rozładunku prowadzonego na terenie urzędu.3) Wykonawca, co najmniej na 3 dni przed dniem planowanej dostawy sprzętu, dokona jej awizacji, to znaczy skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia miejsca i potwierdzenia konkretnego terminu dostawy.4) Dostawa sprzętu odbędzie się w dniu roboczym, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8:00 - 13:00, transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.5) Do czasu odbioru sprzętu przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.6) Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz wszelką dokumentację dostarczoną przez producenta sprzętu.7) Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu.8) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu zamówienia wszelkie związane z nim dokumenty techniczne i certyfikaty zgodności, oraz gwarancyjne i serwisowe, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz katalog części zamiennych, wymienionych w karcie gwarancyjnej, tak aby możliwa była prawidłowa rejestracja i eksploatacja wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.5. Rękojmia i gwarancja:Minimalny okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące (dotyczy każdej Części) – stanowi kryterium oceny ofert. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu w poszczególnych Częściach. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.6. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.7. Rozwiązania równoważne 1) Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz nie obniżą określonych w dokumentacji postępowania standardów. Będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.2) Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, a więc zgodnie z art. 101 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest jednak wykazać, że urządzenie/pakiet biurowy/oprogramowanie spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje równoważne urządzenia/ pakiet biurowy/oprogramowanie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w specyfikacji, których dotyczy.4) Wszystkie przewidziane w dokumentacji postępowania parametry i wymogi techniczne wskazanych urządzeń/ pakietu biurowego/ oprogramowania są parametrami minimalnymi, chyba że zapis mówi inaczej.8. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia najpóźniej w terminie maksymalnie do 40 dni kalendarzowych – stanowi kryterium oceny ofert.

RBRiGK.271.2.11.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30213100, 30214000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8980367 2022-07-21
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń ...
8963673 2022-07-21
godz. 10:00
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK Numer referencyjny: ABM-ZP-10/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe Sy...
8928631 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** TakeDrop - pomoc przy dokończeniu sklepu na platformie Dzień dobry, Na platformie TakeDrop zaczęłam robić kurs i jednocześnie tworzyć sklep. Niestety z przyczyn niezależnych ode mn...
9018046 2022-07-22
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WASZYNGTONA dostawa, instalacja, nabycie licencji, wdrożenie i obsługę Zintegrowanego Systemu Komputerowego wraz z bazą danych stanowiącą podstawę jego działania dla SM Waszyngtona
9002548 2022-07-26
godz. 10:00
GDAŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE Usługa utrzymania i rozwoju Gdańskiej Platformy Edukacyjnej Numer referencyjny: ZP/11/U/2022/K Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania i rozwoju Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (G...
8999144 2022-07-27
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI Dostawa wyposażenia teleinformatycznego dla bursy w Grzymysławicach 10 Numer referencyjny: NI.272.12.2022 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia teleinformatycznego dla bursy...
9021356 2022-08-03
godz. 11:00
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Dostawa urządzeń komputerowych oraz części i akcesoriów komputerowych Numer referencyjny: 155/PAŻP/2022/AZP 1. Przedmiotem zamówienia objętym Dynamicznym Systemem Zakupów jest dost...
9018325 2022-08-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GNIEZNO Modernizacja Systemów Informatycznych na terenie miasta Gniezno Numer referencyjny: WAK.271.2.2022 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje realizację NIEzbędnych zadań przyczyniających si...
9024840 2022-08-10
godz. 10:00
PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH Dostawa aplikacji wspomagającej proces kształcenia metodą VR realizowana w ramach projektu „Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego” nr. POWR.03.05.00-00-ZR02/18...
8883263 2022-10-14
godz. 23:59
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PASYMIU Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury (schemat A) Powstaje w kontekście projektu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22