Przetarg 8880986 - Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8880986 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużenie wsparcia technicznego dla Archiwum Państwowego w Łodzi w podz
iale na 3 części Numer referencyjny: DAG.26.7.2022
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przedłużenie wsparcia technicznego la Archiwum Państwowego w Łodzi w podziale na 3 części:
Część 1 – dostawa serwerów, macierzy, przełączników i oprogramowania
Część 2 – dostawa zestawów komputerowych
Część 3 – przedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla urządzeń Fortinet
Część 1 – dostawa serwerów, macierzy, przełączników i oprogramowania Część nr 1 Część 1 – dostawa serwerów, macierzy, przełączników i oprogramowania Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) Serwera rack – 1 szt. 2) Rozbudowę posiadanego serwera DELL PowerEdge R650 o następujące komponenty: pamięć RAM, karta sieciową FC, kartę sieciową 10GbE 3) Macierzy dyskowej – 1 szt. 4) Oprogramowania do wirtualizacji – 1 szt. 5) Przełącznika TYP A – 1 szt. 6) Modułu rozbudowy przełącznika Cisco C9300 – 1 szt. 7) Zasilacza UPS – 1 szt. 8) Serwera backupu – 1 szt. 9) Półki dyskowej do serwera backupu – 1 szt. 10) Oprogramowania do backupu – 1 szt. 11) Licencji na systemy operacyjne – 1 komplet wraz z wdrożeniem i konfiguracją środowiska serwerowego i sieciowego, wdrożeniem związanym ze środowiskiem wirtualizacyjnym, wdrożeniem związanym z systemem backupu, szkoleniem pracownika Zamawiającego w zakresie oferowanego oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych i oprogramowania do wirtualizacji a także świadczeniem wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym ilości, specyfikacja sprzętu, rodzaj oprogramowania, wymagania dotyczące gwarancji, zakresu wdrożenia, wymiaru szkoleń i wsparcia technicznego) oraz sposób realizacji zamówienia określają: - opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, - projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 4A do SWZ dla Części 1 i 2, załącznik nr 4B do SWZ dla Części 3.
Część 2 – dostawa zestawów komputerowych Część nr 2 Część 2 – dostawa zestawów komputerowych Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) Komputer PC – 29 szt. 2) Monitor – 29 szt. wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym ilości, specyfikacja sprzętu, rodzaj oprogramowania, wymagania dotyczące gwarancji, zakresu wdrożenia, wymiaru szkoleń i wsparcia technicznego) oraz sposób realizacji zamówienia określają: - opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, - projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 4A do SWZ dla Części 1 i 2, załącznik nr 4B do SWZ dla Części 3.
Część 3 – przedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla urządzeń Fortinet Część nr 3 Część 3 – przedłużenie wsparcia technicznego i gwarancji dla urządzeń Fortinet Przedłużenie wsparcia o 1 rok dla urządzeń Fortinet FortiGate-100F (1 szt.), FortiGate 40F (3 szt.), FortiAnalyzer-200F (1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym ilości, specyfikacja sprzętu, rodzaj oprogramowania, wymagania dotyczące gwarancji, zakresu wdrożenia, wymiaru szkoleń i wsparcia technicznego) oraz sposób realizacji zamówienia określają: - opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, - projektowane postanowienia umowy - stanowiące załącznik nr 4A do SWZ dla Części 1 i 2, załącznik nr 4B do SWZ dla Części 3.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 089-242085 z dnia 2022-05-06:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
Zamiast:
https://aplodz.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl-netto
Powinno być:
https://aplodz.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl-netto/


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 096-265345 z dnia 2022-05-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 1 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
Powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 1 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 PZP.
Zgodnie z pkt IV ppkt 1 SWZ Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty na Część 1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące certyfikaty, oświadczenia lub potwierdzenia:
a) Wydruk ze strony
www.spec.org
potwierdzający osiągnięcie wymaganej ilości punktów w teście SPECrate2017_int_base dla oferowanego modelu serwera. Dotyczy pozycji nr 1 i 8 w Załączniku nr 3 do SWZ.
b) Certyfikat ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 oraz ISO 50001:2011 dla oferowanego modelu urządzenia. Dotyczy pozycji nr 1,3,8,9 w Załączniku nr 3 do SWZ.
c) Certyfikat ISO-9001:2015 dla oferowanego modelu urządzenia. Dotyczy pozycji nr 7 w Załączniku nr 3 do SWZ.
d) Oświadczenie od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dotyczy pozycji nr 1,3,8,9 w Załączniku nr 3 do SWZ.
e) Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta urządzeń. Dotyczy pozycji nr 1,3,8,9 w Załączniku nr 3 do SWZ.
f) Oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Dotyczy pozycji nr 1,3,8,9 w Załączniku nr 3 do SWZ.
g) Oświadczenie producenta, że w przypadku NIEwywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dotyczy pozycji nr 1,3,8,9 w Załączniku nr 3 do SWZ.
h) Oświadczenie producenta oferowanego w pozycji nr 8 Załącznika nr 3 do SWZ serwera o poprawnej współpracy z oferowaną półką dyskową z pozycji nr 9 Załącznika nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
Powinno być:
1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 2 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku składania oferty na Część 2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące certyfikaty, oświadczenia lub potwierdzenia:
a) Wydruk ze strony
https://www.cpubenchmark.net/
potwierdzający osiągnięcie wymaganej ilości punktów w teście Passmark CPU Mark dla oferowanego modelu komputera. Dotyczy pozycji nr 1 w Załączniku nr 3 do SWZ.
b) Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 50001 dla producenta urządzenia. Dotyczy pozycji nr 1,2 w Załączniku nr 3 do SWZ.
c) Oświadczenie producenta urządzenia o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji NIEbezpiecznych. Dotyczy pozycji nr 1 w Załączniku nr 3 do SWZ.
d) Dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta urządzeń. Dotyczy pozycji nr 1,2 w Załączniku nr 3 do SWZ.
e) Oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Dotyczy pozycji nr 1,2 w Załączniku nr 3 do SWZ.
f) Oświadczenie producenta, że w przypadku NIEwywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dotyczy pozycji nr 1,2 w Załączniku nr 3 do SWZ.
g) Oświadczenie od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Dotyczy pozycji nr 1 w Załączniku nr 3 do SWZ.
h) Oświadczenie producenta, że w gwarantuje wymianę urządzenia przypadku wystąpienia jednego martwego piksela. Dotyczy pozycji nr 2 w Załączniku nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 3 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP
Powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: dla Części 3 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania określa pkt VII SWZ.
Powinno być:
Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania określa pkt VII SWZ.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
-w art. 108 ust.1 PZP,
- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
- w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2.Podstawa wykluczenia zgodnie z art. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie dotyczy również wykonawców którzy zamierzają realizować zamówienie z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na te osoby/podmioty ponad 10 % wartości zamówienia, a podwykonawcy, dostawcy lub podmioty na zasoby, których wykonawca się powołuje są:
a) obywatelami rosyjskimi lub osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami z siedzibą w Rosji;
b) osobami prawnymi, podmiotami lub organami, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt VIII ppkt 1 SWZ.
WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1)Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
2)Informację z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 PZP, sporządzoną NIE wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.
3)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 3-6 PZP oraz w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast informacji z KRK- składa informację z odpowiedn, rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sąd. lub administr. kraju–wystawione NIE wcześniej niż 6 mcy przed złożen
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/08/2022
Powinno być:
Data: 06/09/2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa
kody CPV 30200000, 30213300, 30231300, 30233000, 48000000, 48820000, 72000000, 72250000, 72591000, 72600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , usługi informatyczne , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , oprogramowanie komputerowe , serwis, naprawa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8955090 2022-07-31
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Napisanie opinii z testu inteligencji WAIS na podstawie wzoru Osobie, która zgłosi się do zinterpretowania wyników z testu WAIS wyślę wzór, według którego należy napisać opinię ...
9005618 2022-08-01
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego do zastosowań naukowych dla Centrum Nowych Technologii UW – postępowanie 3 Numer referencyjny: CeNT-361-12/2022 1. Przedmiotem zamówienia...
9018180 2022-08-01
godz. 11:00
LUBELSKIE CENTRUM INNOWACJI I TECHNOLOGII Zakup licencji czasowej (subskrypcji) na korzystanie z systemu DAM Numer referencyjny: LCIT-AO-II.251.22.2022.KBA Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji czasowej (subskrypcji) na korzys...
8955421 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Strona internetowa / katalog firm Zlecę wykonanie strony internetowej, coś na kształt katalogu firm. Odwiedzający stronę mógłby przeglądać firmy w zależności od preferencji: po a...
9014881 2022-08-03
godz. 11:00
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej Numer referencyjny: ZP_8_2022_WMT-WMT-ITW-IMIP-IOSP Przedmiotem zamówienia jest...
8964927 2022-08-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę drobne zmiany kosmetyczne na stronie.
8981656 2022-08-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Osoba do współpracy przy projektach wordpress Zlecę audyt przespieszenia strony www
9000232 2022-08-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukiwany grafik - projektowanie opakowań kosmetyków Firma biotechnologiczna nawiąże stałą współpracę z grafikiem/studiem graficznym w zakresie projektowania opakowań kosmetykó...
9000252 2022-08-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukujemy programisty Android - stała współpraca projektowa Poszukujemy programisty mającego doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych na system Android do współpracy przy ...
9003497 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę opracowaie serisu branżowego Zlecę opracowanie serwisu branżowero dotytoczecego jednej dziedziny , bazującego na funkcjonalnośći oferi . Zapewniam grafikę i skrypt Pozdrawiam ...