Przetarg 9014769 - Dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i...

   
Analizuj Zamówienie 9014769
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni Numer referencyjny: Zp/pn/49/2022
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracown
i z podziałem na zadania;
1 Zadanie 1 – projektory;
2 Zadanie 2 – komputery;
3 Zadanie 3 – kamery internetowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części tj. zadania. Tym samym Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp, na każde zadanie oddzielnie. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Projektory Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni z podziałem na zadania; 1 Zadanie 1 – projektory Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Komputery Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni z podziałem na zadania; 1 Zadanie 2 – komputery Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Kamery internetowe Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni z podziałem na zadania; 1 Zadanie 3 – kamera internetowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 140-398932 z dnia 2022-07-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
- w zakresie zadania 1:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę projektorów w ramach jednej umowy (dostawy) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
- w zakresie zadania 2:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę komputerów w ramach jednej umowy (dostawy) o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że:
- w zakresie zadania 1:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę projektorów lub innego sprzętu multimedialnego w ramach jednej umowy (dostawy) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
- w zakresie zadania 2:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie dostawę komputerów w ramach jednej umowy (dostawy) o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/10/2022
Powinno być:
Data: 05/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 12:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 150-428042 z dnia 2022-08-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/10/2022
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 12:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża komputery, serwery, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 30213000, 30237240, 38652100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9106276 2022-08-23
godz. 11:00
POLITECHNIKA OPOLSKA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Politechniki Opolskiej Część 1: Dostawa monitorów komputerowych na potrzeby Katedry Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa Wydział...
9108945 2022-08-25
godz. 00:00
URZĄD GMINY ŁĘKAWICA Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Serwer logów - 1 szt. 2) System archiwizacji - 2 szt. 3) Przełącznik sieciowy zarzą...
9053417 2022-08-26
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY EŁK Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja sprzętu komputerowego kupowanego w ramach projektu Cyfrowa Gmina Numer referencyjny: O-ZP.271.29.2022 1. W ramach zadania należy wykonać m...
9110809 2022-08-30
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup dwóch macierzy na potrzeby systemu pocztowo biurowego oraz udzielenie gwarancji i świadczenie opieki serwisowej przez okres 36 miesięcy Przedmiotem zapytanie jest: 1) Dostawa dwóc...
9021118 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego i serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konf...
8546009 2022-08-31
godz. 11:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁODZI Dostawa oraz instalacja sprzętu IT w ramach projektu: "Projekt zawód", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro...
9086428 2022-09-05
godz. 12:00
NARODOWY BANK POLSKI Wykonanie nowej aranżacji modułów w CP NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-RS-241-0215/DA/22 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej ar...
9097654 2022-09-06
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BRANIEWA Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Numer referencyjny: OR.271.2.4.2022.KG 1. Przedmio...
9106577 2022-09-12
godz. 10:00
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa urządzeń serwerowych i sieciowych organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referencyjny: 322/2022/PN/DZP Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dosta...
9106538 2022-09-14
godz. 10:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Numer referencyjny: ZP.26.1.56.2022 1.Przedmiotem zamówienia...