Przetarg 7703262 - Dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t, który...

   
Analizuj Zamówienie 7703262
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t, który będzie częścią składową Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR)
w ramach projektu nt. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie , w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01, zadanie III A – Koszty zakupu lub instalacji nowej aparatury naukowo-badawczej oraz nowych urządzeń do badań.
Numer referencyjny: R0AP0000.271.35.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego o max. DMC 7,5 t. zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia będzie częścią składową Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej (MPLR) w ramach projektu nt. „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie, w ramach działania M16 „Współpraca” PROW 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRROW, nr umowy 00002.DDD.6509.00027.2018.01, zadanie III A – Koszty zakupu lub instalacji nowej aparatury naukowo-badawczej oraz nowych urządzeń do badań.
3. Szczegółowe warunki sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Ogólne warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) do dostarczenia samochodu, zamontowania na własny koszt w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowych elementów (dodatkowe ramy nośne) w celu usadowienia na nich elementów do MPLR (za montażu elementów MPLR do samochodu odpowiedzialny będzie dostawca MPLR wybrany w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
2) w porozumieniu z dostawcą MPLR, do uzgodnienia terminu udostępnienia przedmiotu umowy w swojej siedzibie, celem montażu na samochodzie podzespołów Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej przez Wykonawcę MPLR. Montaż wykonany będzie wyłącznie do dodatkowych ram nośnych konstrukcji skrzyni.
3) do zachowania gwarancji samochodu w przypadku ingerencji fizycznej przez dostawcę MPLR w dodatkowe ramy nośne tj. m.in. wykonanie odwiertów celem połączenia śrubowego podzespołów MPLRa.

5. Dane niezbędne do kontaktu z dostawcą MPLR zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy z dostawcą MPLR (wybranym przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym) lub po zawarciu niniejszej umowy z Wykonawcą.
6.W ciągu 4 dni roboczych od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy rysunek techniczny oferowanych elementów MPLR. Rysunek będzie zawierać rozstaw nóg monobloków (szerokość, długość, wysokość, wagę), który pozwoli Wykonawcy precyzyjnie zamontować w konstrukcji skrzyni pojazdu dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne dla MPLRa).
7. Rozruch testowy Mobilnej Pilotażowej Linii Rozlewczej odbędzie się na terenie siedziby Wykonawcy. W tym celu Wykonawca udostępni podłączenie do energii elektrycznej. Następnie wspólnie z dostawcą MPLR, w terminie określonym w pkt 3.3 SIWZ, Wykonawca zda przedmiot umowy Zamawiającemu (łącznie z zamontowanymi MPLR na aucie).
8. Wykonawca w porozumieniu z dostawcą MPLR zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia przedmiotu umowy i jego odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
9. Miejscem dostawy i odbioru samochodu wraz z zamontowanymi elementami MPLR jest Stacja Badawczo-Dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Samotwór, ul. Owocowa 4, godz. 8.00-15.00.
10. Przewiduje się jeden odbiór techniczny przedmiotu umowy. Odbiór techniczny przedmiotu umowy obejmie: odbiór samochodu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji skrzyni pojazdu poprzez zamontowane dodatkowe elementy (dodatkowe ramy nośne).
11. Warunki gwarancji: szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Czas trwania gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Minimalny termin gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące bez limitu kilometrów.
12. Warunki płatności: szczegółowe warunki i sposób płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186631-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 10:30,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540190651-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193996-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200378-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest:
IV.2.2) Kryteria
cena-60,00;
Termin dostawy-10,00;
Okres gwarancji i rękojmi-10,00;
Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów (w mg/ km)-5,00;
Wielkość emisji dwutlenku węgla(w g/km) -5,00;
Wielkość zużywanej energii (w MJ/km)- 10,00;
W ogłoszeniu powinno być:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena – 60 %,
Termin dostawy – 10%
Okres gwarancji i rękojmi – 10%
Koszty zużycia energii i emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń – 20%
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540205144-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina: 10:30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.2.2) Kryteria
cena-60,00;
Termin dostawy-10,00;
Okres gwarancji i rękojmi-10,00; Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów (w mg/ km)-5,00;
Wielkość emisji dwutlenku węgla(w g/km) -5,00;
Wielkość zużywanej energii (w MJ/km)- 10,00;
W ogłoszeniu powinno być:
IV.2.2) Kryteria znaczenie:
Cena–60,00;
Termin dostawy–25,00;
Okres gwarancji i rękojmi–10,00;
Wielkość emisji zanieczyszczeń–5,00.
branża Motoryzacja
podbranża samochody ciężarowe
kody CPV 34130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się