Przetarg 8875609 - Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 8875609 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach wyposażenia pracowni spawalniczej (z zapleczem) w ramach projektu „CE
NTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowe Numer referencyjny: WZP.272.27.2022.II
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach wyposażenia pracowni spawalniczej (z zapleczem) w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni spawalniczej służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu: robot spawalniczy stół obrotowy.
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa robota spawalniczego i stołu obrotowego w ramach wyposażenia pracowni spawalniczej (z zapleczem) w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” dofinansowanego w ramach poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni spawalniczej służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu: robot spawalniczy stół obrotowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: Formularz oferowanego sprzętu (Załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 6. Zaoferowane wyposażenie winno być objęte gwarancją: minimum 12 miesięcy – okres gwarancji jest kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 16 SWZ. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z naprawami gwarancyjnymi. 3.7. Określone w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach. 8. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Załącznik nr 3 do SWZ, a także musi odpowiadać polskim normom. Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy. 9. Wykonawca dostarczy wyposażenie do Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, ul. Ceglana 2, 64-920 Piła. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku instalacji i montażu oraz ubezpieczenia do chwili odbioru. 10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją zamówienia. 11. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej. 13. Zamawiający nie przewiduje procedury przewidzianej w art. 139 ustawy Pzp.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42990000, 42997300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny przemysłowe , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9021823 2022-07-18
godz. 12:00
PKP CARGO S.A. Licytacja elektroniczna na dostawę szyb do lokomotyw część 1 - Szyba w kabinie maszynisty boczna, opuszczana (z otworami na uchwyt): 1 poz.;część 2 - Szyba w kabinie maszynisty boczn...
8977005 2022-07-18
godz. 23:59
N-DESIGNS SP. Z O.O. Wdrożenie innowacyjnego uchwytu szansą na zniwelowanie ograniczeń funkcjonalnych wśród klientów firmy N-Designs Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk form wtryskowyc...
9020977 2022-07-19
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE Sukcesywne dostawy przewodów, kabli, końcówek kablowych do wagonów tramwajowych i autobusów
8990977 2022-07-20
godz. 10:00
CIECH S.A. SPRZEDAŻ NA RZECZ CIECH CARGO SP. Z O.O. WAGONÓW TOWAROWYCH PLATFORM 80’ LUB 40’ DO PRZEWOZU KONTENERÓW W RAMACH PROJEKTU PN. „ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO SŁUŻĄCEGO DO PRZEWOZÓW INT...
8989540 2022-07-21
godz. 23:59
FPH SEPPA S.C. Technologia wytwarzania innowacyjnych palet tekturowych o znacząco poprawionych parametrach wytrzymałościowych Część 1 – Elementy do budowy stanowiska badawczego bocznego nakładani...
8990113 2022-07-22
godz. 12:00
LQS ENERGY PEOPLE COMPANY SP. Z O.O. Nowa linia innowacyjnych siedzisk stadionowych dla obiektów sportowych i rekreacyjnych – etap II Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania narzędzi niezbędnych do wdro...
8999401 2022-07-25
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Serwis agregatów sprężających tłoczni gazu Jeleniów I Numer referencyjny: ZP/2022/05/0091/WRO 1. Serwis agregatów sprężających tłoczni gazu Jeleniów I 2. Szczegółowy opis przed...
8999655 2022-07-25
godz. 23:59
Z.P.O.W. MILEJÓW SP. Z O.O. Oprac.innowacji w post.przekąski na bazie musu owoc. i/lub owoc-warzyw oraz jogurtu o istotnie podniesionych właść.odżyw. i prozdrow. o wydł.term.przydat. do spoż. bez konieczności z...
9003095 2022-07-27
godz. 23:59
THONI ALUTEC SP. Z O.O. Opracowanie technologii wytwarzania skomplikowanych i spersonalizowanych detali opartej o udoskonalone metody dwuetapowego projektowania oraz nowej innowacyjnej techniki odlewania stanowiąc...
9018612 2022-08-02
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY AZZP.243.062.2022 Dostawa i uruchomienie pełnowymiarowego stanowiska dynamometrycznego do badań hamulcowych układów ciernych pojazdów szynowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: