Przetarg 7904472 - Dostawa radiofarmaceutyków Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7904472 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa radiofarmaceutyków
Numer referencyjny: DZP/47/PN/2020

Zad. 1 – Generator MO – Tc 1 poz. asort. w ilości 48 s
zt.;
Zad. 2 – Cytrynian itru, siarczek renu 2 poz. asort. w różnych ilościach;
Zad. 3 – Kapsułki terapeutyczne 3 poz. asort. w ilości po 15 szt.;
Zad. 4 – Zestawy do scyntygrafii 5 poz. asort. w różnych ilościach;
Zad. 5 – Chlorek strontu 1 poz. asort. w ilości 2 szt.;
Zad. 6 – Nanoscan 1 poz. asort. w ilości 15 szt.;


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Generator MO – Tc
1 poz. asort. w ilości 48 szt.;

Część nr: 2 Nazwa: Cytrynian itru, siarczek renu
2 poz. asort. w różnych ilościach;

Część nr: 3 Nazwa: Kapsułki terapeutyczne
3 poz. asort. w ilości po 15 szt.;

Część nr: 4 Nazwa: Zestawy do scyntygrafii
5 poz. asort. w różnych ilościach;

Część nr: 5 Nazwa: Chlorek strontu
1 poz. asort. w ilości 2 szt.;

Część nr: 6 Nazwa: Nanoscan
1 poz. asort. w ilości 15 szt.;


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395730-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
6.1 Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy / opis przedmiotu zamówienia. 2. Zezwolenie na obrót źródłami promieniotwórczymi i materiałami jądrowymi lub oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga takiego zezwolenia. 3. Oświadczenie wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenia do obrotu i używania oferowanych przedmiotów zamówienia oznakowane znakiem CE – zgodnie z aktualną ustawą o wyrobach medycznych. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być:
1 Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy / opis przedmiotu zamówienia. 3. Zezwolenie na obrót źródłami promieniotwórczymi i materiałami jądrowymi lub oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga takiego zezwolenia. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 11:00,
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 9343000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się