Przetarg 8884078 - Dostawa przełączników sieciowych 1. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8884078 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa przełączników sieciowych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 28 przełączników sieciowych w następujących il
ościach:- Przełączniki sieciowe 48 portowe - sztuk 7 o parametrach ujętych w rozdz. III pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,- Przełączniki sieciowe 48 portowe - sztuk 17 o parametrach ujętych w rozdz. III pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,- Przełączniki sieciowe 48 portowe dedykowane do pracy w datacenter - sztuk 4 o parametrach ujętych w rozdz. III pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 4. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ulicy Artura Grottgera 4 w Lublinie. Wykonawca zapewni transport do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.5. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy wszelkie niezbędne materiały, licencje, akcesoria oraz okablowanie potrzebne do podłączenia i uruchomienia dostarczanego urządzenia.6. Wszystkie dostarczane komponenty muszą być fabrycznie nowe, sprawne, pozbawione wszelkich wad i pochodzić z legalnego, autoryzowanego kanału dystrybucyjnego Producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą określającą termin do składania oferty.7. Zamawiający wymaga, aby serwis na sprzęt świadczony był w okresie 36 miesięcy, liczonego od dnia odbioru przedmiotu umowy.8. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.9. Oferowane rozwiązania w dniu składania ofert nie mogą być przez producenta przeznaczone do wycofania ze sprzedaży.

LCIT-AO-II.251.13.2022.MBU


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00154150/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00051992/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00051992/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 12:00
Po zmianie:
2022-05-16 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 12:30
Po zmianie:
2022-05-16 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 32420000, 32424000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8899724 2022-05-20
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Dostawa terminali inkasenckich Intermec CN51
8877768 2022-05-20
godz. 12:00
WROCŁAWSKI TEATR LALEK Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie Wrocławskiego Teatru Lalek Zamówienie podzielone na części. Część 1: dostawa i montaż sprzętu o...
8907897 2022-05-23
godz. 23:59
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych 1. Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu i oprogramowania do wspomagającej i alternatywnej komunikacji (A...
8907391 2022-05-24
godz. 09:00
URZĄD GMINY GORLICE Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu k...
8906982 2022-05-24
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Część 1: Dostawa komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem – 2 sztuki. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SWZ. ...
8902542 2022-05-25
godz. 11:00
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W WARSZAWIE Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych oraz materiałów informatyki i łączności - numer sprawy 6/ZP/2022 Część 1: Akcesoria komputerowe (237 pozycji) Część 2: Materiały informatyki ...
8903966 2022-05-26
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Klimat w szkołach metropolii”, zwana dalej Dostawą.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 c...
8880992 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 Numer referencyjny: CG-P-III.ZP....
8896603 2022-06-09
godz. 11:00
WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej Numer referencyjny: ZK-DZP.262.41.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, wg Załącznika Nr 2 (...
8893476 2022-06-09
godz. 23:59
SANWIL POLSKA SP. Z O.O. Wdrożenie w działalności SANWIL POLSKA rekomendacji Strategii Wzorniczej Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa drukarka do druków cyfrowych na tkaninach opartych o wodnorozpuszczalne ...