Przetarg 7904075 - Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w...

   
Analizuj Zamówienie 7904075 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w obszarze kosmetyki w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowe
go w Małopolsce II
Numer referencyjny: ZP-08/MKII/20

1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego Nr ZP-08/MKII/20 i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w obszarze kosmetyki w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
2. Przedmiot zamówienie obejmuje dostawę 383 sztuk różnych akcesoriów/produktów, które szczegółowo opisano w załączniku nr 5 do SIWZ:
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ
4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poniższe zadania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca gwarantuje że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie był używany, nie jest przedmiotem „powystawowym” oraz, że jest wolny od wad fizycznych oraz obciążeń prawami osób trzecich.
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały dydaktyczne
kody CPV 39162100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się