Przetarg 6736260 - DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE IGŁY, ODPADY MEDYCZNE i...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6736260 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-30
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE IGŁY, ODPADY MEDYCZNE i WYCINKI ORAZ KOCY OGRZEWAJĄCYCH
Numer referencyjny: EDZ.242-44/19

Prz
edmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły, odpady medyczne i wyciniki oraz kocy ogrzewających.
Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w 4 zadaniach:
Zadanie nr 1 Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne
Zadanie nr 2 Pojemniki na wycinki
Zadanie nr 3 Koc ogrzewający w warunkach sali operacyjnej
Zadanie nr 4 Koc ogrzewający standardowy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły i na odpady medyczne- 6 pozycji asortymentowych

Część nr: 2 Nazwa: Pojemniki na wycinki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na wycinki-7 pozycji asortymentowych

Część nr: 3 Nazwa: Koc ogrzewający w warunkach sali operacyjnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koca ogrzewającego w warunkach sali operacyjnej-1 pozycja asortymentowa

Część nr: 4 Nazwa: Koc ogrzewający standardowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koca ogrzewającego standardowego-1 pozycja asortymentowa


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540091748-N-2019 z dnia: 2019-05-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-05-14, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-05-20, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540096859-N-2019 z dnia: 2019-05-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły, odpady medyczne i wyciniki oraz kocy ogrzewających. Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w 4 zadaniach: Zadanie nr 1 Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne Zadanie nr 2 Pojemniki na wycinki Zadanie nr 3 Koc ogrzewający w warunkach sali operacyjnej Zadanie nr 4 Koc ogrzewający standardowy
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły, odpady medyczne i wyciniki oraz kocy ogrzewających. Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w 5 zadaniach: Zadanie nr 1 Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne - duże Zadanie nr 1a Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne - małe Zadanie nr 2 Pojemniki na wycinki Zadanie nr 3 Koc ogrzewający w warunkach sali operacyjnej Zadanie nr 4 Koc ogrzewający standardowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.9
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Realizacja dostaw sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy do dnia podpisania umowy w zakresie zadania nr 1 i 2. Realizacja dostaw sukcesywnie do dnia 05.03.2021 r. w zakresie zadania nr 3 i 4.
W ogłoszeniu powinno być:
Realizacja dostaw sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy do dnia podpisania umowy w zakresie zadania nr 1, 1a i 2. Realizacja dostaw sukcesywnie do dnia 05.03.2021 r. w zakresie zadania nr 3 i 4.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę - w przypadku składania oferty na wszystkie zadania - co najmniej 51 730,00 zł w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla pakietów, na które składana jest oferta: Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 25 000,00 2. 1 530,00 3. 20 200,00 4. 5 000,00 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę - w przypadku składania oferty na wszystkie zadania - co najmniej 51 730,00 zł w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla pakietów, na które składana jest oferta: Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 5 600,00 1a. 19 400,00 2. 1 530,00 3. 20 200,00 4. 5 000,00 (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał nie mniej niż 1 dostawę obejmującą swoim zakresem przedmiot postępowania i / lub innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż 274 600,00 zł w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla pakietów, na które składana jest oferta: Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 131 800,00 2. 8 400,00 3. 107 500,00 4. 26 900,00 (...)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał nie mniej niż 1 dostawę obejmującą swoim zakresem przedmiot postępowania i / lub innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż 274 600,00 zł w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla pakietów, na które składana jest oferta: Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 28 800,00 1a. 103 000,00 2. 8 400,00 3. 107 500,00 4. 26 900,00 (...)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Kryteria Znaczenie
Zadanie nr 1-2: cena 60,00
Zadanie nr 1-2: termin płatności 20,00
Zadanie nr 1-2: termin realizacji dostaw cząstkowych 20,00
Zadanie 3-4: cena 60,00
Zadanie 3-4: jakość 25,00
Zadanie 3-4: termin płatności 10,00
Zadanie 3-4: termin realizacji dostaw cząstkowych 5,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria Znaczenie
Zadanie nr 1, 1a, 2: cena 60,00
Zadanie nr 1, 1a, 2: termin płatności 20,00
Zadanie nr 1, 1a, 2: termin realizacji dostaw cząstkowych 20,00
Zadanie 3-4: cena 60,00
Zadanie 3-4: jakość 25,00
Zadanie 3-4: termin płatności 10,00
Zadanie 3-4: termin realizacji dostaw cząstkowych 5,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 1 Nazwa: Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły i na odpady medyczne- 6 pozycji asortymentowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44619000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
termin realizacji dostaw cząstkowych 20,00

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 1 Nazwa: Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne - duże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły i na odpady medyczne- 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44619000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
termin realizacji dostaw cząstkowych 20,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-05-14, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-05-24, godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 1a Nazwa: Pojemniki na zużyte igły i na odpady medyczne - małe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników na zużyte igły i na odpady medyczne- 3 pozycje asortymentowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928480-6, 44619000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
termin realizacji dostaw cząstkowych 20,00
branża Medyczna, Sprzątanie
podbranża pojemniki i kontenery na śmieci, materiały medyczne
kody CPV 33190000, 33199000, 34928480, 44619000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się