Przetarg 8310870 - Dostawa płynów infuzyjnych: produktów leczniczych i...

   
Analizuj Zamówienie 8310870 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa płynów infuzyjnych: produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego
Numer referencyjny: 11/ZP/SZ/2021
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych: produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na rzecz podmiotów wymienionych w sekcji I.1 ogłoszenia (z wyjątkiem podmiotu: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), którą zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą pobrać ze strony internetowej zamawiającego – adres strony:
www.pcmrzeszow.pl
. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zamówienia (postępowania) zawarte są w SWZ. Zamawiający NIE dopuszcza zaoferowania produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w oparciu o przepisy art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.). Zamawiający NIE dopuszcza zaoferowania i wyceny przedmiotów zamówienia w opakowaniach transportowych. Dodatkowe informacje - patrz: sekcja III.1.1 Ogłoszenia.
PI 1 Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 1 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 2 Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 2 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 3 Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 3 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 4 Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 4 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 5 Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 5 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 6 Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 6 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 7 Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 7 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 8 Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 8 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 9 Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 9 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 10 Część nr 10 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 10 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 11 Część nr 11 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 11 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 12 Część nr 12 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 12 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 13 Część nr 13 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 13 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 14 Część nr 14 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 14 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 15 Część nr 15 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 15 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 16 Część nr 16 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 16 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 17 Część nr 17 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 17 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 18 Część nr 18 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 18 (załącznik nr 4 do SWZ).
PI 19 Część nr 19 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych w ilości określonej w części 19 (załącznik nr 4 do SWZ).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-445573 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi) – dotyczy wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia określony w części 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy.
2) Przedmiot zamówienia określony w części nr 2, 3, 7 i 16 obejmuje wyroby medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), które spełniają wymagania zasadnicze oraz są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tzn. wykonawcy którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi) – dotyczy wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia określony w części 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.) z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy.
2) Przedmiot zamówienia określony w części nr 2, 3, 7 i 16 obejmuje wyroby medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), które spełniają wymagania zasadnicze oraz są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 2 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego. Zamawiający NIE żąda środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt 2 wykonawca składa na wezwanie zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-457530 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 11:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33140000, 33692000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się