Przetarg 7316036 - dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7316036 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-04
przedmiot ogłoszenia
dostawa paliw różnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Numer referencyjny: BPR/PN/01/2020

. Przedmio
tem zamówienia jest dostawa o charakterze sukcesywnym paliw do samochodów Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku - oleju napędowego (ON), benzyna bezołowiowa (Pb/95).
Wspólny słownik zamówień:
CPV – 09.10.00.00 - 0 paliwa
CPV – 09.13.41.00-8 olej napędowy
Zakup paliw: oleju napędowego dokonywany będzie z dystrybutorów na stacji /ach paliw położonej / ych w granicach administracyjnych miasta Sanoka, w granicach administracyjnych miasta Leska, w granicach administracyjnych miasta Brzozowa, w granicach administracyjnych miasta Ustrzyki Dolne czynnej/ch od poniedziałku do soboty co najmniej w godzinach 6.00- 22.00, natomiast w niedziele i święta co najmniej w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wykonawca zaoferuje minimum 14 dniowy termin płatności faktur VAT licząc od dnia wystawienia,
W przypadku bezgotówkowego rozliczania zakupów paliwa przy zastosowaniu kart flotowych Wykonawca obowiązany jest do:
– bezpłatnego wydania i dostarczenia zamawiającemu elektronicznych kart pozwalających na zakup paliw do samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat prowizyjnych i manipulacyjnych z tytułu użytkowania kart
– zapewni pełną dokumentację każdego zakupu umożliwiającą monitoring zrealizowanych transakcji
– uruchomienia elektronicznych kart w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy
– wydania zamawiającemu dodatkowych kart w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydanie nowej karty w przypadku zgubienia ich przez zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem wykonawcy (max cena karty 20zł netto) .
– natychmiastowej blokady karty po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub zniszczenia przez zamawiającego w sieci stacji paliw należących do wykonawcy.
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. - za produkt równoważny Zamawiający uważa produkt o cechach nie gorszych niż określone w SIWZ na podstawie produktu wzorcowego (posiadających co najmniej takie same parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe) Jeżeli Wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien podać ich nazwę. Brak takiego zapisu spowoduje uznanie, że Wykonawca oferuje produkt wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zaoferowanego produktu. Nie wykazanie równoważności spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
branża Surowce, paliwa, oleje
podbranża surowce napędowe
kody CPV 9100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się