Przetarg 7541790 - Dostawa oprogramowania komputerowego Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7541790 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa oprogramowania komputerowego
Numer referencyjny: WZP/WIPFE/D-332-23/20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogra
mowania, spełniającego wymagania wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: 1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki rastrowej; 2) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki wektorowej; 3) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji DTP; 4) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do montażu wideo; 5) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do tworzenia animacji; 6) siedem licencji na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF; 2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540111519-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, spełniającego wymagania wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: 1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki rastrowej; 2) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki wektorowej; 3) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji DTP; 4) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do montażu wideo; 5) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do tworzenia animacji; 6) siedem licencji na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF; 2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania komputerowego zawierająca: 1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu graficznego spełniającego poniższe wymagania: a) edycja grafiki rastrowej; b) edycja grafiki wektorowej; c) edycja DTP; d) montaż wideo; e) tworzenie animacji; f) edycja plików PDF; 2) trzy licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF; 3) Zamawiający dopuszcza, aby oferowane oprogramowanie spełniające wymagania
w pkt 5.1.1 SIWZ było zawarte w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów; 2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 3. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 4. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2020 r., o godz. 10:30, w Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, II Piętro, pokój 240
W ogłoszeniu powinno być:
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2020 r., o godz. 10:30, w Siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, II Piętro, pokój 240
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się