Przetarg 8863392 - Dostawa oprogramowania komputerowego 110/2/21/22 Numer...

   
Analizuj Zamówienie 8863392 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa oprogramowania komputerowego 110/2/21/22 Numer referencyjny: RZP/PN/110/2/21/22
Zamówienie należy zrealizować w oparci
u o założenia określone w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej oraz Technicznej stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
Zamówienie należy zrealizować w oparciu o założenia określone w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej oraz Technicznej stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 087-236153 z dnia 2022-05-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2022
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający NIE przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 109 ust. 1 Pzp.
3. Z postępowania o udzielenia zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
3.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spoż. specj. przezn.żyw. oraz wyrobów med.
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej— lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
3.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1;
3.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
3.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert opisano w SWZ.
Powinno być:
1. Z post. Zamawiający wykluczy Wykonawcę (dalej WYK):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kk,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a kk, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kk,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d kk, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że WYK zawarł z innymi WYK porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego WYK lub podmiotu, który należy z WYK do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie WYK z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
2. Zam. NIE przewiduje wykl. Wyk. z art. 109 Pzp
3. Zam NIE wymaga wadium
4. Szcz. inf. dot. kryteriów w SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 096-265294 z dnia 2022-05-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Z post. Zamawiający wykluczy Wykonawcę (dalej WYK):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kk,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a kk, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a kk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kk,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kk, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d kk,lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że WYK zawarł z innymi WYK porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego WYK lub podmiotu, który należy z WYK do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie WYK z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7) w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
2. Zam. NIE przewiduje wykl. Wyk. z art. 109 Pzp
3. Zam NIE wymaga wadium
4. Szcz. inf. dot. kryteriów w SWZ
Powinno być:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.,
2) w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
3) w przypadku, gdy należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., dotyczy to również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli TAKi podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k.
2. Zamawiający NIE przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 109 ust. 1 Pzp.
3. SWZ w IX Rozdziale zawiera szczegółowo opisany Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu:
1) Oświadczenie JEDZ (składane z ofertą)
2) Oświadczenie (odrębne od JEDZ) o NIEpodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (składane z ofertą)
3) Oświadczenie (odrębne od JEDZ) o NIEpodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (składane z ofertą)
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego (na wezwanie)
5) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej (na wezwanie)
6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ (na wezwanie)
7) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach odrębnych od JEDZ (na wezwanie)
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu szczegółowe wskazania w zakresie podstaw wykluczenia oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń składanych w tym zakresie należy odczytać w SWZ opublikowanym na stronie prowadzonego postępowania:
https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html
4. Zamawiając NIE wymaga w postępowaniu wadium.
5. SWZ w XIX Rozdziale zawiera szczegółowy opis kryteriów oceny ofert.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 11:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oprogramowanie komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014158 2022-07-15
godz. 13:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW Wykonanie dokumentacji oraz oprogramowania dla przenośników C-9.6 zwrotna,C-12.6,C-12.7,Z-9.0.1,Z-8.0.1A,Z-8.5A dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Przedmiotem Za...
8980270 2022-07-18
godz. 12:00
SZPITALE POMORSKIE SP. Z O.O. Dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego Numer referencyjny: D25M/251/N/19-41rj/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania, sprzętu, materiałów oraz narzędzi ele...
8981921 2022-07-18
godz. 23:59
P.PHU QUEST GRZEGORZ KOZŁOWSKI Zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 II. Przedmiot zamówienia: Linia technologiczna przygotowania produkcji i rozkroju Kody CPV: 42...
8980367 2022-07-21
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń ...
8928607 2022-07-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wyszukiwarka danych Zlecę opracowanie / zbudowanie / stworzenie prostej wyszukiwarki danych Dane znajdują się w plikach txt, są dosyć równomiernie "ułożone", do CSV czy XLS na pewn...
8999147 2022-07-22
godz. 11:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Dostawa sprzętu komputerowego ZP-DI-37/22 Numer referencyjny: ZP-DI-37/22 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Dozoru T...
8975919 2022-07-22
godz. 12:00
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM S.A. Cyfryzacja kina Przedwiośnie w Płocku Cyfryzacja kina Przedwiośnie - zakup i instalacja sprzętu do projekcji filmowej oraz szkolenia dla kinooperatorów 1/2022
9008887 2022-07-27
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Numer referencyjny: ZP.271....
8955461 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę dokończenie istniejącej aplikacji w Django Zlecę dokończenie istniejącej już webowej aplikacji w Pythonie, we frameworku Django. Szczegóły opiszę w e-mailu. FAKTURA VAT.
8974525 2022-08-10
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Naprawa połączenia z bazą danych ACCESS ODBC (po aktualizacji do FB3.0 Szukamy specjalisty, który zdiagnozuje i naprawi nam błąd bazy danych ACCESS mdb. Dostawca oprogramowania, z kt...