Przetarg 7905643 - Dostawa odczynników do mikrometody na rzecz Samodzielnego...

   
Analizuj Zamówienie 7905643 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników do mikrometody na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Numer ref
erencyjny: 22/2020/PN

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa odczynników do mikrometody na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim szczegółowo opisanym w zakresie i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395989-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy; 5) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SIWZ; 6) Katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 3.1 i 6 do SIWZ z oznaczeniem numeru pozycji. Jeżeli katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe nie będą określały cech i parametrów wskazanych w załączniku nr 3.1 i 6 do SIWZ, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego cechy i parametry oferowanych urządzeń. 7) wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Harmonogram dostaw na dany rok.
W ogłoszeniu powinno być:
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy; 5) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SIWZ po zmianie ; 6) Katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 3.1 po zmianie i 6 do SIWZ z oznaczeniem numeru pozycji. Jeżeli katalogi, ulotki, opisy, zdjęcia, karty katalogowe nie będą określały cech i parametrów wskazanych w załączniku nr 3.1 po zmianie i 6 do SIWZ, Zamawiający w odniesieniu do tych cech i parametrów wymaga dostarczenia oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela określającego cechy i parametry oferowanych urządzeń. 7) wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ. 8) Harmonogram dostaw na dany rok.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 11:15,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 11:15,
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się