Zlecenie 6487716 - Dostawa nowowbudowanych sześcioosiowych przegubowych...

   
Analizuj Zlecenie 6487716 (zakończone)
źródło Internet
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2018-12-19
2018-12-21
przedmiot zlecenia
Dostawa nowowbudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80' serii Sggrs(s) do pzrewozów intermodalnych.

Przedm
iotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (stóp) serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załącznikach nr 1,1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego https://pkpcargo.eb2b.com.pl/
Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i ofert wariantowych. Cel zamówienia Realizacja zamówienia - zakup nowego taboru do przewozów intermodalnych, ma na celu: zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków Zamawiającego, promocję transportu intermodalnego, a tym samym przeniesienie części transportu drogowego na kolejowy, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości transportu dla środowiska. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 220 szt. nowobudowanych sześcioosiowych przegubowych wagonów platform 80’ (stóp) serii Sggrs(s) do przewozów intermodalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załącznikach nr 1, 1a i 3 do SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego https://pkpcargo.eb2b.com.pl/
Zamawiający nie dopuszcza składania w postępowaniu ofert częściowych i ofert wariantowych.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest również m.in. do opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej, oznakowania wagonów, uzyskania certyfikatów weryfikacji WE podsystemu dla typu pojazdu kolejowego wykonanego w oparciu o uzgodnioną dokumentacją techniczną wagonu, a dla każdego wagonu będącego przedmiotem dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu deklarację weryfikacji WE podsystemu (oświadczenie producenta) stwierdzające, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, przeprowadzić szkolenie dla 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, naprawy i konserwacji dostarczonych wagonów.
Zamawiający informuje, że zamówienie objęte niniejszym postępowaniem zostało ujęte na liście rankingowej zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą z dnia 26 października 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34621100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się