Przetarg 7154320 - Dostawa napędów ortopedycznych duże kości na potrzeby...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7154320 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa napędów ortopedycznych duże kości na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
Numer referencyjny: ZP/22/20
19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa napędów ortopedycznych duże kości na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę napędów ortopedycznych z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.
Asortyment i ilości, a także wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowa), a warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy- Załącznik nr 4
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2019 r.
Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1 urządzenia medyczne
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania. Musi posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i, o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami – certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych – jeśli nie dotyczy, należy złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie.
Oferowany asortyment musi spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wybrany wykonawca zobowiązuje się w ramach przyszłego świadczenia umownego na własne ryzyko do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.
W celu potwierdzenia wymagań jakościowych w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonawca dołączy do oferty materiały informacyjne: katalogi, foldery, ulotki, opisy itp.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje :
zamówień uzupełniających
umowy ramowej.
wykorzystania aukcji elektronicznej.
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia – jednorazowa dostawa 2 tygodnie od daty podpisania umowy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540248586-N-2019 z dnia: 2019-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-20, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-22, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się