Przetarg 8325085 - Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego...

   
Analizuj Zamówienie 8325085 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.3520.4.2021
Przedmiotem zamówienia jest dos
tawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z pracami adaptacyjnymi w Pracowni Tomografii Komputerowej Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego umożliwiającego akwizycję min. 16 nienakładających się warstw wraz z pracami adaptacyjnymi w Pracowni Tomografii Komputerowej Zmawiającego. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych oraz warunki gwarancji zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowy zakres prac adaptacyjno przygotowawczych Pracowni Tomografii Komputerowej zawiera załącznik nr 10 do SWZ. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i nierekondykcjonowany, dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020, poz. 186) i posiadać oznaczenie znakiem CE. Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach tomografii komputerowej. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 14.30. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania wizji lokalnej na adres e-mail: dur@spzozparczew.pl.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-445654 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 11:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33115000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się