Przetarg 9912835 - Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 9912835 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Numer referencyjny: 20/23/WŻ
Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 7. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku ze specyfiką funkcjonowania jednostki i możliwością zmniejszenia się liczby stanu żywionych, zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia bez konsekwencji finansowych i prawnych. Minimalne wynagrodzenie dla Wykonawcy w takim przypadku wyniesie 901 100,00 zł brutto.Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie po zastosowaniu aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy. 9. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych środków finansowych. 12. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 13. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie partiami od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2024 r. 14. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15500000, 15511000, 15512000, 15530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10107032 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JAWORZNO ,, Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych od stycznia do grudnia 2024r.’’ Część 1: warzywa, owoce Część 2: mrożonki, mrożone produkty rybne Część 3: pozostałe...
10109937 2023-12-07
godz. 08:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GORZYCZKACH SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GORZYCZKACH W 2024 r. Część 1: PIECZYWO - chrupiące, świeże niegumiaste, Część 2: WODA ŹRÓDLANA- woda w d...
10107165 2023-12-07
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUTYNI Dostawa pieczywa jasnego do Szkoły Podstawowej w Lutyni
10111281 2023-12-08
godz. 09:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM Dostawa artykułów spożywczych (nabiał) 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, ul. Sikorskiego ...
10111540 2023-12-08
godz. 11:00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM NA SZLAKU IM. GEN.TADEUSZA KUTRZEBY Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom na Szlaku im. gen. T Kutrzeby w Załuskowie-do dnia 31.12.2024 roku.
10099597 2023-12-08
godz. 14:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RUCIANEM-NIDZIE Dostawa mrożonek stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie
10110455 2023-12-08
godz. 15:00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W RZESZOWIE zakup i sukcesywna, codzienna dostawa pieczywa (chleb, bułki, bułka tarta itp.)dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Rzeszowie
10074735 2023-12-10
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1 W BYDGOSZCZY Dostawa środków spożywczych: • Pakiet 1 - mięso i wędliny • Pakiet 2 - drób i przetwory • Pakiet 3 - pieczywo • Pakiet 4 - mleko i przetwory mleczne • Pakiet 5 - różne artykuły spożywcze • P...
10110238 2023-12-11
godz. 10:00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 ZIELONY ZAKĄTEK W STRZEGOMIU „Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu w pierwszej połowie 2024 roku.” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artyk...
10091706 2023-12-14
godz. 10:15
SZKOŁA POLICEALNA-MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. STANISŁAWA LIEBHARTA W LUBLINIE Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych tj. pieczywa i wyrobów piekarskich dla potrzeb Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta, w roku 2024.