Przetarg 9912835 - Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia...

   
Analizuj Zamówienie 9912835 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Numer referencyjny: 20/23/WŻ
Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ. 7. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w związku ze specyfiką funkcjonowania jednostki i możliwością zmniejszenia się liczby stanu żywionych, zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia bez konsekwencji finansowych i prawnych. Minimalne wynagrodzenie dla Wykonawcy w takim przypadku wyniesie 901 100,00 zł brutto.Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie po zastosowaniu aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający zastrzega prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy. 9. Zgodnie z art. 310 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostały mu przyznane. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych, odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych środków finansowych. 12. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 13. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie partiami od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2024 r. 14. Miejsce wykonania zamówienia: magazyn żywnościowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15500000, 15511000, 15512000, 15530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10618196 2024-06-20
godz. 10:00
Opolskie DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZY Część 1: DOSTAWY OLEJÓW I TŁUSZCZY Część 2: DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZARSKICH DKW.2232.4.2024
10616534 2024-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup artykułów spożywczych i wyrobów przemysłu papierniczego
10629629 2024-06-24
godz. 11:00
Małopolskie sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach stanowiących własność Wykonawcy wraz z kubkami jednorazowymi do wody (ekologiczne/papierowe) i dzierżawą dystrybutorów wraz z sanityzacj...
10630591 2024-06-24
godz. 15:30
Mazowieckie Zakup wody mineralnej w opakowaniach jednostkowych dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu
10631051 2024-06-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa pierogów świeżych
10598357 2024-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy dżemów, marmolady, powideł śliwkowych, oraz cukru do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych w Okręgu Lubelskim w II półroczu 2024 r. Część 1: 1. Dżem wielos...
10633574 2024-06-26
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa artykułów spożywczych - artykułów mlecznych z grupy 155 i 158 CPV
10632872 2024-06-27
godz. 10:00
Małopolskie dostawa pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla SP ZOZ w Brzesku
10588306 2024-07-05
godz. 09:00
Małopolskie SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE SUKCESYWNA DOSTAWAARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.Ś...
10616905 2024-07-12
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki internatu od 26.08.2024 r. do 30.06.2025 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych od 30.08.2024 r. do 30.06.2...