Przetarg 9952993 - Dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli socjalno - bytowych...

   
Analizuj Zamówienie 9952993 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli socjalno - bytowych na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medy
cznego w Łodzi w ramach zadania pn.: Łódzkie Centrum Toksykologii Numer referencyjny: ZP / 97 / 2023
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych oraz mebli socjalno - bytowych na potrzeby SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach zadania pn.: Łódzkie Centrum Toksykologii, zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia – wytyczne w części B SWZ.
Zadanie podzielone jest na dwa pakiety.
Pakiet nr 1 – meble laboratoryjne
Pakiet nr 2 – meble socjalno – bytowe
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa część B do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „FORMULARZ PARAMETRY - TECHNICZNE” ilości podane w FORMULARZ CENOWY zał. nr 2 do oferty.
Miejsce dostawy i uruchomienia: Łódź, ul.Pomorska 251 bud. A-1
Pakiet nr 1 – meble laboratoryjne Część nr 1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa część B do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „FORMULARZ PARAMETRY - TECHNICZNE”, ilości podane w "FORMULARZ CENOWY" zał. nr 2 do oferty.
Pakiet nr 2 – meble socjalno – bytowe Część nr 2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa część B do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „FORMULARZ PARAMETRY - TECHNICZNE” ilości podane w "FORMULARZ CENOWY" zał. nr 2 do oferty.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 196-612863 z dnia 2023-10-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
nie dotyczy
Powinno być:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Załącznik nr 14.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus.
3. Wymagania dot. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp – w dokumentacji SWZ.
4. Infor. o środkach przedmiotowych - zawarte w SWZ.
5. Szczególne podstawy wykluczenia określone zostały w SWZ.
6. Obowiązek informacyjny RODO – zawarty w SWZ.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
8. Informacja o źródle dofinansowania:
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w ramach umowy nr DOI/SK/85112/6220/305/870 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi o dofinansowanie z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, rozdziału 85112 - Szpitale kliniczne, paragrafu 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w latach 2021 – 2023 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Łódzkie Centrum Toksykologii”.
Powinno być:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus.
3. Wymagania dot. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp – w dokumentacji SWZ.
4. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - zawarta w SWZ.
5. Informacja o środkach przedmiotowych - zawarta w SWZ.
6. Szczególne podstawy wykluczenia określone zostały w SWZ.
7. Obowiązek informacyjny RODO – zawarty w SWZ.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl
9. Informacja o źródle dofinansowania:
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w ramach umowy nr DOI/SK/85112/6220/305/870 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi o dofinansowanie z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, rozdziału 85112 - Szpitale kliniczne, paragrafu 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w latach 2021 – 2023 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Łódzkie Centrum Toksykologii”.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/10/2023
Czas lokalny: 14:15
Powinno być:
Data: 18/10/2023
Czas lokalny: 14:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/01/2024
Powinno być:
Data: 15/01/2024
branża Medyczna, Wyposażenie wnętrz
podbranża meble medyczne, meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39150000, 39180000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble medyczne , meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113654 2023-11-30
godz. 07:00
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. SZAFKA, REGAŁ
10100619 2023-11-30
godz. 10:00
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII Dostawa regału na 96 klatek indywidualnie wentylowanych dla Zwierzętarni Przedmiotem zamówienia jest Dostawa regału na 96 klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) wraz ze stacją nawiewczo-w...
10093814 2023-11-30
godz. 10:00
SUN&MORE SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabudowy kuchennej Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.05.00-32-T052/21 - Wdrożenie...
10101675 2023-11-30
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W SĘDZIEJOWICACH Dostawa mebli oraz wyposażenia do internatu szkolnego znajdującego się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach Część 1: CZĘŚĆ I – Meble na ...
10098398 2023-11-30
godz. 12:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU Zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz podnośników
10103350 2023-12-01
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni dezynfektorów - 2 sztuki. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych, mat...
10116696 2023-12-04
godz. 09:15
WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GORZYCACH 4/BHP/2023 Dostawa łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych wraz z materacem 10 cm w pokrowcu zmywalnym PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Łóżko rehabilitacyjne elektryczne wraz z materacem 10 cm w pok...
10112962 2023-12-05
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Dostawa mebli metalowych z podziałem na zadania
10092146 2023-12-07
godz. 08:50
INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE ZP/CZD/171/23 Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – wykończenie i wyposażenie inwestycji Centrum Psychiatrii i Onkologii ...
10073358 2023-12-13
godz. 10:00
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU dostawa mebli wraz z montażem do budynku „Koszarowca” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Numer referencyjny: ZP/4501/D/23 1.dostawa mebli wraz z mon...