Przetarg 7750358 - Dostawa mebli fabrycznie nowych wraz z montażem do siedziby...

   
Analizuj Zamówienie 7750358 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-10-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa mebli fabrycznie nowych wraz z montażem do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze Nu
mer referencyjny: DZP-OZ.2610.511.2020
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli fabrycznie nowych wraz z montażem do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze.Wymagania podstawowe:1) Meble należą do jednej serii/ typu/modelu – czyli poszczególne rodzaje mebli winny być kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to w szczególności grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki oraz wysokości grup mebli.2) Zamawiający przed dostawą i montażem mebli umożliwi Wykonawcy w uzgodnionym wspólnie terminie pomiar pomieszczeń w celu dopasowania wymiarów mebli do tych pomieszczeń.3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiarów poszczególnych typów mebliO ±5 % przy zachowaniu wysokości poszczególnych grup mebli.4) Meble i wyposażenie musi być dostarczone, rozładowane, zmontowane i ustawione we wskazanych pomieszczeniach przez Zamawiającego oraz w godzinach pracy - adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona Góra ul. Zjednoczenia 104.5) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na trzy dni przed terminem dostawy.6) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia mebli do pomieszczeń, montażu, ustawieniaZ wypoziomowaniem, skręcenia wskazanych mebli ze sobą, wykonania otworów we wskazanych miejscach przez Zamawiającego tj.: w biurkach na doprowadzenie kabliZ komputerów do monitorów i zaślepienie ich zaślepkami, a także do zamontowaniaW biurkach szuflad na klawiaturę oraz niezbędnych uchwytów przeznaczonych do poprowadzenia kabli pod biurkiem w uchwytach PCV.7) Wszystkie meble musi być montowane zgodnie z instrukcjami i rozwiązaniami zawartymi w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia, instrukcjami producentów, jak równieżZ należytą starannością i posiadaną wiedzą z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.8) Mając na uwadze nieograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi poniżej oraz wyroby o równorzędnych lub lepszych parametrach9) W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki.10) Meble powinny spełniać minimum norm m.in.:Płyta użyta do produkcji mebli:— PN-EN 14322:2017-06— Emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1Oraz meble winny spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe11) Gwarancja na dostarczone meble minimum 24 miesiące (okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert)12) Wymagany maksymalny termin realizacji do 23-12-2020 r. od daty zawarcia umowy (termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert).Wymagania szczegółowe w stosunku do mebli i wyposażenia:1) KORPUSY (obudowa) - kolor płyty dwustronnie: jasny szary;2) FRONTY/BLATY – kolor płyty dwustronnie: drewnopodobny (typu: dąb królewski lub dąb Hamilton lub dąb Arlington);3) OBRZEŻA PCV 2 mm odpowiednio w kolorze płyt;4) PLECY MEBLI (ściany mebli) - płyty HDF 4-6 mm- kolor biały;5) NOGI biurka/dostawek do biurek w kolorze: aluminiowe regulowane do 30 mm;6) NOGI stolika metalowe w kolorze jasno szarym z regulacją do 30 mm;7) STOPKI do szaf regulowane - metalowe (wkręt M6)/PCV w kolorze czarnym;8) UCHWYTY metalowe jasnoszare o rozstawie 128 mm uchwyty w szafkach montowane na tej samej wysokości;9) AKCESORIA dodatkowe typu: przelotki do kabli – PCV w kolorze aluminiowym, uchwyty na kable – PCV mocowane pod blatem biurka;10) Sposób montażu korpusów: złącza mimośrodowe o średnicy 15 mm;11) Meble wykonane z dwustronnej płyty melaminowanej grubości 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m3 wg normy minimum DIN68765, klasa higieniczności E1;12) Właściwości płyty:— odporność na ścieranie i zarysowanie,— odporność na działanie czynników chemicznych,— odporność na działanie temperatury.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy.6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.8. Ze względu na to, że zamówienie jest dostawą w myśl art. 2 pkt 2) ustawy Zamawiający nie stawia wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do:1) wskazania powierzonej części (zakresu) zamówienia w swojej ofercie,2) wskazania firm podwykonawców - w załączniku nr 5 do SIWZ pn. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, w części II: „Informacje dotyczące wykonawcy”, sekcji D: „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega”.10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39112000, 39113000, 39113100, 39130000, 39150000, 39151000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się