Przetarg 7326495 - Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych,...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7326495 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem
na pięć zadań
Numer referencyjny: DZ.260.14.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiału roślinnego tj.: drzew liściastych, krzewów, bylin, kwiatów rabatowych oraz roślin cebulowych z podziałem na pięć zadań:
1) Zadanie nr 1 – dostawa drzew liściastych, o łącznej ilości 419 szt.;
2) Zadanie nr 2 - dostawa kwiatów rabatowych o łącznej ilości 19 352 szt.;
3) Zadanie nr 3 – dostawa krzewów o łącznej ilości 450 szt.;
4) Zadanie nr 4 - dostawa roślin cebulowych o łącznej ilości 50 000 szt.;
5) Zadanie nr 5 – dostawa bylin, o łącznej ilości 2 138 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 (dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5) do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybrane zadanie, oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Prawo opcji:
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia przedmiotu zamówienia dla każdej części w okresie trwania umowy, Zamawiający skorzysta z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP.
1) W ramach prawa opcji dla zadania nr 2, 3, 4, 5 Zamawiający dopuszcza zwiększenie do 50% zamówienia podstawowego,
w tym:
a) gatunki wymienione w zamówieniu podstawowym, wg cen oferowanych w formularzu cenowym Wykonawcy;
b) gatunki niewymienione w zamówieniu podstawowym, po cenie ustalonej każdorazowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym gatunki nie wymienione nie mogą stanowić więcej niż 20% prawa opcji.
2) Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości drzew wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 dla zadania nr 1 (pkt. 4, tabela nr 1), dodatkowo o 100 sztuk drzew wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, pkt 6, tabela nr 2 oraz
Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości dostaw dodatkowo o 3 dostawy (usługi transportowe).
3) Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie określonym prawem opcji.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa drzew liściastych
Dostawa drzew w 3 etapach z podziałem na różne terminy dostaw: 1) drzewa w pojemnikach lub z bryłą korzeniową w terminie do 23.03.br. lub wcześniej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, (pozycja z wykazu 1÷5), 2) drzewa w pojemnikach lub z bryłą korzeniową, w terminie do 23.09.br. (pozycja z wykazu 6÷8), 3) drzewa z bryłą korzeniową (pozycja z wykazu 9÷33) do 23.10.br, lub wcześniej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Materiał roślinny powinien spełniać poniższe parametry: 1) Pa 220, 3 x szk. Z BDr. 18 – 20 cm 2) Sol 3 x szk. Z BDr. 250 – 300 cm 3) Sol 12 – 14 cm, pojemnik 4) Pa 16 – 18 cm, pojemnik 5) Pa 12 – 14 cm, pojemnik 6) 120 – 140 cm pojemnik C15 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: dostawa kwiatów rabatowych
Łączna ilość kwiatów rabatowych wynosi 19 352 sztuk. a) etap I – dostawa kwiatów wiosennych w ilości 5 167 szt. roślin (w załączeniu tabela nr 1 z dokładnym podziałem gatunkowym roślin wiosennych wraz z ilością sztuk, odmianą i kolorem). Termin realizacji zamówienia: 16.03.2020 r. - 17.04.2020 r. Podany termin jest przybliżony, uzależniony od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie. O wcześniejszej lub późniejszej dostawie roślinności Zleceniobiorca powiadomi Wykonawcę. b) etap II – dostawa kwiatów letnich w ilości 12 565 szt. roślin (w załączeniu tabela nr 2 z dokładnym podziałem gatunkowym roślin letnich wraz z ilością sztuk, odmianą i kolorem). Termin realizacji zamówienia: 11.05.2020 r. - 12.06.2020 r. Podany termin jest przybliżony, uzależniony od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie. O wcześniejszej lub późniejszej dostawie roślinności Zleceniobiorca powiadomi Wykonawcę. c) etap III – dostawa kwiatów jesiennych w ilości 1620 szt. roślin (w załączeniu tabela nr 3 z dokładnym podziałem gatunkowym roślin jesiennych wraz z ilością sztuk, odmianą i kolorem). Termin realizacji zamówienia: 14.09.2020 r. - 30.09.2020 r. Podany termin jest przybliżony, uzależniony od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie. O wcześniejszej lub późniejszej dostawie roślinności Zleceniobiorca powiadomi Wykonawcę. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 dla zadania nr 2

Część nr: 3 Nazwa: dostawa krzewów
Łączna ilość krzewów wynosi 450 sztuk. Dostawa krzewów w terminie: 1) krzewy Tabela nr 1 (pozycja z wykazu 1-11) w terminie 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. 2) krzewy Tabela nr 1 (pozycja z wykazu 12-14) w terminie od 01.09.2020 r. do 30.10.2020 r. Podany termin jest przybliżony, uzależniony od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie. O wcześniejszej lub późniejszej dostawie roślinności Zamawiający powiadomi Wykonawcę. Zamówienie będzie dostarczane do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze lub w porozumieniu z Wykonawcą w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego na terenie Zielonej Góry, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli upływ terminu przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, realizacja zostanie wykonana następnego dnia roboczego. Transport roślin po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 dla zadania nr 3

Część nr: 4 Nazwa: dostawa cebul kwiatowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cebul kwiatowych zgodnie z n/w wykazem. Cebule kwiatowe powinny być I gatunku, nie zawilgocone, bez nalotów chorobowych, a każdy worek/karton powinien zawierać nazwę cebulek, rozmiar oraz ilość. Worki/kartony powinny być opisane w taki sam sposób jak w formularzy cenowym, czyli zgodnie z docelowym miejscem posadzenia. Termin dostawy do 15 września 2020r., dostawa jednorazowa w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostawa cebul do siedziby Zamawiającego lub we wskazane przez niego miejsce. 1. Wykaz cebul kwiatowych Nazwa cebuli kwiatowej rozmiar sztuk a) Żonkil „Thalia” 10/12 5 000 b) Żonkil „Duch Master” 12/14 10 000 c) Śnieżnik „Blue Giant” 5/7 23 500 d) Czosnek olbrzymi „Gladiator’ 16/18 500 e) Cebulica „Dzwonkowata niebieska” 8/9 1 000 f) Cebulica „Syberyjska” 8/9 1 000 g) Tulipan „Tarda” 8 9 000 Łącznie 50 000 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 dla zadania nr 4UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024432-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 5 Nazwa: dostawa bylin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bylin w określonej poniżej jakości na sezon 2020 roku. Łączna ilość bylin wynosi 2138 sztuk.
Szczegółowy wykaz bylin z podaniem jakości, ilości przedstawiono w załączniku nr 1 dla zadania nr 5 OPZ
Dostawa bylin w trzech terminach:
1) byliny Tabela nr 1 (pozycja z wykazu 1-12) w terminie 01.04.2020 r. do 30.05.2020 r.
2) byliny Tabela nr 1 (pozycja z wykazu 13-38) w terminie od 01.05.2020 do 30.06.2020 r.
3) byliny Tabela nr 1 (pozycja z wykazu 39-40) w terminie od 01.09.2020 do 30.10.2020 r.
Podany termin jest przybliżony, uzależniony od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.
O wcześniejszej lub późniejszej dostawie roślinności Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
Zamówienie będzie dostarczane do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze lub w porozumieniu z Wykonawcą w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego na terenie Zielonej Góry, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli upływ terminu przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, realizacja zostanie wykonana następnego dnia roboczego. Transport roślin po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża rośliny, zboża, pasze
kody CPV 3121100, 3451000, 3451200, 3451300, 3452000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się