Przetarg 7892661 - Dostawa materiałów do analiz oraz leków i preparatów...

   
Analizuj Zamówienie 7892661 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów do analiz oraz leków i preparatów weterynaryjnych dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w K
rakowie
Numer referencyjny: Sygn.49/MED/20

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów do analiz oraz leków
i preparatów weterynaryjnych dla potrzeb Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej
w Krakowie. Przedmiot zmówienia Zamawiający podzielił na szesnaście części tj.:

Część nr. 1: Leki i preparaty weterynaryjne
Część nr. 2: Odczynniki chemiczne
Część nr. 3: Zestawy lateksowe
Część nr. 4: Podłoża sypkie
Część nr. 5: Odczynniki do aparatu VITEK 2 i aplikatora płytek
Część nr. 6: Testy immunochromatograficzne
Część nr. 7: Surowice
Część nr. 8: Gotowe podłoża mikrobiologiczne
Część nr. 9: Szczepy wzorcowe i biologiczne materiały odniesienia
Część nr. 10: Podłoża do badania powierzchni i powietrza
Część nr. 11: Testy diagnostyczne do zgrzewarki Quanti Tray Plus
Część nr. 12: Odczynniki do badania wody przy użyciu aparatu HACH DR 2800
Część nr. 13: Roztwory wzorcowe do wody
Część nr. 14: Testy i krążki do antybiogramów oraz specjalnych warunków inkubacji
Część nr. 15: Inne materiały do analiz
Część nr. 16: Testy i odczynniki do biologii molekularnej


Wyżej wymienione materiały do analiz oraz leki i preparaty weterynaryjne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w polskich normach, które szczegółowo zostały opisane w „Formularzu cenowym” zał. nr 3 do SIWZ dla odpowiedniej części. Zamawiający wymaga również, aby materiały te spełniały normy Unii Europejskiej i były dopuszczone do obrotu na jej terenie. Minimalne terminy ważności dostarczonych produktów nie mogą być krótsze niż te, które Zamawiający określił w „Formularzu cenowym”, licząc od daty ich dostarczenia Zamawiającemu. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał materiały do analiz do WOMP Kraków na własny koszt i własnym transportem w terminie wskazanym w druku oferta zał. nr 1.
W przypadku dostarczania materiałów do analiz wyszczególnionych w częściach nr 8, 9. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiał do analiz były zabezpieczone wkładami chłodzącymi oraz warstwą styropianu. Termin dostawy będzie liczony od dnia pisemnego zgłoszenia zamówienia (fax, e-mail).
W zależności od wymagań określonych w poszczególnych częściach Wykonawca do każdej dostarczonej partii materiałów zobowiązany jest dołączyć dla każdego odczynnika certyfikaty/świadectwa jakości do każdej serii odczynnika/materiału do analiz, zgodnie z datą produkcji lub serią umieszczoną na opakowaniu w formie papierowej lub elektronicznej lub poprzez ich bezpłatne pobranie z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tylko dla części: 1, 2, 6, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16.
„Równoważność” dla ww. zadań określa w następujący sposób:

w części nr 1 - równoważny pod względem składu i zakresu działania;
w części nr 2 – pozycja 1 - równoważny pod względem składu i zakresu działania;
w części nr 6 – pozycja 7 - równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowania;
w części nr 10 - równoważny pod względem składu i zakresu działania;
w części nr 11 - równoważny pod względem składu i zakresu działania i kompatybilny do zgrzewarki Quanti Tray Plus firmy Idexx
w części nr 12 – równoważny pod względem składu i zakresu działania;
w części nr 13 – pozycje od 1 do 15 i od poz. 17 do 25 – równoważne pod względem składu i zakresu działania;
w części nr 14 – pozycje 5, 6, 9 równoważny pod względem zastosowania;
w części nr 15 – pozycja 1 - równoważny pod względem postaci, składu i zakresu działania;
w części nr 16 – pozycje 1, 3, 5 - równoważny pod względem parametrów technicznych i zastosowania
W przypadku zaoferowania zamienników Wykonawca obowiązkowo musi;
przedstawić dokumenty zawierające dokładny opis oferowanych materiałów do analiz zawierający
w szczególności cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego materiału do analiz
z materiałem do analiz opisanym przez Zamawiającego, w którym m.in. należy określić nazwę producenta, nr katalogowy, skład, okres trwałości, datę produkcji, czystości itp.;
wykazać, że oferowane przez Wykonawcę materiały do analiz spełniają parametry określone przez Zamawiającego;
wykazać, że oferowane materiały do analiz spełniają wymagania pozwalające na wykonywanie przez Zamawiającego badań bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności walidacji (w tym odtwarzalności, powtarzalności, czułości materiałów, poprawności) wprowadzenia dodatkowych aplikacji
w stosowanych urządzeniach laboratoryjnych;
wykazać, że ich użycie nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz asortymentu, dla którego oferuje zamienniki (zał. Nr.4)
W przypadku uszkodzenia sprzętu Zamawiającego wynikającego z użycia materiałów do analiz równoważnych dostarczonych przez Wykonawcę ponosi on odpowiedzialność za jego naprawę lub wymianę. Podstawą do stwierdzenia takiego faktu będzie opinia wydana przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Leki i preparaty weterynaryjne


Część nr: 2 Nazwa: Odczynniki chemiczne


Część nr: 3 Nazwa: Zestawy lateksowe


Część nr: 4 Nazwa: Podłoża sypkie


Część nr: 5 Nazwa: Odczynniki do aparatu VITEK 2 i aplikatora płytek


Część nr: 6 Nazwa: Testy immunochromatograficzne


Część nr: 7 Nazwa: Surowice


Część nr: 8 Nazwa: Gotowe podłoża mikrobiologiczne


Część nr: 9 Nazwa: Szczepy wzorcowe i biologiczne materiały odniesienia


Część nr: 10 Nazwa: Podłoża do badania powierzchni i powietrza


Część nr: 11 Nazwa: Testy diagnostyczne do zgrzewarki Quanti Tray Plus


Część nr: 12 Nazwa: Odczynniki do badania wody przy użyciu aparatu HACH DR 2800


Część nr: 13 Nazwa: Roztwory wzorcowe do wody


Część nr: 14 Nazwa: Testy i krążki do antybiogramów oraz specjalnych warunków inkubacji


Część nr: 15 Nazwa: Inne materiały do analiz


Część nr: 16 Nazwa: Testy i odczynniki do biologii molekularnej


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540395286-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.01.2021, godzina 10:30.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.01.2021, godzina 10:30.
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne, weterynaria - materiały, weterynaria - usługi
kody CPV 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się