Przetarg 7885320 - Dostawa margaryny do smarowania w 2021 roku Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7885320 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa margaryny do smarowania w 2021 roku
Numer referencyjny: ZP/11/2020/pn

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skł
adania ofert częściowych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby- magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. , margaryny do smarowania pieczywa (jakość zgodna z PN)
3. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV: 15431200-0

4 Przedmiot zamówienia:

Lp
Przedmiot zamówienia
Kod CPV
Jm
Ilość
1
Margaryna do smarowania pieczywa kostka 250 g
15431200-0
kg
6500
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.
10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
10.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
10.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
10.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
10.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
10.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10.6 Transport przedmiotu zamówienia do magazynu żywnościowego Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko - środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne.
10.7 Surowce uzupełniające i substancje dodatkowe powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm oraz powinny być dozwolone do stosowania w przetwórstwie przedmiotowego rodzaju zamówienia.
10.8.Wymagania dla materiałów pomocniczych: Osłonki naturalne i sztuczne powinny odpowiadać wymaganiom i być dozwolone do stosowania w przetwórstwie rodzaju zamówienia. Materiały opakowaniowe muszą być dopuszczone do pakowania produktów spożywczych powyższego rodzaju zamówienia.
10.9.Wymagania ogólne dla gotowego produktu: Produkty powinny być zgodne z deklaracją składu surowcowego podanego przez Wykonawcę.
10.10.Do każdej dostawy Wykonawca musi dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny HDI lub świadectwo zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.11. Oznakowanie asortymentu musi obejmować wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne i symbole, dotyczące środka spożywczego, umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone do tego środka spożywczego lub odnoszą się do niego zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 669 z póź. zm.). Stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi jeśli przepisy nakładają na Wykonawcę obowiązek posiadania w/w decyzji;
b) stosowną dla charakteru swojej działalności decyzję organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymagań sanitarno - higienicznych środka/środków transportu, którym/którymi będą realizowane dostawy.
11. Wymagania organizacyjne.
Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą następująco :
11.1 Dostawa odbywać się będzie partiami w ilościach zgłaszanych pisemnie, telefonicznie lub faxem przez zamawiającego. Dostawy odbywać się będą partiami po uprzednim zamówieniu nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
11.2 Dostawy w/w produktów realizowane będą transportem Wykonawcy, spełniającym wymogi sanitarne.
11.3 Odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia każdorazowo dokonywać będzie przedstawiciel zamawiającego.
12. Wymagania dot. gwarancji.
W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia tj. nie spełniającego wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni jego nieodpłatną wymianę tego samego dnia - w godzinach urzędowania zamawiającego.
13. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z najświeższych dat produkcji, musi być wolny od wad i zanieczyszczeń. Musi posiadać swoistą barwę smak i zapach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1
Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu do 80% w kostce 200 – 250g/szt.
- opakowanie jednostkowe – papier pergaminowy, folia aluminiowa laminowana, papier parafinowany
- produkt nie może zawierać w składzie mleka i produktów na bazie mleka
15431200-0
PN86/A-86908

Na każdym opakowaniu jednostkowym tłuszczu roślinnego musi być umieszczona informacja, iż produkt ten przeznaczony jest do smarowania pieczywa.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15431200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się