Przetarg 8305336 - Dostawa łańcucha górniczego, ogniw złącznych,...

   
Analizuj Zamówienie 8305336
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa łańcucha górniczego, ogniw złącznych, zgrzebeł, zespołu wału napędowego, drabinek do bezc.syst. posuwu kombajnu, kadłubu napędu zwrotnego, płyt przekładniowych z podzia
em na zadania (6 zadań) Numer referencyjny: 3658/EZP/MRU/2021
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego łańcucha górniczego okrągło – płaskiego Ø 38 x 126 mm, ogniw złącznych, zgrzebeł kompletnych, zespołu wału napędowego, drabinek do bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu ścianowego, kadłuba napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyt przekładniowych, pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na zadania (6 zadań), zgodnie z zapisami SWZ.
Łańcuch górniczy Część nr 1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 1: Łańcucha górniczego: ŁAŃCUCH GÓRNICZY OKRĄGŁO – PŁASKI Ø 38x126mm w ilości 800 m, podwójna nitka, zgodnie z wymaganiami SWZ.
Ogniwa złączne do łańcucha Część nr 2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 2: Ogniw złącznych do łańcucha - rodzaj ogniw złącznych: Ø38 x 126 pionowe (blokowe) w ilości 120 szt., zgodnie z wymaganiami SWZ.
Zgrzebła Część nr 3 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 3: Zgrzebeł: ZGRZEBŁO KOMPLETNE (z listwą i kompletem śrub i nakrętek) do przenośnika ścianowego typu PF – 4/932, na łańcuch OKRĄGŁO – PŁASKI Ø 38 x 126mm w ilości 950 szt., zgodnie z wymaganiami SWZ.
Zespół wału napędowego Część nr 4 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 4:Zespołu wału napędowego j.n: 1 WAŁ NAPĘDOWY KOMPLETNY (z kołem łańcuchowym i łącznikiem sprzęgłowym) do przenośnika PF-4/932 w ilości 4 szt., 2 KOŁO ŁAŃCUCHOWE w ilości 1 szt., 3 ŁĄCZNIK SPRZĘGŁOWY w ilości 1 szt., zgodnie z wymaganiami SWZ.
Drabinki typu EICOTRACK do bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu ścianowego Część nr 5 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 5: Drabinek do bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu ścianowego typu EICOTRACK j.n. Drabinka EICOTRACK do przenośnika ścianowego typu PF – 4/932Y w ilości 530 szt., zgodnie z wymaganiami SWZ.
Kadłub napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyty przekładniowe wraz z realizacją pozostałych świadczeń określonych w umowie Część nr 6 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: Zadanie 6: Kadłuba napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyt przekładniowych w ilości 3 szt.., zgodnie z wymaganiami SWZ. Przedmiotem Zadania nr 6 jest również wykonanie DTR przenośnika po wprowadzeniu opisanych w SWZ zmian oraz wydanie deklaracji zgodności typu WE/UE.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 167-438688 z dnia 2021-08-30:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 30/11/2021
Powinno być:
Data: 07/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/12/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-455025 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/12/2021
Powinno być:
Data: 18/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1,2,3,4,5,6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 179-467105 z dnia 2021-09-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Dostawa łańcucha górniczego, ogniw złącznych, zgrzebeł, zespołu wału napędowego, drabinek do bezc.syst. posuwu kombajnu, kadłubu napędu zwrotnego, płyt przekładniowych z podziałem na zadania (6 zadań)
Powinno być:
Dostawa łańcucha górniczego, ogniw złącznych, zgrzebeł, zespołu wału napędowego, drabinek do bezc.syst. posuwu kombajnu, kadłubu napędu zwrotnego, płyt przekładniowych z podziałem na zadania (5 zadań)
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Zespół wału napędowego
Powinno być:
Zespół wału napędowego, kadłub napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyty przekładniowe wraz z realizacją pozostałych świadczeń określonych w umowie
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
Zadanie 4:Zespołu wału napędowego j.n:
1 WAŁ NAPĘDOWY KOMPLETNY (z kołem łańcuchowym i łącznikiem sprzęgłowym) do przenośnika PF-4/932 w ilości 4 szt.,
2 KOŁO ŁAŃCUCHOWE w ilości 1 szt.,
3 ŁĄCZNIK SPRZĘGŁOWY w ilości 1 szt.,
zgodnie z wymaganiami SWZ.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
Zadanie 4:Zespołu wału napędowego, kadłuba napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyt przekładniowych wraz z realizacją pozostałych świadczeń określonych w umowie j.n:
1 WAŁ NAPĘDOWY KOMPLETNY (z kołem łańcuchowym i łącznikiem sprzęgłowym) do przenośnika PF-4/932 w ilości 4 szt.,
2 KOŁO ŁAŃCUCHOWE w ilości 1 szt.,
3 ŁĄCZNIK SPRZĘGŁOWY w ilości 1 szt.,
4 Kadłub napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyty przekładniowe w ilości 3 szt.,
zgodnie z wymaganiami SWZ.
Przedmiotem Zadania nr 4 jest również wykonanie DTR przenośnika po wprowadzeniu opisanych w SWZ zmian oraz wydanie deklaracji zgodności typu WE/UE.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 5
Powinno być:
Okres w miesiącach: 10
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
Zadanie 1 – 190.000,00 PLN lub więcej,
Zadanie 2 – 70.000,00 PLN lub więcej,
Zadanie 3 – 440.000,00 PLN lub więcej,
Zadanie 4 – 420.000,00 PLN lub więcej,
Zadanie 5 – 160.000,00 PLN lub więcej,
Zadanie 6 – 870.000,00 PLN lub więcej.
W przypadku oferty na więcej niż jedno zadanie wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej NIE może być mniejsza niż suma środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunku w tym zakresie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:
Zadanie 1 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawy fabrycznie nowego łańcucha fi 38x126 do przenośników ścianowych o długości minimum po 200 m (długość przenośnika), przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, o łącznej długości min. 800m;
Zadanie 2 – Zamawiający NIE określa warunku dla Zadania nr 2 w tym zakresie;
Zadanie 3 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawę fabrycznie nowych zgrzebeł kutych do przenośników ścianowych pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, w ilości co najmniej 900 sztuk;
Zadanie 4 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawy minimum 10-ciu fabrycznie nowych zespołów napędowych lub kół łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych ścianowych o długości minimum po 200 m (długość przenośnika), przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, o łącznej wartości min. 500.000,00 PLN netto;
Zadanie 5 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawę fabrycznie nowych drabinek kutych do przenośników zgrzebłowych ścianowych pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, w ilości, co najmniej 500 sztuk;
Zadanie 6 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawy minimum dwóch kadłubów napędowych fabrycznie nowych lub wyremontowanych do przenośników zgrzebłowych ścianowych lub kompletnych przenośników ścianowych, przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, o łącznej wartości min. 2 000.000,00 PLN netto.
W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania NIEzbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:
Zadanie 1 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawy fabrycznie nowego łańcucha fi 38x126 do przenośników ścianowych o długości minimum po 200 m (długość przenośnika), przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, o łącznej długości min. 800m;
Zadanie 2 – Zamawiający NIE określa warunku dla Zadania nr 2 w tym zakresie;
Zadanie 3 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawę fabrycznie nowych zgrzebeł kutych do przenośników ścianowych pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, w ilości co najmniej 900 sztuk;
Zadanie 4 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowali należycie
zamówienie/zamówienia na dostawy lub remonty minimum 10-ciu fabrycznie nowych zespołów napędowych lub kół łańcuchowych do przenośników zgrzebłowych ścianowych o długości minimum po 200 m (długość przenośnika), o łącznej wartości min. 300.000,00 PLN netto
oraz zamówienie/zamówienia na dostawy lub remonty podzespołów do przenośników zgrzebłowych ścianowych lub kompleksów strugowych lub kompletnych przenośników ścianowych o łącznej wartości min. 1 000.000,00 PLN netto,
przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego;
Zadanie 5 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali należycie zamówienie/zamówienia na dostawę fabrycznie nowych drabinek kutych do przenośników zgrzebłowych ścianowych pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, w ilości, co najmniej 500 sztuk.
W przypadku, gdy Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NIE zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 13.000,00 zł
Zadanie nr 2: 5.000,00 zł
Zadanie nr 3: 29.000,00 zł
Zadanie nr 4: 28.000,00 zł
Zadanie nr 5: 11.000,00 zł
Zadanie nr 6: 58.000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości sumy wadiów przewidzianych dla każdego zadania, na które składa ofertę.
Powinno być:
Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 13.000,00 zł
Zadanie nr 2: 5.000,00 zł
Zadanie nr 3: 29.000,00 zł
Zadanie nr 4: 86.000,00 zł
Zadanie nr 5: 11.000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie jest obowiązany wnieść wadium w wysokości sumy wadiów przewidzianych dla każdego zadania, na które składa ofertę.
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego łańcucha górniczego okrągło – płaskiego Ø 38 x 126 mm, ogniw złącznych, zgrzebeł kompletnych, zespołu wału napędowego, drabinek do bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu ścianowego, kadłuba napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyt przekładniowych, pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na zadania (6 zadań), zgodnie z zapisami SWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego łańcucha górniczego okrągło – płaskiego Ø 38 x 126 mm, ogniw złącznych, zgrzebeł kompletnych, zespołu wału napędowego, drabinek do bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu ścianowego, kadłuba napędu zwrotnego z aktywnym napinaniem łańcucha oraz płyt przekładniowych, pracujących w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na zadania (5 zadań), zgodnie z zapisami SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/12/2021
Powinno być:
Data: 24/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 12:00
branża Górnictwo, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt, maszyny górnicze, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 43613000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się