Przetarg 8632164 - Dostawa komór dla zwierząt laboratoryjnych Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8632164 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Dostawa komór dla zwierząt laboratoryjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. komór dla zwierząt laboratoryjnych (
dedykowanych do utrzymywania kawi domowych, szczurów i myszy - zamiennie)

DZ-23/253/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00004769/01 z dnia: 2022-01-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-11 12:00
Po zmianie:
2022-01-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-11 12:30
Po zmianie:
2022-01-17 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-09
Po zmianie:
2022-02-15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00019070/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą:
84
Po zmianie:
98
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.3. Warunki udziału w postępowaniu Przed zmianą:
TAK
Po zmianie:
NIE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na dostawie komory z przeznaczeniem do utrzymywania zwierząt zgodnie z przepisami prawa w zakresie utrzymywania zwierząt laboratoryjnych o wymaganej wartości brutto nie mniej niż 100 tys. zł. każda dostawa.
Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich – załącznik nr 7 do SWZ.
Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 12:00
Po zmianie:
2022-01-31 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 12:30
Po zmianie:
2022-01-31 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-03-02
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 44400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8869354 2022-05-30
godz. 23:59
SOLVENT WISTOL S.A. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości" Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest dostawa oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń wraz...
8937996 2022-05-31
godz. 10:00
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dostawa materiałów. NISKO ADHEZYJNE końcówki, 200l, kompatybilne z pudełkami GBPT0200-R-NS, 1x1000szt/1000szt (nr kat.GBPT0200-B-Y-LB, Googlab) - 10 op. NISKO ADHEZYJNE końcówki 10l, LONG T...
8925929 2022-05-31
godz. 10:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. Zakup i dostawa Waga półmikroanalityczna z działką odczytową 0,01mg - 1 szt.
8932887 2022-06-03
godz. 08:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU 01/ŁB/NO/2022 Dostawa wagosuszarki laboratoryjnej wraz ze świadectwem wzorcowania PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wagosuszarka laboratoryjna - 1 szt.
8933955 2022-06-03
godz. 10:30
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Dostawa wytrząsarki z inkubacją dla 4 mikropłytek (1 szt.) w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.
8933301 2022-06-06
godz. 23:59
CHDE POLSKA S.A. Enkapsulacja jako innowacyjna metoda dostarczania lipofilowych substancji czynnych w suplementach diety Dostawa liofilizatora laboratoryjnego
8911188 2022-06-17
godz. 23:59
WYDAWNICTWO EURO-DRUK PAWEŁ STEC Rozwój zaplecza B+R w firmie Wydawnictwo EURO-DRUK w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem nowych metod uszlachetnień w druku cyfrowym w tłoczeniu wypukłym i wklesłym oraz lakieru punkt...
8920175 2022-06-20
godz. 23:59
SELVITA S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita S.A. Dostawa i instalacja systemu do analizy oddziaływań międzycząsteczkowych w oparciu o zmia...
8916356 2022-06-22
godz. 23:59
MEDICOFARMA S.A. Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych dermo-kosmetyków zawierających opatentowaną cząsteczkę 4 – N - furfurylocytozynę Ekstraktor kolumnowyReaktor chemicznysyste...
8937405 2022-06-23
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-278/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-278/22 Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-...