Przetarg 7912301 - Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i...

   
Analizuj Zamówienie 7912301 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie
Numer referencyjny: EP/220/101/20
20

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednorazowych pieluchomajtek dla dorosłych
i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w wymaganych parametrach granicznych, stanowiących Załącznik nr 1A do SIWZ oraz w parametrach podlegających ocenie jakości, stanowiących Załącznik nr 1B do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pieluchomajtki dla dorosłych i pieluchy dla dzieci
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 1A do SIWZ. Zadanie składa się z 10 pozycji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540398998-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33770000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się