Przetarg 8880992 - Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8880992
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 Numer referencyjny: CG-P-III.
ZP.D.272.29.2022.MK
Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego Data Center wraz zapewnieniem kolokacji dostarczanych urządzeń oraz budowy sieci WAN w ramach Projektu pn. „e-Zdrowie dla Mazowsza 2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego Data Center wraz zapewnieniem kolokacji dostarczanych urządzeń oraz budowy sieci WAN w ramach Projektu pn. „e-Zdrowie dla Mazowsza 2". Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 2. W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca: 1) opracuje i uzgodni z Zamawiającym terminy dostaw, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz łącz w ramach budowy sieci WAN w postaci dokumentu pn. Harmonogram wdrożenia sieci WAN” zgodnie z wymaganiami Rozdziału 2. OPZ- Opracowanie Harmonogramu wdrożenia sieci WAN; 2) wykona projekt techniczny Data Center, opracuje i uzgodni z Zamawiającym szczegóły instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego w postaci dokumentu pn. Projekt techniczny Infrastruktury Data Center, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 3. OPZ; 3) będzie świadczył usługę kolokacji dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia urządzeń wraz z dostępem do sieci Internet, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4. OPZ; 4) zbuduje infrastrukturę teleinformatyczną Data Center poprzez dostawę, instalację, podłączenie i konfigurację urządzeń oraz instalację i konfigurację oprogramowania w serwerowni podstawowej oraz zapasowej zgodnie z wymaganiami Rozdziału 5. OPZ oraz dokumentem pn. Projekt techniczny Infrastruktury Data Center. 5) Zaprojektuje, wykona i będzie utrzymywał sieć WAN w architekturze IP VPN MPLS, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 6. OPZoraz dokumentami pn. Projekt techniczny Infrastruktury Data Center i Harmonogram wdrożenia sieci WAN; 6) przeprowadzi instruktaż dla osób wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Rozdziału 7. OPZ; 7) opracuje i uzgodni z Zamawiającym oraz przekaże Dokumentację Powykonawczą budowy Data Center, zgodnie z wymaganiami Rozdziału 8. OPZ. W ramach Usług rozwoju Wykonawca będzie świadczyć Zamawiającemu usługi projektowania zmian, reinstalacji i rekonfiguracji infrastruktury teleinformatycznej dostarczonej w ramach niniejszego Zamówienia nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2023 r., w wymiarze 2000 roboczogodzin. 3. Wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące Etapy i czynności: 1) W ramach Etapu I Wykonawca • opracuje i uzgodni z Zamawiającym terminy dostaw, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz łącz w ramach budowy sieci WAN w postaci dokumentu pn. „Harmonogram wdrożenia sieci WAN”; • opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt techniczny oraz szczegóły instalacji i konfiguracji infrastruktury teleinformatycznej węzła regionalnego w postaci dokumentu pn. Projekt techniczny Infrastruktury Data Center. 2) W ramach Etapu II Wykonawca: • zapewni i udostępni przestrzeń kolokacyjną wraz z dostępem do sieci Internet dla infrastruktury; • zbuduje infrastrukturę teleinformatyczną DC poprzez dostawę, instalację, podłączenie, konfigurację urządzeń i instalację oprogramowania w serwerowniach DC-UMWM i DRC-UMWM; • przeprowadzi testy działania infrastruktury teleinformatycznej DC wykonywanych na podstawie Planu Testów i scenariuszy testowych oraz przedstawi Raport z przeprowadzonych testów. W przypadku wykrycia błędów podczas testów Wykonawca naprawi błędy. 3) W ramach Etapu III Wykonawca: • wykona sieć WAN w architekturze IP VPN MPLS, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ zachowując zgodność z treścią dokumentu pn. Projekt techniczny Infrastruktury Data Center; • przeprowadzi testy działania wykonanej sieci WAN w arcarchitekturze IP VPN MPLS na podstawie Planu Testów i scenariuszy testowych oraz przedstawi Raport z przeprowadzonych testów. W przypadku wykrycia błędów podczas testów Wykonawca naprawi błędy. 4) W ramach Etapu IV Wykonawca: • przeprowadzi instruktaże; • opracuje i uzgodni z Zamawiającym oraz przekaże Dokumentację powykonawczą

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 102-284341 z dnia 2022-05-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2022
Powinno być:
Data: 27/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 114-321323 z dnia 2022-06-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
...3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy sprzętu informatycznego do końcowych klientów (polegające na dostawie, instalacji oraz konfiguracji serwerów wraz z zapewnieniem opieki serwisowej i gwarancyjnej), łączna wartość każdego z tych zamówień NIE może być niższa niż 2 000 000 zł brutto, przy czym wartość jednego zamówienia NIE może być niższa niż 1 000 000 zł brutto;
Powinno być:
...3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej.
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 (dwie) dostawy sprzętu informatycznego do końcowych klientów (polegające na dostawie, instalacji oraz konfiguracji serwerów wraz z zapewnieniem opieki serwisowej i gwarancyjnej), łączna wartość tych zamówień NIE może być niższa niż 2 000 000 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100), przy czym wartość co najmniej jednego zamówienia NIE może być niższa niż 1 000 000 zł (słownie: milion złotych 00/100) brutto;...
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
21. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw oraz wykonawców usług z wymaganiami zawartymi w OPZ, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
• certyfikat jakości dla firmy serwisującej (wykonawcy usług serwisowych) na świadczenie usług serwisowych, według normy ISO 9001 lub równoważnej normy jakości na świadczenie usług serwisowych certyfikowanej przez akredytowane jednostki lub zaświadczenie NIEzależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia, przez wykonawcę usług serwisowych, norm jakości lub - wskazanie w Formularzu oferty adresu do strony, na której Zamawiający może zweryfikować, że firma serwisująca posiada certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych;
• autoryzację producenta oferowanych urządzeń dla firmy serwisującej;
• wydrukowane wyniki w teście PassMark CPU Mark ze strony
www.cpubenchmark.net
dla oferowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia – stan na dzień z zakresu od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty przez Wykonawcę.
Powinno być:
21. Wykonawca w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw oraz wykonawców usług z wymaganiami zawartymi w OPZ, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
• certyfikat jakości dla firmy serwisującej (wykonawcy usług serwisowych) na świadczenie usług serwisowych, według normy ISO 9001 lub równoważnej normy jakości na świadczenie usług serwisowych certyfikowanej przez akredytowane jednostki lub zaświadczenie NIEzależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia, przez wykonawcę usług serwisowych, norm jakości lub - wskazanie w Formularzu oferty adresu do strony, na której Zamawiający może zweryfikować, że firma serwisująca posiada certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważny certyfikat jakości na świadczenie usług serwisowych;
• autoryzację producenta oferowanych urządzeń dla firmy serwisującej;
• wydrukowane wyniki w teście SPECrate2017_intbase ze strony
www.spec.org
dla oferowanego sprzętu zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia – stan na dzień z zakresu od daty ogłoszenia postępowania do daty złożenia oferty przez Wykonawcę;
• oświadczenie lub inne dokumenty z których wynikać będzie zgodność parametrów obiektów z normą TIER III, o których mowa w Rozdziale 4 ust. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia”
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/08/2022
Powinno być:
Data: 05/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 127-361544 z dnia 2022-07-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Powinno być:
Data: 15/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:10
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Telekomunikacja, Telefony
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, montaż sieci komputerowej, telekomunikacja usługi
kody CPV 30211300, 30211400, 32422000, 48000000, 48822000, 72315000, 72317000, 72318000, 72411000, 72514100, 72710000, 72720000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , montaż sieci komputerowej , telekomunikacja usługi

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9014976 2022-07-18
godz. 09:00
URZĄD GMINY NIEGOSŁAWICE Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Przedmiot zamówieni...
8980319 2022-07-18
godz. 10:00
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Zakup zestawu do przesyłania danych do systemu POBYT - 2 postępowanie Numer referencyjny: BA.I.272.34.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz montaż zestawu do przesyłania danych do...
9018486 2022-07-18
godz. 23:59
URZĄD MIASTA I GMINY BISKUPIEC „Rozwinięcie aktualnej strony internetowej o funkcjonalność przesyłania plików z wykorzystaniem technologii HTML5 w projekcie Cyfrowa Gmina” w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy ...
9021615 2022-07-20
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej w VII LO i SP 6 w Białymstoku Część 1: Zaprojektowanie i budowa instalacji strukturalnej i zasilającej w budynku VII Liceum Ogólnoksz...
8999072 2022-07-27
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA Dostawa punktów dostępowych WiFi na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Numer referencyjny: ZP/162/055/D/22 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę pun...
8986390 2022-07-29
godz. 12:00
EKO-REGION SP. Z O.O. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego u Zamawiającego oraz...
9021382 2022-08-02
godz. 09:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Dostawa 4 szt. laptopów - KC-zp.272-409/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-409/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawą 4 szt. laptopów, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 4.1 SWZ. Do...
9014765 2022-08-02
godz. 11:00
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Dostawa sprzętu komputerowego Numer referencyjny: ZK-DZP.262.58.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis pr...
9018155 2022-08-04
godz. 09:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Numer referencyjny: ZP.26.1.46.2022 1. Przedmiotem zamówieni...
9021427 2022-08-08
godz. 10:00
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych oraz platformy centralnej wraz z infrastrukturą Numer referencyjny: 2612.10.2022.Zdr Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie oraz wdrożenie Pla...