Przetarg 7189760 - Dostawa i montaż mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry...

   
Analizuj Zamówienie 7189760 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż mikroskopu z kamerą cyfrową dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Pr
zyrodniczego we Wrocławiu
Numer referencyjny: R0AO0000.271.147.2019

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Parametrach Technicznych zał. nr 1A do SIWZ.

3.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

3.3.Miejscem dostawy jest Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 31.

3.4. Zamawiający wymaga, aby oferowane mikroskopy były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

3.5. Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy długość gwarancji i rękojmi stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.

3.6. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 3 dni,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze, czas naprawy stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,
c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw
wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko.

3.7. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsług i sprzętu w ciągu 1 dnia x 2 godziny, czas szkolenia stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,

3.8. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostkę protokół odbioru mikroskopów. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540263881-N-2019 z dnia: 2019-12-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej jedną dostawę aparatury laboratoryjnejo wartości co najmniej 15.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów wykonania oraz z załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje, inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej - oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia; Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP Warunek, o którym mowa powyżej zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: co najmniej jedną dostawę mikroskopów o wartości co najmniej 15.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów wykonania oraz z załączeniem dowodów czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje, inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej - oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości zamówienia; Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców wymienionych w Rozdziale 7 SIWZ. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP Warunek, o którym mowa powyżej zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówieniaMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 10:30,
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38634000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się