Przetarg 7686773 - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Art Inkubatora...

   
Analizuj Zamówienie 7686773 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie w zakresie zadania pn. „Adaptacj
a zabytkowego zespołu willowo – parkowego i Parku Północnego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Numer referencyjny: ZP.271.14.IN.2020.MSt

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli i artykułów wyposażenia wnętrz wraz z montażem do wskazanych pomieszczeń znajdujących w Art Inkubatorze i bibliotece publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz innych elementów wyposażania wnętrz dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli (sofy, fotele, krzesła, stoły, regały, i inne), a także artykułów wyposażenia wnętrz (lampy, dywany, zegary, artykuły dekoracyjne, akcesoria łazienkowe i innych).
Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
Cześć I — dostawa i montaż wyposażenia łazienek;
Cześć II — dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz;
Część III — dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych;
Część IV - dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie cztery części zamówienia lub na wybraną przez siebie część.
Pełen opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem wszystkich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, ich opisem i specyfikacją znajdują się w:
▪ Załączniku nr 1 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia (w podziale na części zamówienia);
▪ Załącznikach nr 9 do siwz: STWIOR.

Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do wyposażenia przyszłej siedziby Art Inkubatora i biblioteki publicznej w zespole willowo – parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie.
Zespół willowo – parkowy przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie ma stanowić wizytówkę Miasta Sopotu, być atrakcyjną i nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej jakości i wartościach estetycznych, pełniącą ważną rolę w kształtowaniu poziomu życia lokalnych społeczności. Głównym zadaniem tego miejsca jest pozostawanie nośnikiem tożsamości miasta, współtworzenie jego wizerunku i wpływanie na atrakcyjność miasta jako całości.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do:
▪ dostarczenia mebli i artykułów wyposażenia wnętrz do budynków Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie, wniesienia mebli do pomieszczeń określonych przez Zamawiającego (w tym do piwnicy, na parter, I i II piętro),
▪ zamontowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w pomieszczeniach określonych przez Zamawiającego,
▪ przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji mebli lub elementów wyposażenia,
▪ udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone meble/elementy wyposażenia wnętrz, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz,
UWAGA:
zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
▪ zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.

Miejsce wykonania zamówienia: Art Inkubator i Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 3 i Goyki 1, Sopot, przy czym Zamawiający zastrzega, że miejsce wykonania zamówienia, w zakresie dostawy mebli i wyposażenia może zostać zmienione na inną lokalizację na terenie Miasta Sopotu (docelowe miejsce instalacji/montażu nie ulega zmianie).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający wskazał na pochodzenie produktów z uwagi na specyfikę zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Specyfika przedmiotu zamówienia polega na tym, że wygląd oraz cechy mebli i artykułów wyposażania wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, zostały określone w autorskim projekcie aranżacji wnętrz Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie. Uzasadnione jest zachowanie integralności i zamysłu koncepcyjnego tego autorskiego projektu aranżacji wnętrz, poprzez zamówienie mebli i artykułów wyposażenia wnętrz spójnych wizualnie, estetycznie, kolorystycznie, zachowujących określoną przez projektantów strukturę tkanin i innych materiałów, z których zamawiane meble i artykuły wyposażenia wnętrz mają być wykonane.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Warunki równoważności dla każdego produktu objętego przedmiotem zamówienia zostały określone w załączniku nr 9 do siwz – STWIOR oraz w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zaoferowane materiały równoważne umożliwią uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W tym celu, Wykonawca, który w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. produkt innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
▪ wskazać w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do formularza oferty) nazwę producenta i modelu jaki oferuje,
▪ dołączyć do kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą, kartę katalogową proponowanego produktu równoważnego, określającą parametry techniczne tego produktu, jego wymiary, wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego produktu bądź wizualizacją na nośniku pamięci.
Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, szerokości i głębokości od podanych wartości na poziomie ±2%.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.
Wykonawca winien (o ile dotyczy) podać w ofercie nazwy (firm) podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy odpowiednio dla danej części, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do siwz - wzór umowy
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie art. 29 ust. 3a uPzp.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Cześć I — dostawa i montaż wyposażenia łazienek
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia ruchomego w zakresie mebli w ramach realizacji zadania pn. Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dostawy i montażu wyposażenia ruchomego zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w siwz, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyszczególnionych w Załączniku nr 9) w terminie zgodnie z Umową. Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego Zamówienia jest: RESTAURO Spółką z o.o. z siedzibą (87-100) Toruń, ul. Wola Zamkowa nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części. Część I – dostawa i montaż wyposażenia łazienek w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR, w zakresie elementów wskazanych w przedmiarze dla tej części;

Część nr: 2 Nazwa: dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia ruchomego w zakresie mebli w ramach realizacji zadania pn. Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dostawy i montażu wyposażenia ruchomego zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w siwz, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyszczególnionych w Załączniku nr 9) w terminie zgodnie z Umową. Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego Zamówienia jest: RESTAURO Spółką z o.o. z siedzibą (87-100) Toruń, ul. Wola Zamkowa nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części. Część II – dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR, w zakresie elementów wskazanych w przedmiarze dla tejczęści;

Część nr: 3 Nazwa: dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia ruchomego w zakresie mebli w ramach realizacji zadania pn. Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dostawy i montażu wyposażenia ruchomego zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w siwz, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyszczególnionych w Załączniku nr 9) w terminie zgodnie z Umową. Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego Zamówienia jest: RESTAURO Spółką z o.o. z siedzibą (87-100) Toruń, ul. Wola Zamkowa nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części. Część III – dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR, w zakresie elementów wskazanych w przedmiarze dla tej części;

Część nr: 4 Nazwa: dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia ruchomego w zakresie mebli w ramach realizacji zadania pn. Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dostawy i montażu wyposażenia ruchomego zgodnie z dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania. Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań: zamieszczonych w siwz, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyszczególnionych w Załączniku nr 9) w terminie zgodnie z Umową. Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego Zamówienia jest: RESTAURO Spółką z o.o. z siedzibą (87-100) Toruń, ul. Wola Zamkowa nr 6. Zamówienie obejmuje cztery części. Część IV – dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich w budynku przy ul. Goyki 1 oraz w budynku przy ul. Goyki 3, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w STWiOR, w zakresie elementów wskazanych w przedmiarze dla tej części.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184291-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli i artykułów wyposażenia wnętrz wraz z montażem do wskazanych pomieszczeń znajdujących w Art Inkubatorze i bibliotece publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie. Krótki opis przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz innych elementów wyposażania wnętrz dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli (sofy, fotele, krzesła, stoły, regały, i inne), a także artykułów wyposażenia wnętrz (lampy, dywany, zegary, artykuły dekoracyjne, akcesoria łazienkowe i innych). Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Cześć I — dostawa i montaż wyposażenia łazienek; Cześć II — dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz; Część III — dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych; Część IV - dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie cztery części zamówienia lub na wybraną przez siebie część. Pełen opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem wszystkich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, ich opisem i specyfikacją znajdują się w: ▪ Załączniku nr 1 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia (w podziale na części zamówienia); ▪ Załącznikach nr 9 do siwz: STWIOR. Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do wyposażenia przyszłej siedziby Art Inkubatora i biblioteki publicznej w zespole willowo – parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie. Zespół willowo – parkowy przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie ma stanowić wizytówkę Miasta Sopotu, być atrakcyjną i nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej jakości i wartościach estetycznych, pełniącą ważną rolę w kształtowaniu poziomu życia lokalnych społeczności. Głównym zadaniem tego miejsca jest pozostawanie nośnikiem tożsamości miasta, współtworzenie jego wizerunku i wpływanie na atrakcyjność miasta jako całości. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do: ▪ dostarczenia mebli i artykułów wyposażenia wnętrz do budynków Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie, wniesienia mebli do pomieszczeń określonych przez Zamawiającego (w tym do piwnicy, na parter, I i II piętro), ▪ zamontowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w pomieszczeniach określonych przez Zamawiającego, ▪ przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji mebli lub elementów wyposażenia, ▪ udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone meble/elementy wyposażenia wnętrz, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz, UWAGA: zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. ▪ zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Miejsce wykonania zamówienia: Art Inkubator i Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 3 i Goyki 1, Sopot, przy czym Zamawiający zastrzega, że miejsce wykonania zamówienia, w zakresie dostawy mebli i wyposażenia może zostać zmienione na inną lokalizację na terenie Miasta Sopotu (docelowe miejsce instalacji/montażu nie ulega zmianie). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający wskazał na pochodzenie produktów z uwagi na specyfikę zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Specyfika przedmiotu zamówienia polega na tym, że wygląd oraz cechy mebli i artykułów wyposażania wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, zostały określone w autorskim projekcie aranżacji wnętrz Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie. Uzasadnione jest zachowanie integralności i zamysłu koncepcyjnego tego autorskiego projektu aranżacji wnętrz, poprzez zamówienie mebli i artykułów wyposażenia wnętrz spójnych wizualnie, estetycznie, kolorystycznie, zachowujących określoną przez projektantów strukturę tkanin i innych materiałów, z których zamawiane meble i artykuły wyposażenia wnętrz mają być wykonane. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Warunki równoważności dla każdego produktu objętego przedmiotem zamówienia zostały określone w załączniku nr 9 do siwz – STWIOR oraz w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zaoferowane materiały równoważne umożliwią uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W tym celu, Wykonawca, który w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. produkt innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest: ▪ wskazać w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do formularza oferty) nazwę producenta i modelu jaki oferuje, ▪ dołączyć do kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą, kartę katalogową proponowanego produktu równoważnego, określającą parametry techniczne tego produktu, jego wymiary, wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego produktu bądź wizualizacją na nośniku pamięci. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, szerokości i głębokości od podanych wartości na poziomie ±2%. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. Wykonawca winien (o ile dotyczy) podać w ofercie nazwy (firm) podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy odpowiednio dla danej części, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do siwz - wzór umowy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie art. 29 ust. 3a uPzp.
W ogłoszeniu powinno być:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli i artykułów wyposażenia wnętrz wraz z montażem do wskazanych pomieszczeń znajdujących w Art Inkubatorze i bibliotece publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem mebli oraz innych elementów wyposażania wnętrz dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli (sofy, fotele, krzesła, stoły, regały, i inne), a także artykułów wyposażenia wnętrz (lampy, dywany, zegary, artykuły dekoracyjne, akcesoria łazienkowe i innych). Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Cześć I — dostawa i montaż wyposażenia łazienek; Cześć II — dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz; Część III — dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych; Część IV - dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie cztery części zamówienia lub na wybraną przez siebie część.
Pełen opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem wszystkich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, ich opisem i specyfikacją znajdują się w:
▪ Załączniku nr 1 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia (w podziale na części zamówienia);
▪ Załącznikach nr 9 do siwz: STWIOR.
 załączniku nr 10 - Projekt Architektury wnętrz (1-6).
Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do wyposażenia przyszłej siedziby Art Inkubatora i biblioteki publicznej w zespole willowo – parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie.
Zespół willowo – parkowy przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie ma stanowić wizytówkę Miasta Sopotu, być atrakcyjną i nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej jakości i wartościach estetycznych, pełniącą ważną rolę w kształtowaniu poziomu życia lokalnych społeczności.
Głównym zadaniem tego miejsca jest pozostawanie nośnikiem tożsamości miasta, współtworzenie jego wizerunku i wpływanie na atrakcyjność miasta jako całości.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do: ▪ dostarczenia mebli i artykułów wyposażenia wnętrz do budynków Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie, wniesienia mebli do pomieszczeń określonych przez Zamawiającego (w tym do piwnicy, na parter, I i II piętro),
▪ zamontowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w pomieszczeniach określonych przez Zamawiającego,
▪ przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji mebli lub elementów wyposażenia,
▪ udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone meble/elementy wyposażenia wnętrz, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz,
UWAGA: zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
▪ zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji.
Miejsce wykonania zamówienia: Art Inkubator i Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 3 i Goyki 1, Sopot, przy czym Zamawiający zastrzega, że miejsce wykonania zamówienia, w zakresie dostawy mebli i wyposażenia może zostać zmienione na inną lokalizację na terenie Miasta Sopotu (docelowe miejsce instalacji/montażu nie ulega zmianie).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający wskazał na pochodzenie produktów z uwagi na specyfikę zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
Specyfika przedmiotu zamówienia polega na tym, że wygląd oraz cechy mebli i artykułów wyposażania wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, zostały określone w autorskim projekcie aranżacji wnętrz Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie.
Uzasadnione jest zachowanie integralności i zamysłu koncepcyjnego tego autorskiego projektu aranżacji wnętrz, poprzez zamówienie mebli i artykułów wyposażenia wnętrz spójnych wizualnie, estetycznie, kolorystycznie, zachowujących określoną przez projektantów strukturę tkanin i innych materiałów, z których zamawiane meble i artykuły wyposażenia wnętrz mają być wykonane.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Warunki równoważności dla każdego produktu objętego przedmiotem zamówienia zostały określone w załączniku nr 9 do siwz – STWIOR,
załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia,
załączniku nr 10 - Projekt Architektury wnętrz (1-6).
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Zaoferowane materiały równoważne umożliwią uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
W tym celu, Wykonawca, który w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. produkt innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest:
▪ wskazać w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do formularza oferty) nazwę producenta i modelu jaki oferuje, ▪ dołączyć do kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą, kartę katalogową proponowanego produktu równoważnego, określającą parametry techniczne tego produktu, jego wymiary, wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego produktu bądź wizualizacją na nośniku pamięci.
Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, szerokości i głębokości od podanych wartości na poziomie ±2%. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.
Wykonawca winien (o ile dotyczy) podać w ofercie nazwy (firm) podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy odpowiednio dla danej części, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do siwz - wzór umowy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie art. 29 ust. 3a uPzp.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 12:00,
branża Energoelektryczna, Wyposażenie wnętrz
podbranża urządzenia, materiały, meble i akcesoria
kody CPV 31521100, 31521200, 39100000, 39113000, 39113100, 39120000, 39130000, 39131000, 39132500, 39141100, 39143113, 39150000, 39254120, 39290000, 39531000, 45421153
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się