Przetarg 7608951 - Dostawa i montaż instalacji monitoringu obszaru Rynku,...

   
Analizuj Zamówienie 7608951 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-24
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji monitoringu obszaru Rynku, skweru księdza Stanisława Lubasa, placu MCK wraz z wyposażeniem centrum
monitoringu
Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji monitoringu obszaru Rynku, skweru księdza Stanisława Lubasa, placu MCK wraz z wyposażeniem centrum monitoringu w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Leżajsku” stanowiących element projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Instalacja systemu monitoringu wykonana będzie na dwóch obszarach przestrzeni publicznej: obszarze Rynku wraz ze Skwerem Księdza Stanisława Lubasa i obszarze Placu MCK. System monitoringu przekazywał będzie sygnały z zamontowanych kamer do pomieszczenia Centrum Monitorowania systemu CCTV.
Struktura połączenia w system monitoringu opiera się na systemie hybrydowym IP, struktura systemu zawiera połączenia przewodowe światłowodowe, miedziane oraz bezprzewodowe do budowy mostów magistralowych.

2. Zamówienie składa się z dwóch zakresów:
Zakres nr 1 - Wykonanie instalacji monitoringu obszaru Rynku i Skweru Księdza Stanisława Lubasa
Zakres ten obejmuje:
Obszar Rynku:
dostawa i montaż na stawianych w ramach aktualnie realizowanych robót budowlanych słupach oświetlenia ulicznego kamer tubowych IP z doświetleniem IR o rozdzielczości 8 MPX wyposażonych w system z analizą obrazu oraz wejściami alarmowymi – szt 8,
dostawa i montaż na stawianym w ramach robót budowlanych słupie oświetlenia ulicznego szybkoobrotowej kamery IP z auto-trackingiem i wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy; kamera typu dzień/noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/JPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Megapiksel – szt 1,
Switch poe obudowa zewnętrzna zamykana kluczem, podłączony styk sabotażowy z systemem alarmowania w przypadku otwarcia skrzynki, podtrzymanie akumulator – kpl. 1,
montaż przewodów – 840 m, materiały instalacyjne - osłony – 400 m,
komunikacja bezprzewodowa z punktu zbiorczego z punktem styku w centrum monitorowania systemu CCTV – 1 kpl, (2 szt),

Obszar skweru księdza Stanisława Lubasa:
dostawa i montaż na stawianych w ramach aktualnie realizowanych robót budowlanych słupach oświetlenia ulicznego kamer tubowych IP z doświetleniem IR o rozdzielczości 8 MPX wyposażonych w system z analizą obrazu oraz wejściami alarmowymi– szt. 6,
Switch poe obudowa zewnętrzna zamykana kluczem, podłączony styk sabotażowy z systemem alarmowania w przypadku otwarcia skrzynki, podtrzymanie akumulator – kpl 1,
montaż przewodów – 860 m, materiały instalacyjne, osłony – 300 m.

Pomieszczenie Centrum Monitorowania systemu CCTV (dostawa i montaż):
rejestrator 16 kanałów do 4 dysków system z analizą obrazu. 2 wyjścia monitorowe – szt. 2,
dysk HDD 8 TB dedykowany do systemów CCTV – szt. 8,
UPS RACK 3000VA – szt. 1,
szafa Rack wyposażona w wentylator, termostat, półki, zamek na klucz. – szt. 1,
monitor 55” – szt. 3,
uchwyt monitora – 3 szt,
konsola operatora, klawiatura sieciowa z pełną możliwością sterowania i programowania głowic– szt 1,
stacja kliencka z systemem windows - szt. 1,
instalacja, uruchomienie monitoringu, szkolenie personelu – 1 kpl.

Zakres nr 2 - Wykonanie instalacji monitoringu placu MCK

Zakres ten obejmuje:
Plac MCK:
dostawa i montaż na stawianych w ramach aktualnie realizowanych robót budowlanych słupach oświetlenia ulicznego kamer tubowych IP z doświetleniem IR o rozdzielczości 8 MPX system z analizą obrazu oraz wejściami alarmowymi – szt 6,
dostawa i montaż na stawianym w ramach robót budowlanych słupie oświetlenia ulicznego szybkoobrotowej kamery IP z auto-trackingiem i wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych – zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy; kamera typu dzień/noc z promiennikiem IR, obsługa standardu Onvif, kompresja video H.265&H.264/JPEG, Przetwornik 1/3” 4.0 Megapiksel – szt 1,
Switch poe obudowa zewnętrzna zamykana kluczem, podłączony styk sabotażowy z systemem alarmowania w przypadku otwarcia skrzynki, podtrzymanie akumulator – kpl. 1,
montaż przewodów – 640 m, materiały instalacyjne, osłony – 400 m.
komunikacja bezprzewodowa z punktu zbiorczego z punktem pośredniczącym do centrum monitorowania systemu CCTV – kpl. 1,
komunikacja z punktu pośredniego do wieży Urzędu Miasta anteny precyzyjne z montażem na masztach – kpl 1,
montaż szafy w punkcie pośrednim – kpl. 1,
instalacja, uruchomienie, szkolenie personelu – kpl. 1.
Opisany zakres zamówienia nie wprowadza żadnych barier dostępności dla osób niepełnosprawnych.

3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania dostaw określa:
Koncepcja (schemat wykonania instalacji) monitoringu - wg załącznika nr 9, a także formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4, W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczych.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i dostarczonego i zamontowanego sprzętu (instrukcje obsługi i użytkowania, certyfikaty i deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, inwentaryzację powykonawczą).

6. Określone w formularzu cenowym oraz w SIWZ typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy dostaw przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).

7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL:
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę.
Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …… (zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej Zamawiającego:
a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 - 3 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych - Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
b) dotyczących ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 ust. 1 RODO - Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 32323500, 34971000, 35125300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się