Przetarg 8043420 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8043420 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-26
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych w gminie Kłoczew Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2021
Dos
tawa i montaż ogniw fotowoltaicznych1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kłoczew, obejmująca między innymi:1) dostawę i montaż 40 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2 kW, w 40 wskazanych lokalizacjach;2) dostawę i montaż 120 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,42 kW, w 120 wskazanych lokalizacjach;3) dostawę i montaż 78 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,18 kW, w 78 wskazanych lokalizacjach,4) dostawę i montaż 81 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 5,32 kW, w 81 wskazanych lokalizacjach;5) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 380 Wp;6) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych;7) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;8) montaż okablowania solarnego pomiędzy modułami a falownikiem;9) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku;10) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC;11) montaż inwertera;12) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC;13) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej;14) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej;15) próby, pomiary, regulację i rozruch technologiczny instalacji;16) wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej dla każdego uczestnika projektu i pełnej dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego (atesty, gwarancje, instrukcje obsługi, projekty wykonawcze, komplet pomiarów elektrycznych, komplet dokumentów do zmiany licznika, dokumentacja otrzymana od Zamawiającego z naniesionymi poprawkami w kolorze czerwonym);17) przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja S.A. wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów i zgłoszeniem instalacji;18) przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji;19) sporządzenie instrukcji serwisowych zawierających niezbędne informacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia niespodziewanych błędów w instalacji;20) zaprogramowanie i uruchomienie instalacji;21) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;22) inne elementy ujęte w załączniku nr 8a do SIWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8a do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa i montaż zestawów instalacji solarnych na terenie gminy Kłoczew, obejmująca między innymi:1) instalacja dwukolektorowa / 300 dm3, 43 zestawy – montaż dla 43 lokalizacji;2) instalacja trzykolektorowa / 400 dm3, 19 zestawów – montaż dla 19 zestawów;3) wykonanie montażu zasobnika solarnego;4) wykonanie montażu instalacji glikolowej;5) zamontowanie zespołu pompowo-sterowniczego;6) wykonanie podłączenia zasobnika solarnego do istniejącej instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędną armaturą kontrolno-zabezpieczającą, armaturą zaporową, regulacyjną;7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji solarnej;8) wykonanie przeszkolenia użytkowników instalacji solarnej;9) zapewnienie serwisu solarnego zgodnie z okresem gwarancji wskazanym w formularzu ofertowym („okres gwarancji” kryterium oceny ofert);10) dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 8b do SIWZ, zestawów płaskich kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej;11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8b do SIWZ (dokumentacja projektowa) i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ.Zamawiający informuje, że system monitoringu instalacji solarnej opisany w rozdziale 7 projektu budowlanego wykonawczego nie jest objęty przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby zamontowana instalacji umożliwiała w przyszłości podpięcie do takiego systemu.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.3. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż lat 5 od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SWZ).4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik/załączniki nr 8b do SWZ.5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 45261215, 45310000, 45311200, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się