Przetarg 8595037 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach...

   
Analizuj Zamówienie 8595037 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu. Numer referencyjny: 88/2021
Przed
miotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynkach w ramach 7 części zamówienia:
Część 1: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Wyszyńskiego 1/5
Część 2: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dziewulskiego 2
Część 3: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939, ul. Ogrodowa 3/5
Część 4: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Dziewulskiego 41B
Część 5: Zespół Szkół nr 26, ul. Fałata 88/90
Część 6: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 17
Cześć 7: Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Wyszyńskiego 1/5 Część nr 1 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera, ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 1: 4 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu. Część nr 2 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 2: 4 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu -Szkoła Podstawowa nr 24 im. Bohaterów Września 1939, ul. Ogrodowa 3/5 Część nr 3 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939, ul. Ogrodowa 3/5 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 3: 4 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu -Szkoła Podstawowa nr 31 przy ul. Dziewulskiego 41B w Toruniu. Część nr 4 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 31 ul. Dziewulskiego 41B w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 4: 4 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu -Zespół Szkół nr 26, ul. Fałata 88/90B w Toruniu. Część nr 5 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Zespołu Szkół nr 26, ul. Fałata 88/90 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 5: 3 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu -Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 17 w Toruniu. Część nr 6 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Osikowa 17 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 6: 4 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu - Teatr „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9 w Toruniu. Część nr 7 1.1. Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynku Teatru „Baj Pomorski” ul. Piernikarska 9 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dostawę, i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 7 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, 2) montaż konstrukcji pod panele PV, 3) montaż paneli PV na konstrukcji, 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz wpięcie do sieci internetowej inwerterów, 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń, 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody, 7) modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem), 8) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki, 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 10) uruchomienie układu i regulacje, 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami, 12) konfiguracja falownika/falowników (zależnie od ilości w projekcie) do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii, 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej, 15) inne elementy ujęte w projektach technicznych stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do wzoru umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, schematy elektryczne stanowiące załączniki do wzoru umowy. 1.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1.5. Zapisy dot. równoważności ofert zawarte są w pkt 6 SWZ. 1.6. Wadium w wysokości: Część 7: 5 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: postępowanie nr 88/2021: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu”. Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 299). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 002-002991 z dnia 2022-01-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/01/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 012-026572 z dnia 2022-01-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do SWZ);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy obejmujące dostawę wraz z montażem 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 35 kWp każda, (warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez Wykonawcę w ramach robót budowlanych).
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną cześć, zamawiający dopuszcza posługiwanie się tymi samymi dostawami na wykazanie spełnienia ww. warunku dla więcej niż jednej części.
Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 4 do SWZ);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 35 kWp każda, (warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez Wykonawcę w ramach robót budowlanych).
W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną cześć, zamawiający dopuszcza posługiwanie się tymi samymi dostawami na wykazanie spełnienia ww. warunku dla więcej niż jednej części.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Powinno być:
Data: 14/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 10:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 015-033710 z dnia 2022-01-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/04/2022
Powinno być:
Data: 25/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/02/2022
Czas lokalny: 10:30
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331200, 9332000, 45261215, 45311000, 45315100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8881406 2022-05-30
godz. 09:00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana realizowana pn.: Wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,98 kW na gruncie wokół budynku w Specjalnym...
8901699 2022-05-30
godz. 12:00
URZĄD GMINY KARNIEWO Przedmiotem zamówienia jest: budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej . Zadanie obejmuje kompleksowe wybudowanie systemu instalacji modułów fotowoltaicznych , ...
8910668 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOLBROM 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego...
8913830 2022-06-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY BOBROWNIKI ,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” – projektuj i buduj Część 1: ,,Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu wrazz zaprojektowaniem i uruchomieniem...
8936969 2022-06-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii ...
8916594 2022-06-10
godz. 08:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie” , które obej...
8932469 2022-06-10
godz. 10:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CHEŁMNO 1) Przedmiotem zamówienia jest Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie ujęcia wody w Chełmnie.2) Przedmiot zamówienia obejmuje, dostawę, montaż i podłączenie instalacji f...
8930697 2022-06-14
godz. 08:00
URZĄD GMINY REGIMIN TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ-BUDYNEK URZĘDU GMINY W REGIMINIE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: Część 1: ZADANIE 1: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W REGIMINIE Część 2...
8910019 2022-06-17
godz. 10:00
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. NIEpodleg...
8937442 2022-06-28
godz. 09:00
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE „Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów”. Numer referencyjny: PN/1/2022/UM Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ...