Przetarg 8595272 - DOSTAWA I INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI...

   
Analizuj Zamówienie 8595272 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-10
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA I INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI I POMIARÓW SIECI RADIOWEJ W SYSTEMIE GSM-R ORAZ ANALIZY PRZEPŁYWU DA
NYCH W RAMACH SYSTEMU ERTMS, DLA ZADANIA pn. „Wdrożenie kompleksowego Numer referencyjny: 9090/IRZU/04878/06162/21/P
DOSTAWA I INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI I POMIARÓW SIECI RADIOWEJ W SYSTEMIE GSM-R ORAZ ANALIZY PRZEPŁYWU DANYCH W RAMACH SYSTEMU ERTMS, DLA ZADANIA pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru sieci GSM-R oraz dostarczenie i wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych NIEzbędnych do rekonfiguracji sieci, zarządzania usługami i profilami abonentów (OSS/Umbrella)” realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-20 pn. Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS – Część I.
DLA ZADANIA pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru sieci GSM-R oraz dostarczenie i wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych NIEzbędnych do rekonfiguracji sieci, zarządzania usługami i profilami abonentów (OSS/Umbrella)”
realizowanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-20 pn. Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS – Część II.
DOSTAWA i INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI I POMIARÓW SIECI RADIOWEJ W SYSTEMIE GSM-R ORAZ ANALIZY PRZEPŁYWU DANYCH W RAMACH SYSTEMU ERTMS, dla zadania pn. „Wdrożenie kompleksowego Część nr 1 DOSTAWA i INSTALACJA ZINTEGROWANEJ PLATFORMY DO DIAGNOSTYKI I POMIARÓW SIECI RADIOWEJ W SYSTEMIE GSM-R ORAZ ANALIZY PRZEPŁYWU DANYCH W RAMACH SYSTEMU ERTMS, dla zadania pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru sieci GSM-R oraz dostarczenie i wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych niezbędnych do rekonfiguracji sieci, zarządzania usługami i profilami abonentów (OSS/Umbrella)”, realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-20 pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" - Część I. Szeroko pojęte systemy nadzoru sieci GSM-R muszą zapewnić możliwości skutecznego utrzymania sieci GSM-R w należytym stanie, przez co należy rozumieć zarówno pasywny monitoring alarmów, parametrów sieci i jakości usług jak również czynne działania testowe, wywołujące określone zdarzenia w Systemie, co sumarycznie pozwala na weryfikację poprawnego jego działania oraz podjęcie stosownych działań naprawczych i korekcyjnych. Zadania monitorowania alarmów w systemie, zbierania danych statystycznych dostarczanych przez elementy sieciowe oraz zadania konfiguracji elementów sieciowych i usług realizowane są przez dziedzinowe lub nadrzędne systemy nadzoru sieci. Zadanie polegające na monitorowaniu jakości usług w części radiowej, dostarczenie danych i analiza sygnalizacji do celów diagnostyki Systemów jak również aktywne testowanie podsystemu radiowego BSS realizowane jest przez Platformę Diagnostyczno-Pomiarową.
Wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru sieci GSM-R oraz dostarczenie i wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych niezbędnych do rekonfiguracji sieci, zarządzania usługami i profilami abonentów Część nr 2 Wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru sieci GSM-R oraz dostarczenie i wdrożenie systemów i narzędzi informatycznych niezbędnych do rekonfiguracji sieci, zarządzania usługami i profilami abonentów (OSS/Umbrella)”, realizowanego w ramach projektu POIiŚ 5.1-20 pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" - Część II. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, zabudowa, konfiguracja, uruchomienie i zintegrowanie z elementami systemu teleinformatycznego Zamawiającego Systemu Umbrella, którego przeznaczeniem jest integracja posiadanych przez Zamawiającego systemów zarządzania Siecią oraz zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wraz z realizacją wizualizacji i prezentacji danych ze wszystkich elementów sieci teleinformatycznej z uwzględnieniem automatyzacji usług oraz korelacji zdarzeń.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 002-004071 z dnia 2022-01-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/04/2022
Powinno być:
Data: 23/04/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 013-030708 z dnia 2022-01-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/04/2022
Powinno być:
Data: 04/05/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 023-059005 z dnia 2022-02-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Powinno być:
Data: 18/05/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 035-091292 z dnia 2022-02-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Powinno być:
Data: 28/05/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 043-112696 z dnia 2022-03-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
„Opcja” lub „Prawo opcji” – uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizacji zamówienia poprzez włączenie wykonania Usługi w okresie pogwarancyjnym zgodnie z pkt VIII OPZ dla Części I.
Powinno być:
„Opcja” lub „Prawo opcji” – uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizacji zamówienia poprzez włączenie wykonania Usługi w okresie pogwarancyjnym zgodnie z pkt VIII OPZ dla Części I.
Termin realizacji dla Prawa opcji – 5 lat od daty rozpoczęcia, określonej w oświadczeniu Zmawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że: - oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 12 miesięcy przed upływem okresu Gwarancji. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 12 miesięcy przed upływem okresu Gwarancji.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
„Opcja” lub „Prawo opcji” – uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizacji zamówienia poprzez włączenie wykonania Usługi w okresie pogwarancyjnym zgodnie z pkt VIII OPZ dla Części II.
Powinno być:
„Opcja” lub „Prawo opcji” – uprawnienie Zamawiającego do zwiększenia zakresu realizacji zamówienia poprzez włączenie wykonania Usługi w okresie pogwarancyjnym zgodnie z pkt VIII OPZ dla Części II.
Termin realizacji dla Prawa opcji – 5 lat od daty rozpoczęcia, określonej w oświadczeniu Zmawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że: - oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 12 miesięcy przed upływem okresu Gwarancji. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 12 miesięcy przed upływem okresu Gwarancji.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/05/2022
Powinno być:
Data: 01/06/2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Telekomunikacja, Telefony
podbranża oprogramowanie komputerowe, serwis, naprawa, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny
kody CPV 32510000, 32520000, 32524000, 32581000, 50300000, 71320000, 72611000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oprogramowanie komputerowe , serwis, naprawa , osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8911323 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY JASŁO Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencja)
8913589 2022-05-25
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Dostawa telefonów oraz licencji VoIP
8896063 2022-05-25
godz. 23:59
URZĄD GMINY PNIEWY Zakup i dostawa 21 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem dla pracowników Gminy Pniewy.
8863422 2022-05-27
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Środa Wielkopolska w zakresie zakupu oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami Numer referencyjny: IiZ.271.7.2022 Przedmiot zamówienia ...
8906230 2022-05-27
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. Zakup licencji dla Systemu OpenScape Fault Management 2022
8910111 2022-05-30
godz. 09:00
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 Dostawa radiotelefonów (Nr sprawy: TECH/126/PG/2022) Numer referencyjny: TECH/126/PG/2022 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa radiotelefonów (Nr sprawy: MAT/126/PG/2022) wg zestawienia asor...
8876653 2022-05-30
godz. 23:59
EDTECHHUB AKCELERATOR SP. Z O.O. "Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego" 1) Przedmiotem Zamówienia jest wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu: „...
8902760 2022-05-31
godz. 00:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla systemu FORCEPOINT DLP przez okres 12 miesięcy
8879175 2022-06-03
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE Objęcie wsparciem technicznym szpitalnego oprogramowania HIS Infomedica/AMMS producenta Asseco S.A. wraz z pracami związanymi z podniesieniem wersji szpitalnego oprogramowania HIS do wersji ...
8910971 2022-06-06
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę serwis drukarki Brother, Warszawa Zlecę serwis drukarki Brother, przestała działać. DCP-350C. Zainteresowanych proszę o kontakt.