Zlecenie 8180882 - Dostawa fabrycznie nowych dwudrogowych...

   
Zamówienie 8180882 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-02
przedmiot zlecenia
Dostawa fabrycznie nowych dwudrogowych (gąsienicowo-szynowych) palownic do zabudowy fundamentów palowych,
3. Opis przedmiotu za
mówienia.
Warunki szczególne:
3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania, które w całości zrealizowane zostaną przez jednego Wykonawcę:
3.1.1. Zadanie nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej - palownicy dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia palownicy nr 1 zostały określone w załączniku nr 1a, 1b, 1c do Warunków Zamówienia - dostawa dla PPM-T.
3.1.2. Zadanie nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej - palownicy dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia palownicy nr 2 zostały określone w załączniku nr 2a, 2b do Warunków Zamówienia - dostawa dla DOŁKOM
3.1.3. Zadanie nr 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej nowej maszyny budowlanej - palownicy dwudrogowej gąsienicowo-szynowej. Warunki szczególne opisu przedmiotu zamówienia palownicy nr 3 zostały określone w załączniku nr 3a, 3b do Warunków Zamówienia - dostawa dla PNUIK
Wskazane powyżej maszyny zwane są dalej PALOWNICAMI.
Warunki ogólne dla wszystkich palownic:
3.2. Wraz z każdą palownicą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) Zezwolenie, o którym mowa w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.), w tym uwzględniające zabudowę radiotelefonu VHF/GSM-R z uwzględnieniem:
- dla palownicy nr 1 zapisów w pkt 1.5 załącznika nr la do Warunków Zamówienia,
- dla palownicy nr 2 zapisów w pkt 1.7 załącznika nr 2a do Warunków Zamówienia,
- dla palownicy nr 3 zapisów w pkt 1.5 załącznika nr 3a do Warunków Zamówienia.
b) dokumentację techniczno-ruchową palownicy, podzespołów oraz pozostałego wyposażenia, zawierającą w szczególności:
- instrukcję obsługi,
- rysunki poglądowe,
- wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi,
- wytyczne dotyczące utrzymania i konserwacji,
- określenie przeznaczenia pojazdu,
- dane techniczne,
- opis budowy i zasady działania,
- opis metod sprawdzania stanu technicznego i zestawienie parametrów,
- opis charakterystycznych usterek i metod ich usuwania,
- katalog części zamiennych łącznie ze schematami instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
- instrukcję konserwacji maszyny,
- instrukcję stanowiskową bhp.
c) warunki techniczne wykonania i odbioru (WTWiO),
d) zestawienie tabelaryczne kosztów (netto) wykonania poszczególnych czynności utrzymania palownicy, wynikających z cyklu przeglądowo - naprawczego wskazanego w dokumentacji systemu utrzymania (DSU), o której mowa w pkt. f poniżej.
Uwaga: do zestawienia powinny zostać załączone karty technologiczne uwzględniające wymagane nakłady dla poszczególnych pozycji cyklu przeglądowo - naprawczego wskazanego w DSU.
e) inną dokumentację wymaganą dla tego rodzaju urządzeń (certyfikaty, atesty),
f) Dokumentację Systemu Utrzymania ( DSU ) spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, (tj. Dz.U.2016.226 z późniejszymi zmianami); DSU powinna być dostarczona w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych w formatach PDF i DOC (wersja edytowalna).
Uwaga: Dokumentacja powinna uwzględniać radiotelefon (VHF/GSM-R), w funkcjonalności opisanej w niniejszych warunkach zamówienia. W przypadku braku uwzględnienia w DSU radiotelefonu VHF/GSM-R, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nowej DSU uwzględniającej przedmiotowe radiotelefony, w terminie do 30 dni od daty uzyskania Zezwolenia, o którym mowa w pkt. 3.2a.
Dokumentacja, o której mowa w lit. a-f powyżej, powinna zostać dostarczona w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz winna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w języku państwa producenta oraz przetłumaczona na język polski (w tym jeżeli będzie zachodzić potrzeba, także przez tłumacza przysięgłego).
3.3. Wykonawca winien przeprowadzić szkolenia dla obsługi operatorskiej i serwisowej Zamawiaj ącego. Szkolenia obsługi operatorskiej i serwisowej Zamawiającego powinny zostać przeprowadzone w języku polskim i dotyczyć obsługi, utrzymania i serwisowania palownicy wraz z zainstalowanym osprzętem w zakresie niezbędnym do opanowania przez personel Zamawiającego umiejętności samodzielnej obsługi, utrzymania i serwisowania palownicy.
3.4. Minimalny zakres szkoleń, jakie zobowiązany będzie zrealizować Wykonawca dla każdej palownicy, jest następujący:
a) szkolenia przeprowadzone w zakładzie Wykonawcy lub producenta palownicy w okresie pomiędzy zawarciem umowy na realizację zamówienia a dostawą palownicy:
- szkolenie co najmniej 3 osób z obsługi operatorskiej Zamawiającego, dla każdej z tych osób w wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),
- szkolenie co najmniej 2 osób z obsługi serwisowej Zamawiającego, dla każdej z tych osób w wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),
b) szkolenia przeprowadzone w zakładzie Zamawiającego lub w innym miejscu przez niego wskazanym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia dostarczenia palownicy Zamawiającemu:
- szkolenie co najmniej 3 osób z obsługi operatorskiej Zamawiającego, dla każdej z tych osób w wymiarze co najmniej 2 dni roboczych (po 8 godz. dziennie),
- szkolenie co najmniej 2 osób z obsługi serwisowej Zamawiającego, w łącznym wymiarze co najmniej 2 dni roboczych.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt personelowi Zamawiającego zakwaterowania i wyżywienia, tłumacza (o ile będzie konieczny) oraz transportu na miejscu, przez okres trwania szkoleń realizowanych w zakładzie Wykonawcy lub producenta palownicy.
3.6. Zakres szkolenia powinien umożliwić osobom szkolonym nabycie umiejętności obsługi palownicy dwudrogowej oraz sprawnego montażu i pracy zakupionym osprzętem roboczym a także obsługi serwisu i usuwania usterek.
3.7. Wykonawca opracuje program szkolenia w części teoretycznej oraz praktycznej i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.
3.8. Szkolenie będzie zakończone wydaniem przez Wykonawcę zaświadczeń - certyfikatów potwierdzających odbycie i ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni bezpośrednio z Zamawiającym.
3.9. Wykonawca w ofercie przedstawi listę odpowiednio wymaganego oprzyrządowania palownicy, możliwego do zabudowania (współpracy) z palownicą, części szybko zużywających się, narzędzi wraz z ich cenami jednostkowymi dla każdej pozycji osobno, określonych w załączniku nr lb, 2b, 3b oraz lc do niniejszych warunków zamówienia.
3.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na palowicę na okres co najmniej 24 miesiące od daty odbioru palownicy, przy czym Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji jakości.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny budowlane
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się