Przetarg 8325101 - Dostawa energii elektrycznej (UM-ZP-262-35/21) Numer...

   
Analizuj Zamówienie 8325101 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej (UM-ZP-262-35/21) Numer referencyjny: UM-ZP-262-35/21
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zamaw
iających wchodzących w skład grupy zakupowej - zamówienie wspólne
1) Zamawiający wiodący:Uniwersytet Medyczny w Lublinie (zwany również UM lub Uczelnią)
2) Zamawiający:Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (zwany również USzD)
3) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie (zwany również SPSK4)
4) Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (zwany również SPSK1)
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego, o którym mowa w art. 132 pkt 1 ustawy Pzp o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podst. art. 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiających wchodzących w skład grupy zakupowej o następującym prognozowanym (planowanym) zużyciu energii elektrycznej czynnej na poziomie 26 533 990 kWh, UM - łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 7675850 kWh, USzD - łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 3517293 kWh, SPSK4- łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 10570804 kWh, SPSK1- łączne prognozowane (planowane) zużycie energii elektrycznej czynnej 4 770 044 kWh. Prognozowany wolumen w kWh rozumiany jako zapotrzebowanie szacunkowe, mające charakter jedynie orientacyjny i nie stanowiące ze strony Zamawiającego (Zamawiających) zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”. 5.1. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Zamawiający wchodzący w skład Grupy Zakupowej mają zawarte zarówno rozdzielne umowy sprzedaży i usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowe dane zawiera Załącznik 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i złożenia w imieniu Zamawiającego zgłoszeń umowy sprzedaży na podstawie stosownych, odrębnie podpisanych ze strony każdego Zamawiającego wchodzącego w skład Grupy Zakupowej pełnomocnictw, w tym celu Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych danych i dokumentów. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do tejże ustawy, Kodeksem cywilnym, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszego zamówienia oraz w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje swoim zakresem dystrybucji energii elektrycznej, przyłączenia, opomiarowania i jakości energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający UM, USzD i SPSK4 informuje, że posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD, zawartą na czas nieokreślony dla każdego z PPE, oraz że nie posiada umowy kompleksowej. Zamawiający SPSK1 informuje, że posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD zawartą na czas nieokreślony dla każdego PPE, nie posiada umowy kompleksowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 2022 roku przewiduje zawarcie nowej umowy z OSD związanej z realizowaną obecnie przebudową i rozbudową obiektu przy ul. Staszica 16 w Lublinie. Poszczególni Zamawiający posiadają tytuły prawne do obiektów objętych dostawą energii elektrycznej. Układy pomiarowo-rozliczeniowe dla punktów poboru obiektów objętych dostawą energii elektrycznej są dostosowane do zasady TPA. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. W wyniku niniejszego postępowania zostaną zawarte 4 odrębne umowy, z każdym Zamawiającym wchodzącym w skład Grupy Zakupowej odrębnie. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 300 000 PLN

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-445608 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 01/12/2021
Powinno być:
Data: 14/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 11:15
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się