Przetarg 7210324 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej...

   
Analizuj Zamówienie 7210324 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r. - II
Numer referencyjny: 05/2019
ZP

1. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 2020 r. zlokalizowanych w mieście i gminie Przeworsk.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera tabela z pkt 7, ilość punktów poboru może ulec zmianie w czasie trwania umowy, zmiany zostaną wprowadzone Aneksem do umowy.
Zamawiający posiada tytuły prawne do korzystania z obiektów wymienionych w wykazie punktów.
Planowana szacunkowa ilość dostawy energii w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi:
1 699 110,00 kWh;
Wskazana ilość 1 699 110,00 kWh ma charakter szacunkowy i służy wycenie przedmiotu zamówienia, a nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji dostaw.
3. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w szczególności ustawie z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (Dz. Ustaw z 2017 poz. 220 z późn. zmianami), aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami.
4. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:
4.1. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji, zawarte w dniu 31.12.2018 r. na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dostawcą energii elektrycznej do obiektów PGK Sp. z o.o. w ramach w/w umowy jest PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu. Dodatkowo zawarto nową umowę uzupełniającą na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.
4.2. Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne zawarte w dniu 15.11.2019 r. z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, obowiązujące od daty zmiany sprzedawcy na czas nieokreślony.
4.3. Po zakończeniu postępowania (podpisaniu umowy) Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy oraz udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy w OSD. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru pełnomocnictwa stosowanego powszechnie przez wykonawcę.
4.4. W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej na obszarze, na którym znajdują się miejsca poboru energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na tym obszarze.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
• 09300000-2: energia elektryczna , cieplna, słoneczna i jądrowa
• 09310000-5: elektryczność
6. Zamawiający podpisze jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej drogą korespondencyjną.
7. Dostawa energii elektrycznej będzie obejmować następujące obiekty:

Lp. Miejsce poboru energii elektrycznej
1. Budynek Biurowy PGK, pl. Mickiewicza 8
2. Zakład Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług, ul. Głęboka 5
3. Oczyszczalnia Ścieków, ul. Gorliczyńska 31 b
4. Stacja Uzdatniania Wody, Rozbórz 655
5. Fontanna, pl. Mickiewicza 4
6. Szalety, ul. Rynek
7. Zbiornik wody, Aleksandrów
8. Przepompownia ścieków, P-1 ul. Gorliczyńska
9. Przepompownia ścieków, P-2 ul. Gorliczyńska
10. Przepompownia ścieków, P-3 ul. Dobra
11. Przepompownia ścieków, P-4 ul. Dobra
12. Przepompownia ścieków, P-5 ul. Gorliczyńska
13. Przepompownia ścieków, P-6 ul. Gorliczyńska
14. Przepompownia ścieków, P-7 ul. Gorliczyńska
15. Przepompownia ścieków, P-8 ul. Dynowska
16. Przepompownia ścieków, P-9 ul. Gorliczyńska
17. Przepompownia ścieków, P-10 ul. Niepodległości
18. Przepompownia ścieków, P-12 ul. Wojska Polskiego
19. Przepompownia ścieków, P-13 ul. Krzywa
20. Przepompownia ścieków, P-14 ul. Czarnieckiego
21. Przepompownia ścieków, P-15 ul. Czarnieckiego
22. Przepompownia ścieków, P-16 ul. Żurawia
23. Przepompownia ścieków, P-17 ul. Żytnia
24. Przepompownia ścieków, P-18 ul. Korczaka
25. Przepompownia ścieków, P-19 ul. Lwowska
26. Przepompownia ścieków, PZ-21 Żurawiczki
27. Przepompownia ścieków, PZ-22 Żurawiczki
28. Przepompownia ścieków, PZ-23 Żurawiczki
29. Przepompownia ścieków, PZ-24 Maćkówka
30. Przepompownia ścieków, PZ-25 Zalesie
31. Przepompownia ścieków, PZ-26 Zalesie

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
9. Układy pomiarowo – rozliczeniowe będące własnością zamawiającego są dostosowane do zasady TPA – zmiany sprzedawcy.
branża Energoelektryczna
podbranża urządzenia, materiały
kody CPV 9300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się