Przetarg 7401520 - Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7401520 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-25
przedmiot ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjny
ch miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020.KB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej czynnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 zm.)i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy wraz z załącznikami.
Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kalkulacji ceny oferty, stanowiącej załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ wraz z załącznikami do umowy:
Załącznik nr 1 – Wykaz miejsc poboru energii wraz z zestawieniem wysokości planowanego zużycia.
Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, która będzie zawarta odrębnie z jednostkami organizacyjnymi miasta Kostrzyn nad Odrą i samorządowymi instytucjami kultury.
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9300000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się