Przetarg 9997840 - Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 9997840 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-10-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alche
mium–magia chemii jutra.Budowa nowoczesnego gmachu (...) Numer referencyjny: ATA.262.1.2023.D.
1.Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn.„Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”.
2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
1)Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem dla nowobudowanych budynków w ramach Etapu II inwestycji pn. „Alchemium–magia chemii jutra. Budowa nowoczesnego gmachu konferencyjno – dydaktyczno – laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa dygestoriów oraz mebli laboratoryjnych wraz z montażem, zainstalowanie i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności ich działania, przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje szkolenie użytkowników w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich dostarczonych urządzeń, a w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie pełnił usługi serwisu i konserwacji dostarczonego Przedmiotu zamówienia. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotu zamówienia podstawowego oraz może obejmować realizację przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji. 3)Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (dalej jako „OPZ”), wszystkie załączniki do OPZ stanowią jego integralną część oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 217-681304 z dnia 2023-11-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 6.9)
Zamiast:
Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6. Zamawiający korzysta z prawa opcji określonego w art. 441 ust.1 Ustawy Pzp:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 441 Ustawy Pzp, w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ.
2) Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia liczby dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych wraz z montażem w stosunku do asortymentu wynikającego z OPZ. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też skorzystanie lub NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuje dostawy i/lub usługi tego samego rodzaju jak dostawy i usługi zamówienia podstawowego i stanowi:
5) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego;
6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego.
7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji zwiększającym będą TAKie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
8) Zamawiający realizując prawo opcji ma prawo zgłosić dodatkowe dostawy i/lub usługi montażu dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych jednak całkowita liczba dostaw i/lub wartość usług dodatkowych NIE może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia objęty prawem opcji może ulec zmniejszeniu do 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
10) Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji podczas trwania zawartej Umowy.
11) Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach dostaw/usług określonych jako zamówienie podstawowe, na TAKich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w okresie od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji przedmiotu umowy.
13) Oświadczenie będzie zawierać zestawienie dodatkowej/zmniejszonej ilości dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych, wartość dostaw i/lub usług objętych prawem opcji, informację o miejscu i terminie świadczenia
dostaw i/lub usług lub informację o miejscu ograniczenia zamówienia podstawowego. Bez przekazania oświadczenia prawo opcji NIE obowiązuje.
14) Wykonawcy NIE przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający NIE skorzysta lub skorzysta z prawa opcji. Wykorzystanie i realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
15) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objętego prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawców w formularzu cenowym zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszającej wynagrodzenie będzie należne jedynie za zrealizowane dostawy i/lub usługi.
Powinno być:
Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6. Zamawiający korzysta z prawa opcji określonego w art. 441 ust.1 Ustawy Pzp:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 441 Ustawy Pzp, w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ.
2) Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia liczby dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych wraz z montażem w stosunku do asortymentu wynikającego z OPZ. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też skorzystanie lub NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuje dostawy i/lub usługi tego samego rodzaju jak dostawy i usługi zamówienia podstawowego i stanowi:
5) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego;
6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego.
7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji zwiększającym będą TAKie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
8) Zamawiający realizując prawo opcji ma prawo zgłosić dodatkowe dostawy i/lub usługi montażu dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych jednak całkowita liczba dostaw i/lub wartość usług dodatkowych NIE może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia objęty prawem opcji może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
10) Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji podczas trwania zawartej Umowy.
11) Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach dostaw/usług określonych jako zamówienie podstawowe, na TAKich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w okresie od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji przedmiotu umowy.
13) Oświadczenie będzie zawierać zestawienie dodatkowej/zmniejszonej ilości dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych, wartość dostaw i/lub usług objętych prawem opcji, informację o miejscu i terminie świadczenia
dostaw i/lub usług lub informację o miejscu ograniczenia zamówienia podstawowego. Bez przekazania oświadczenia prawo opcji NIE obowiązuje.
14) Wykonawcy NIE przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający NIE skorzysta lub skorzysta z prawa opcji. Wykorzystanie i realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
15) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objętego prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawców w formularzu cenowym zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszającej wynagrodzenie będzie należne jedynie za zrealizowane dostawy i/lub usługi.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/02/2024
Powinno być:
Data: 20/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 13:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 223-701583 z dnia 2023-11-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/02/2024
Powinno być:
Data: 24/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 27/11/2023
Czas lokalny: 13:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 228-717331 z dnia 2023-11-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 6.12)
Zamiast:
Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6. Zamawiający korzysta z prawa opcji określonego w art. 441 ust.1 Ustawy Pzp:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 441 Ustawy Pzp, w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ.
2) Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia liczby dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych wraz z montażem w stosunku do asortymentu wynikającego z OPZ. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też skorzystanie lub NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuje dostawy i/lub usługi tego samego rodzaju jak dostawy i usługi zamówienia podstawowego i stanowi:
5) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego;
6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego.
7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji zwiększającym będą TAKie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
8) Zamawiający realizując prawo opcji ma prawo zgłosić dodatkowe dostawy i/lub usługi montażu dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych jednak całkowita liczba dostaw i/lub wartość usług dodatkowych NIE może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia objęty prawem opcji może ulec zmniejszeniu do 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
10) Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji podczas trwania zawartej Umowy.
11) Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach dostaw/usług określonych jako zamówienie podstawowe, na TAKich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w okresie od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji przedmiotu umowy.
13) Oświadczenie będzie zawierać zestawienie dodatkowej/zmniejszonej ilości dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych, wartość dostaw i/lub usług objętych prawem opcji, informację o miejscu i terminie świadczenia
dostaw i/lub usług lub informację o miejscu ograniczenia zamówienia podstawowego. Bez przekazania oświadczenia prawo opcji NIE obowiązuje.
14) Wykonawcy NIE przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający NIE skorzysta lub skorzysta z prawa opcji. Wykorzystanie i realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
15) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objętego prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawców w formularzu cenowym zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszającej wynagrodzenie będzie należne jedynie za zrealizowane dostawy i/lub usługi.
Powinno być:
Informacje o opcjach
Opcje: TAK
Opis opcji:
6. Zamawiający korzysta z prawa opcji określonego w art. 441 ust.1 Ustawy Pzp:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie
art. 441 Ustawy Pzp, w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z OPZ.
2) Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia liczby dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych wraz z montażem w stosunku do asortymentu wynikającego z OPZ. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też skorzystanie lub NIEskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji NIE stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuje dostawy i/lub usługi tego samego rodzaju jak dostawy i usługi zamówienia podstawowego i stanowi:
5) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego;
6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia o dostawy i/lub usługi, których przedmiot stanowi realizację przedmiotu zamówienia podstawowego.
7) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji zwiększającym będą TAKie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
8) Zamawiający realizując prawo opcji ma prawo zgłosić dodatkowe dostawy i/lub usługi montażu dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych jednak całkowita liczba dostaw i/lub wartość usług dodatkowych NIE może przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia objęty prawem opcji może ulec zmniejszeniu do 10% maksymalnego wynagrodzenia zamówienia podstawowego określonego w ofercie.
10) Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji podczas trwania zawartej Umowy.
11) Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach dostaw/usług określonych jako zamówienie podstawowe, na TAKich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zamówienie podstawowe.
12) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji przekazując mu pisemne oświadczenie (oświadczenia) w okresie od dnia podpisania umowy do najpóźniej trzydziestu dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy.
13) Oświadczenie będzie zawierać zestawienie dodatkowej/zmniejszonej ilości dygestoriów i/lub mebli laboratoryjnych, wartość dostaw i/lub usług objętych prawem opcji, informację o miejscu i terminie świadczenia
dostaw i/lub usług lub informację o miejscu ograniczenia zamówienia podstawowego. Bez przekazania oświadczenia prawo opcji NIE obowiązuje.
14) Wykonawcy NIE przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający NIE skorzysta lub skorzysta z prawa opcji. Wykorzystanie i realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
15) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia objętego prawem opcji odbywać się będzie po cenach zaoferowanych przez Wykonawców w formularzu cenowym zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zmniejszającej wynagrodzenie będzie należne jedynie za zrealizowane dostawy i/lub usługi.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/12/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 11/02/2024
Powinno być:
Data: 03/03/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/12/2023
Czas lokalny: 13:00
branża Wyposażenie wnętrz, Laboratoria
podbranża meble i akcesoria, sprzęt laboratoryjny
kody CPV 39113000, 39141500, 39180000, 39181000, 51430000, 71250000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria , sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10275197 2024-02-28
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup szaf warsztatowych narzędziowych
10274169 2024-02-28
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup szaf warsztatowych narzędziowych
10279063 2024-02-29
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zakup oraz dostawa puf modułowych tapicerowanych do Biura Koordynacji ds. Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 w Kielca...
10144169 2024-02-29
godz. 10:00
Śląskie Polska - Mikroskopy optyczne - Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów CZĘŚĆ 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy
10212536 2024-03-01
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa różnego sprzętu kwaterunkowego- w 4 pakietach Przedmiotem zamówienia jest Dostawa różnego sprzętu kwaterunkowego - w 4 pakietach: Pakiet nr 1 Meble biurowe, pakiet nr 2 Krzes...
10281576 2024-03-01
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Zakup systemu akwizycji danych do prowadzonych eksperymentów naukowych w Laboratoriach Centrum Fizyki Eksperymentalnej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa systemu akwizycji danych do prowad...
10280369 2024-03-04
godz. 14:00
Małopolskie Przegląd serwisowy i wymiana uszkodzonych części chromatografu jonowego ICS 5000+
10247528 2024-03-08
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 7 ...
10252946 2024-03-12
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa, montaż, szkolenie, uruchomienie i kalibracja kompletnego systemu do pomiarów batymetrycznych. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, szkolenie, uruchomienie i kalibrac...
10260936 2024-03-19
godz. 11:00
Małopolskie Zakup zestawu do hipoksji dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do utrzymywania warunków hipoksji składający się z:-...