Przetarg 7391816 - Dostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7391816 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizo
wanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020
Numer referencyjny: ZP.271.30.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek 3D do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020.
Drukarki przeznaczone są do szkół podstawowych na cele edukacyjne.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ (formularzu oferty).
2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na asortyment o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do krośnieńskich szkół podstawowych według wykazu sporządzonego przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża maszyny i sprzęty inne, materiały dydaktyczne
kody CPV 30232100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się