Przetarg 7205721 - Dostawa Bronchofiberoskopu diagnostyczno - terapeutycznego...

   
Analizuj Zamówienie 7205721 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa Bronchofiberoskopu diagnostyczno - terapeutycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Milickiego Centrum M
edycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Numer referencyjny: MCM/WSM/ZP33/2019

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę Bronchofiberoskopu diagnostyczno–terapeutycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii rok produkcji 2019 i wprowadzonego do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.175 z późń. zm.). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanego sprzętu do obrotu. Oferowany sprzęt musi w pełni być zgodny z obowiązującymi normami, dotyczącymi tego typu sprzętu i posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: - Dostarczyć sprzęt zgodny z opisem zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ dotyczącym wymogów technicznych przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego w Miliczu przy ul. Grzybowej 1, ustawić/zainstalować sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - Dokonać uruchomienia, prób i sprawdzeń, sprzętu - Przeprowadzić szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu. Przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi, dotyczącą oferowanego Bronchofiberoskopu diagnostyczno – terapeutycznego.
Przekazać karty gwarancyjne sprzętu, uwzględniające warunki wymagane w tym zakresie przez Zamawiającego. Dla sprzętu, dla którego nie wystawione zostaną stosowne karty gwarancyjne, podstawę roszczeń stanowić będzie faktura VAT na zasadach określonych w umowie i w Kodeksie Cywilnym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis w okresie trwania gwarancji oraz przeglądy techniczne w ilości zalecanej przez producenta (min. jeden w roku).
Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 2 do SIWZ, a jego wartość jest mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynika z wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga zgody Wykonawcy na płatność wynagrodzenia za dostarczony Bronchofiberoskop diagnostyczno - terapeutycznego w 36 ratach zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, pierwsza rata płatna będzie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i dostarczenia protokołu odbioru pod warunkiem, że termin ten przypadnie po 18 dniu miesiąca. Pozostałe raty będą płatne także po 18 dniu każdego miesiąca nie później niż do ostatniego dnia miesiąca.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540267721-N-2019 z dnia: 2019-12-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540270530-N-2019 z dnia: 2019-12-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 12:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33162200, 33168000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się