Zlecenie 8427726 - DOSTAWA BETONU (CZĘŚĆ I) I WYKONANIE POSADZKI (CZĘŚĆ...

   
Zamówienie 8427726 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-29
przedmiot zlecenia
DOSTAWA BETONU (CZĘŚĆ I) I WYKONANIE POSADZKI (CZĘŚĆ II)

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie nowej techno
logii produkcji mebli tapicerowanych z elementami sklejki elastycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac BR, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne OLTA K.K. Zawistowscy sp. j. ogłasza postępowanie ofertowe na: DOSTAWĘ BETONU (CZĘŚĆ I) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 21.12.2020 r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – z późn. zm. Przedmiotem zapytania jest: CZĘŚĆ I: Dostawa betonu niezbędnego do wykonania posadzki, w związku z rozbudową hali w Ignatkach. SPECYFIKACJA I ZAKRES PRAC W RAMACH CZĘŚCI I: 1) Dostawa betonu klasy C25/30 posadzkowy: a) klasa wytrzymałości na ściskanie: C25/30, b) maksymalny wymiar kruszywa: 16mm, c) reakcja na ogień: Euroklasa A1, d) gęstość mieszkanki betonowej 2376 kg/m3, e) jednym ze składników mieszanki powinien być CEM II/B-S lub CEM II/A-S, f) mieszanka bez dodatku popiołów, g) punkt piaskowy nie większy niż 38%, h) zawartość części drobnych (0-0,25 mm) w stosie okruchowym na poziomie 4-6,0%, i) zawartość powietrza w mieszance betonowej do 3%, j) klasa konsystencji (zakres): S3 (100-150mm) – optymalny opad stożka Abramsa na budowie: 14cm, k) optymalny czas wejścia na beton od momentu wylania: 7 godzin 2) dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów planowanego do użycia betonu, 3) termin realizacji: 18.10.2021 - 05.11.2021, przy czym dostawa ma odbywać się w dniach uzgodnionych z wykonawcą posadzki, możliwe że potrzebne będzie kilkukrotne dostarczenie betonu na teren realizacji inwestycji. W cenie dostawy należy uwzględnić koszt dowiezienia betonu na plac budowy. Przedmiot zapytania powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeśli w dokumentacji projektowej występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w projekcie wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zapytania o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać następujące dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy: 1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Formularz ofertowy – uwzględniający cenę netto za realizację zamówienia, 2) Załącznik Oferenta: Receptura betonu – zawierający opis proponowanej receptury mieszanki betonowej (dotyczy tylko CZĘŚCI I), 3) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Oświadczenie w sprawie kalkulacji ceny ofertowej, 4) Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy. Sposoby składania ofert: 1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: Ignatki 40/6, 16-001 Kleosin z dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 2) osobiście w siedzibie firmy: Ignatki 40/6, 16-001 Kleosin z dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@olta.eu, w tytule wpisując „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 4) przez bazę konkurencyjności. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej, oprócz powyższego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz informacją „Nie otwierać przed dniem 14.10.2021 godz. 10.30”.W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji mebli tapicerowanych z elementami sklejki elastycznej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac BR, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne OLTA K.K. Zawistowscy sp. j. ogłasza postępowanie ofertowe na: WYKONANIE POSADZKI (CZĘŚĆ II) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 21.12.2020 r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – z późn. zm. Przedmiotem zapytania jest: CZĘŚĆ II: Wykonanie posadzki, w związku z rozbudową hali w Ignatkach. SPECYFIKACJA I ZAKRES PRAC W RAMACH CZĘŚCI II: 1) wykonanie posadzki składającej się z płyty nośnej o grubości 23cm z betonu C25/30 XC2, zbrojonej włóknem POLIMEROWYM w ilości 3kg/m³, powierzchniowo zatartej na gładko z zastosowaniem środka utwardzającego i impregnowanej roztworem, który wnika w powierzchnię betonu zabezpieczając i wzmacniając ją w sposób trwały, 2) zapewnienie obsługi wylania betonu, 3) ZAKRES PRAC: a) Wylanie betonu, b) Rozłożenie warstwy poślizgowej 2x folia PE o gr.: 0,2 mm na zakład min 30 cm, zastosowanie dylatacji obwodowej oraz założenie folii ochronnej na ścianach i słupach w celu zabezpieczenia przed ich zabrudzeniem, c) Zaszalowanie odcinka roboczego, d) Laserowe naniesienie poziomów, e) Zbrojenie betonu włóknem POLIMEROWYM w ilości 3kg/m³, f) Ułożenie zawibrowanej płyty nośnej z betonu C25/30 XC2, o grubości 23 cm, g) Mechaniczne zatarcie powierzchni płyty betonowej za pomocą zacieraczek siodłowych ważących 1 tona, z uprzednim posypaniem środka utwardzającego, h) Impregnacja płyty betonowej, i) Wykonanie dylatacji: - nacięcie posadzki tarczą diamentową na kwadraty o powierzchni 6x6 m, - dokładne oczyszczenie szczelin dylatacyjnych odkurzaczem przemysłowym, - wypełnienie szczelin dwuskładnikową masą, sporządzoną na bazie żywicy poliuretanowej, j) Dozbrojenie posadzki: - naroża słupów, otworów, zagłębień i fundamentów technologicznych, - krawędź posadzki w bramach i drzwiach zewnętrznych, - w rejonie bram wjazdowych i doków, 4) Pod wylanie posadzki wykonano: a) podbudowę dolną: kruszywo piasek 20 cm, b) podbudowę górną, bezpośrednio pod posadzką – warstwa podkładu betonowego B20, 5) przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego posadzki, najpóźniej 7 dni kalendarzowych po zakończeniu prac, 6) termin realizacji: 18.10.2021 - 05.11.2021. Dokonując wyceny przedmiotu zapytania należy wziąć pod uwagę konieczność zakupu i dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty robocizny. Przedmiot zapytania powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeśli w dokumentacji projektowej występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w projekcie wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zapytania o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać następujące dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy: 1) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Formularz ofertowy – uwzględniający cenę netto za realizację zamówienia, 2) Załącznik Oferenta: obliczenia statystyczne do posadzki uwzględniające obciążenia przewidywane na danej inwestycji przygotowane w oparciu o załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - informacje do obliczeń statystycznych do posadzki uwzględniające obciążenia przewidywane na danej inwestycji (dotyczy tylko CZĘŚCI II) wraz z planowanym opisem wykonywanych prac, 3) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Oświadczenie w sprawie kalkulacji ceny ofertowej, 4) Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/3.2.2/2021 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli dotyczy. Sposoby składania ofert: 1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: Ignatki 40/6, 16-001 Kleosin z dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 2) osobiście w siedzibie firmy: Ignatki 40/6, 16-001 Kleosin z dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 3) pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@olta.eu, w tytule wpisując „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/3.2.2/2021”; 4) przez bazę konkurencyjności. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej, oprócz powyższego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz informacją „Nie otwierać przed dniem 14.10.2021 godz. 10.30”.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Materiały budowlane i hutnicze
podbranża malowanie, remont, wykończenie, materiały budowlane
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , materiały budowlane

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8453227 2021-10-26
godz. 14:30
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB ŚRODOWISKOWY PIŁKI SIATKOWEJ " Remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy"- powtórka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Środowiskowego DomuSamopomocy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykona...
8452172 2021-10-26
godz. 15:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY Remont pustostanów lokali mieszkalnych: część I - ul. Sabały 50/7, ul. Cietrzewia 6/3, część II - al. Krakowska 143/7, ul. Szczęsna 23/1, część III - ul. Sabały 23/14, ul. Potrzebna 23/3. C...
8450047 2021-10-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę położenie glazury - Bartoszyce Dzień dobry, Mam do położenia glazurę pod kabinę prysznicową i montaż, narazie mam kabinę. Zainteresowanych proszę o kontakt.
8425081 2021-10-28
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję glazurnika do współpracy - Łódź Witam, Zatrudnię glazurnika / poszukuję do współpracy glazurnika na własnej działalności. Praca na terenie Łodzi i okolic. Głownie domki jednorodzin...
8450333 2021-10-29
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę frezowanie listew mosiężnych - Parczew Witam, Zlecę frezowanie 2szt listew mosiężnych 20x20x1500 mm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
8460904 2021-10-29
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie prac remontowych w części pomieszczeń budynku C Szkoły Podstawowej nr 8 w Po...
8453314 2021-10-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Interesują mnie deski podłogowe modrzew syberyjski 32x146x5.1 m kl. A/B - Dębica Interesują mnie deski podłogowe modrzew syberyjski 32x146x5.1 m kl. A/B. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
8462575 2021-11-03
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wycięcie otworu przez płytkę gresową - Włocławek Witam, Potrzebuje wyciąć otwór 160mm przez płytkę gresową. Zainteresowanych proszę o kontakt.
8440207 2021-11-04
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję brygady glazurników - Wałbrzych Witam, Poszukuję brygady glazurników. Szczegóły do ustalenia po kontakcie telefonicznym. Prace do wykonania w budynku użyteczności publicznej na ter...
8460051 2021-11-12
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję ekip glazurników - Warszawa Witam, Poszukuję glazurników/ ekip. Wszelkie szczegóły do uzgodnienia po kontakcie telefonicznym. Realizujemy inwestycje na terenie woj. mazowieckiego i...