Przetarg 7272105 - Dostawa aparatury medycznej dla UCK Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 7272105 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa aparatury medycznej dla UCK
Numer referencyjny: 2/PN/2020

Bronchofieroskop optyczny1. Przedmiotem zamówienia jest do
stawa aparatury medycznej dla Zamawiającego,o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3a do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:część 1 – Bronchofieroskop optyczny (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ.3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważneW stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Bronchofieroskop optyczny1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3b do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:część 2 – Bronchofieroskop optyczny (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3b do SIWZ.3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Echokardiograf1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3c do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:część 3 – Echokardiograf (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3c do SIWZ,3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3c do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3c do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Tor wizyjny HD1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3d do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 4 – Tor wizyjny HD (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3d do SIWZ,3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3d do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3d do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Videobronchofberoskop HD1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3e do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 5 –Videobronchofberoskop HD (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3e do SIWZ,3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3e do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3e do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważneW stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
Zestaw do ex-vivo1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3f do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 6 – Zestaw do ex-vivo (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3f do SIWZ.3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3f do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3f do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważneW stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33112340, 33168100, 38434540
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się