Przetarg 8432894 - Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym...

   
Analizuj Zamówienie 8432894 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym Numer referencyjny: EOP.332.24.21
1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ znajdujący się na stronie Zamawiającego (
http://www.pogotowie.bialystok.pl/
). Postępowanie prowadzone jest przy użyciu
https://miniportal.uzp.pl
. 2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
;
http://pogotowie.bialystok.pl/
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
;
http://pogotowie.bialystok.pl/
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Przedmiot zamówienia (środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ znajdujący się na stronie zamawiającego http://www.pogotowie.bialystok.pl/ oraz na miniPORTALU: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 34114121-3- Karetki 34114122-0- Pojazdy do transportu chorych 33100000–1- Urządzenia medyczne 33192160-1- Nosze 33152000-0- Inkubator 33123210-3- Urządzenia do monitorowania czynności serca 3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej–pkt XII SWZ 4.Zamawiający:nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych,nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów,nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym –zgodnie z Zał.nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1)Podpisany i wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia [Zał.nr1 do SWZ]; 2)Wypełniony formularz cenowy [Zał.nr3 do SWZ]; 3)Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD),o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ; 4)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy); 5)przedmiotowe środki dowodowe - tj.: 5.1oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE [Zał.nr 10 do SWZ] 5.2folderu ambulansów 5.3folderu z opisem zawierającym markę i model: - transportera – noszy, - inkubatora, - respiratora transportowego, - kardiomonitora transportowego, - pomp strzykawkowych 5.4deklaracji WE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych: -transportera- noszy; -inkubatora, -respiratora transportowego, -kardiomonitora transportowego, -pomp strzykawkowych 5.5schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego 5.6schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym. Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy; 5.7dokument potwierdzający, że oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzęt medyczny) Zał.nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G. 5.8Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego. 5.9Schemat ideowy urządzeń zabudowy nagłośnienie. 6)Dowód wniesienia wadium 7)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 6. Zamawiający informuje, iż zamówienie dofinansowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Środki finansowe muszą być wykorzystane do dnia 31.12.2021r. 7.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 33100000, 33123210, 33152000, 33192160, 34114121, 34114122
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8447349 2021-10-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY SŁAWOBORZE „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu hakowiec do przewozu kontenerów KP-7 na potrzeby PSZOK dla Gminy Sławoborze” 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa...
8464605 2021-10-19
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH Zakup używanego ambulansu typu A2/B na potrzeby WSzZ w Kielcach
8443864 2021-10-20
godz. 23:59
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Dostawa samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii.
8458590 2021-10-21
godz. 08:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE KOMAX SP. Z O.O. „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dmc do 3,5 t.” Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu (w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia ...
8456050 2021-10-21
godz. 10:00
REGIONALNE CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW CZYSTY REGION SP. Z O.O. „Dostawa pojazdu specjalistycznego typu hakowiec w ramach leasingu operacyjnego” 6.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, 2 osiowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym wraz...
8453622 2021-10-22
godz. 14:00
URZĄD GMINY GALEWICE Zakup wraz z dostawą na teren Gminy Galewice piaskarkę z dwoma talerzami wysiewającymi, przeznaczonej do zimowego utrzymywania dróg gminnych.
8418198 2021-10-27
godz. 11:00
PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU IM. GEN. HENRYKA MINKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU Dostawa trzech pojazdów patrolowych wyposażonych w system identyfikacji tablic rejestracyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr LT-PL-5R-400 Numer referencyjny: spra...
8435851 2021-11-02
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE Zakup wraz z dostawą pojazdów do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 3 zadania. Numer referencyjny: DZ.260.56.2021 Zakup wraz z dostawą pojazdó...
8439118 2021-11-05
godz. 10:00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Opolu Numer referencyjny: MT.2370.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP ...
8449002 2021-11-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWE MIASTECZKO Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Nowym Miasteczku Numer referencyjny: IGKiSŚ.271.5.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samoch...