Przetarg 8937422 - Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem...

   
Analizuj Zamówienie 8937422 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym Numer referencyjny: SE-407/17/22
Przedmiotem zamówienia jest dost
awa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789A2:2015 lub równoważnej), o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji (załącznik nr 2 do SWZ).
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789A2:2015 lub równoważnej), o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia – ambulans musi posiadać homologację pozwalającą na rejestrację jednoetapową na terenie Polski, według definicji ambulansu zawartej w Dyrektywie 2007/46/WE z późn. zm. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego bez przebiegu eksploatacyjnego, z datą produkcji pojazdu bazowego minimum 2022 roku. 4. Oferowany ambulans winien spełniać wymogi określone w normie PN-EN 1789A2:2015 lub równoważnej oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.). 5. Oferowany pojazd winien posiadać świadectwo homologacji pojazdu bazowego oraz pojazdu skompletowanego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. 2013 r. poz. 407 z późn. zm.) oraz powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 6. Oferowane wyroby medyczne winne spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 r. nr 175 z późn. zm.). 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ. Przedstawione w załączniku parametry pojazdu oraz sprzętu są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty. 8. Wykonawca zapewnia na oferowany pojazd bazowy serwis gwarancyjny w ASO położonej nie dalej niż w odległości 30 km od siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 10. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 17. Przy wszelkich od wołaniach w nin. specyfikacji do polskiej normy PN-EN 1789A1, należy czytać odpowiednio „lub normy równoważnej”. 18. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 19. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 20. Wspólny słownik zamówień (CPV): - 34114121 – karetki, - 33100000 – urządzenia medyczne.
branża Medyczna, Motoryzacja
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne, samochody specjalistyczne
kody CPV 33100000, 34114121
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , meble medyczne , samochody specjalistyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9011980 2022-07-08
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH Dostawa insuflatora CO2 oraz sprzętu komputerowego wraz z drukarką do pracowni endoskopii dla SPZZOZ w Gryficach w ramach projektu „Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego (...)- pow...
9005773 2022-07-08
godz. 12:00
SZPITAL POWIATOWY IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem Część 1: 1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostaw...
8969904 2022-07-12
godz. 11:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa wyposażenia medycznego Projekt współfinansowany w ramach Programu Poprawa dostępności Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycz...
8996911 2022-07-14
godz. 10:00
OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH Zakup platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn...
8973460 2022-07-14
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU Dostawa sprzętu endoskopowego Numer referencyjny: DZP.3320.23.22 Dostawa sprzętu endoskopowego - 57 zadań asortymentowych Zadanie 1 Część nr 1 Ligatory: poz. 1 - 20 szt. poz. 2 - 20 sz...
8976698 2022-07-15
godz. 10:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I NOWORODKA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. „Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” Numer referencyjny:...
8973474 2022-07-15
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO Dzierżawa aparatów do pomiaru parametrów krytycznych krwi wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych oraz dzierżawa aparatów do pomiaru glukozy szpitalnej N...
8973430 2022-07-21
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego Numer referencyjny: ZOZ.V.010/DZP/48/22 Przedmiotem zamówi...
9012546 2022-07-25
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH Zakup i dostawa 18 szt. łóżeczek noworodkowych z materacykiem
8999231 2022-07-27
godz. 08:30
PRO-MEDICA W EŁKU SP. Z O.O. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp.z o.o. Numer referencyjny: 2062/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazow...