Przetarg 8786408 - Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji...

   
Analizuj Zamówienie 8786408 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” Numer referencyjny: 13/C
tr/22/TJ/POIiŚ
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” dla komórek ruchu drogowego.
- 28 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z Załącznikiem 1 Ł do OPZ,
- 20 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z Załącznikiem 2 Ł do OPZ,
- 5 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z Załącznikiem 2 Ł do OPZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 53 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” dla komórek ruchu drogowego. c.d. z pkt VI.4.3) 1.2.5 odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 msce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 1.2.6 ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, i) art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy. WYKONAWCA ZAGRANICZNY 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: a) informacji z KRK, o której mowa w pkt 1.2.1 SWZ – składa informację z odp. rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.1 SWZ; b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2.3 SWZ, zaświadcz. albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1.2.4 SWZ, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 1.2.5 SWZ – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o ośw. pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub admin., notariuszem, organem samorządu zawod. lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 077-209849 z dnia 2022-04-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/04/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 082-220989 z dnia 2022-04-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-250396 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje uzupełniające
Zamiast:
Informacje uzupełniające
Powinno być:
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia m.in. w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wymagane jest odniesienie się do Części III „Podstawy wykluczenia”, Sekcja D „Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego” Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Wraz z dokumentem JEDZ należy złożyć oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:
Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a TAKże zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów EUR-Lex - 32022R0576 - EN - EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri
= CELEX:32022R0... 11 z 88 05.05.2022, 13:47 z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.
Zgodnie z treścią art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego uchwalonej w celu stosowania:
1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy;
2) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i NIEzależność Ukrainy lub im zagrażających;
3) rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:
wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25);
Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w postaci wykluczenia z postępowania, zwana dalej „listą”, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 100-276842 z dnia 2022-05-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:10
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne, samochody dostawcze
kody CPV 34114200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne , samochody dostawcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8943690 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY EŁK Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych naterenie Gminy Ełk-zakup wraz z dostawą2szt.sam. ciężar. typu ha...
8973235 2022-07-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY SIENNICA Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebowilk wraz z zakupem wozu asenizacyjnego z urządzeniem do udrażniania – Etap I Część 1: Część ...
9000324 2022-07-08
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów dostawczych typu Doka na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch fabrycznie nowy...
8954000 2022-07-11
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 1 sztuka Numer referencyjny: WT.2370.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 fabrycznie nowego średniego sa...
9014784 2022-07-13
godz. 08:45
10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY Dostawa ambulansu drogowego typu B Numer referencyjny: 90/2022 Dostawa ambulansu typu B skonstruowanego i wyposażonego do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów zgodni...
9022099 2022-07-13
godz. 09:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI W POZNANIU REJON DYSTRYBUCJI W GNIEŹNIE DOSTAWA DWÓCH ZESTAWÓW MODUŁÓW POMIAROWYCH I MODUŁÓW DO LOKALIZACJI AWARII W LINIACH KABLOWYCH ŚREDNIEGO ORAZ NISKIEGO NAPIĘCIA, ZABUDOWA MODUŁÓW NA SAMOCHODACH ZAMAWIAJĄCEGO
8980323 2022-07-15
godz. 10:00
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁOBRZEGACH Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer referencyjny: PT.2370.4.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z wymagan...
8969907 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gmin...
8969867 2022-07-18
godz. 10:00
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. Dostawa dla Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Jodłowniku w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego typu wywrotka z HDS Numer referencyjny: ZP/3/2022 Dostaw...
9016101 2022-07-31
godz. 23:59
EVENTS GROUP SP. Z O.O. Utrzymanie Firmy na rynku poprzez wprowadzenie nowej strategii i zmianę głównego profilu działalności na terenie Województwa Dolnośląskiego SAMOCHÓD DOSTAWCZY nadwozie typu FURGON,...