Przetarg 8264553 - Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu...

   
Analizuj Zamówienie 8264553 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usłu
g utrzymania lokomotyw wielosystemowych Numer referencyjny: 20/WNP-006512/TUT
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp.
1. Dostawa 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych. 2. Zamawiający wskazuje, że Opis potrzeb i wymagań zamawiającego umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu zamieszczony zostanie na stronie internetowej https://pkpintercity.eb2b.com.pl, od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert. 4. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje podziału dialogu na etapy, w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach. 5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania: 1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu; 2) badanie wniosków – sierpień 2021; 3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – sierpień 2021; 4) dialog z wykonawcami – sierpień-wrzesień 2021; 5) zaproszenie do składania ofert – październik 2021; 6) składanie ofert – listopad-grudzień 2021; 7) rozstrzygnięcie postępowania – styczeń 2022. Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 139-371161 z dnia 2021-07-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 2 pkt 1
Zamiast:
1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości NIE mniejszej niż 110 000 000,00 PLN;
Powinno być:
1) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości NIE mniejszej niż 100 000 000,00 PLN;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 2 pkt 2
Zamiast:
2) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie NIE mniej niż 40 (czterdziestu) pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego
i
Powinno być:
2) dostawę (dostawy) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) lub naprawę okresową (naprawy okresowe) z modernizacją (modernizacjami) – łącznie NIE mniej niż 40 (czterdziestu) pojazdów kolejowych
i
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 3
Zamiast:
3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych.
Powinno być:
3. Pod pojęciem dostawy spełniającej wymogi niniejszego warunku, należy rozumieć dostawę w rozumieniu art. 605 ustawy z 23.4.1964 kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) fabrycznie nowych pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym dla warunku określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej oraz fabrycznie nowych pojazdów kolejowych dla warunku określonego w ust. 2 pkt 2 powyżej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ust. 8
Zamiast:
8. Przez pojazd kolejowy bez napędu elektrycznego w rozumieniu powyższego warunku rozumie się wagon pasażerski (piętrowy lub jednopokładowy lub człon pasażerski pojazdu kolejowego).
W zakresie wagonów piętrowych wykonawca może wykazać się zarówno dostawą (dostawami) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) lub naprawą okresową (naprawami okresowymi) z modernizacją (modernizacjami), której przedmiotem był/y piętrowy/we wagon/y pasażerski/e wyposażony/e w napęd i kabiny sterownicze lub bez tego wyposażenia.
Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi pasażerskiemu odpowiada jeden człon pasażerskiego pojazdu kolejowego.
Powinno być:
8. Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się wagon pasażerski (piętrowy lub jednopokładowy) lub człon pasażerski zespołu trakcyjnego (piętrowy lub jednopokładowy).
Do oceny spełnienia warunku Zamawiający uzna, że jednemu wagonowi pasażerskiemu odpowiada jeden człon zespołu trakcyjnego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: ust. 1
Zamiast:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:
1) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;
2) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją - pojazdów kolejowych bez napędu elektrycznego, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane;
3) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.
Powinno być:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej, zamawiający żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, JEDZ w części IV sekcja C pkt 1b, w postaci:
1) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją – pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej;
2) wykazu dostaw lub napraw okresowych lub napraw okresowych z modernizacją – pojazdów kolejowych, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej;
3) wykazu usług utrzymania pojazdów kolejowych z napędem elektrycznym, wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, w zakresie warunku, o który mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 147-392497 z dnia 2021-08-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: ust. 5
Zamiast:
5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:
1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
2) badanie wniosków – sierpień 2021;
3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – sierpień 2021;
4) dialog z wykonawcami – sierpień-wrzesień 2021;
5) zaproszenie do składania ofert – październik 2021;
6) składanie ofert – listopad-grudzień 2021;
7) rozstrzygnięcie postępowania – styczeń 2022.
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.
Powinno być:
5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:
1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
2) badanie wniosków – wrzesień 2021;
3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;
4) dialog z wykonawcami – wrzesień-październik 2021;
5) zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;
6) składanie ofert – listopad 2021-styczeń 2022;
7) rozstrzygnięcie postępowania – luty 2022.
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur
odwoławczych.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 124
Powinno być:
Okres w miesiącach: 123
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. 6
Zamiast:
6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w lutym 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;
2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże NIE krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, NIE może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.
Powinno być:
6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w marcu 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;
2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże NIE krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, NIE może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 07/10/2021
Powinno być:
Data: 02/11/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 162-427749 z dnia 2021-08-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: ust. 5
Zamiast:
5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:
1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
2) badanie wniosków – wrzesień 2021;
3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;
4) dialog z wykonawcami – wrzesień-październik 2021;
5) zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;
6) składanie ofert – listopad 2021-styczeń 2022;
7) rozstrzygnięcie postępowania – luty 2022.
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.
Powinno być:
5. Zamawiający przedstawia poniżej wstępny harmonogram postępowania:
1) składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z terminem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu;
2) badanie wniosków – wrzesień 2021;
3) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym – wrzesień 2021;
4) dialog z wykonawcami – wrzesień-listopad 2021;
5) zaproszenie do składania ofert – listopad 2021;
6) składanie ofert – listopad 2021-styczeń 2022;
7) rozstrzygnięcie postępowania – marzec 2022.
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowy harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 123
Powinno być:
Okres w miesiącach: 122
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: ust. 6
Zamiast:
6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi w marcu 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;
2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże NIE krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, NIE może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.
Powinno być:
6. Ad. II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia ma charakter orientacyjny i wyliczony został przy założeniu, że zawarcie umowy nastąpi pod koniec marca 2022 r. oraz przy założeniu, że Zamawiający wymaga realizacji zamówienia:
1) w zakresie dostawy siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi – do 31.05.2026 r.;
2) w zakresie świadczenia usług utrzymania lokomotyw – do momentu wykonania pierwszej naprawy na poziomie utrzymania P4 ostatniej lokomotywy, jednakże NIE krócej niż 72 miesiące od momentu odbioru końcowego dla każdej z lokomotyw (z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania lokomotyw kończy się indywidualnie dla każdej z lokomotyw, po osiągnięciu maksymalnego dopuszczalnego przebiegu/czasookresu do wykonania P4 zgodnie z warunkami Dokumentacji Systemu Utrzymania). Okres świadczenia usług utrzymania będzie zależał od okresu wskazanego w ofercie przez wykonawcę, NIE może być jednak krótszy niż 72 miesiące. Powyższe wynika z tego, że wykonanie pierwszej naprawy na poziomie P4 zależy od konstrukcji pojazdu, poszczególni producenci różnie określają terminy wykonania przeglądów i napraw.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 02/11/2021
Powinno być:
Data: 19/11/2021
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34611000, 34622200
forma dialog konkurencyjny
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się