Zlecenie 7621441 - Dostarczenie i kompleksowe wdrożenie narzędzi IT w postaci...

   
Zamówienie 7621441 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-31
przedmiot zlecenia
Dostarczenie i kompleksowe wdrożenie narzędzi IT w postaci systemów: zarządzania kartami przedmiotów oraz oceny działalnośc
i naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracowników w ramach projektu „KA 2.0 - program rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i kompleksowe wdrożenie narzędzi IT w postaci:
I. systemu (elementu) zarządzania kartami przedmiotów,
II. systemu (elementu) oceny działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracowników.
Dostarczenie i kompleksowe wdrożenie każdego z narzędzi IT powinno mieć miejsce zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert, „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” i pozostałymi załącznikami, a także powinno obejmować: analizę przedwdrożeniową, dostarczenie oprogramowania, udzielenie licencji, uruchomienie, integrację z istniejącymi systemami, zdalne szkolenia (on-line) administratorów, gwarancję i usługi utrzymania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta częściowa obejmować będzie minimum jeden system stanowiący element przedmiotu zamówienia, wskazany w powyższym pkt I lub II. Cel zamówienia Celem zamówienia jest podniesienia jakości funkcjonowania systemów informatycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego poprzez dostarczenie, instalację i implementacja następujących systemów dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
I. System zarządzania kartami przedmiotów.
II. System oceny działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracownika. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, instalacja i implementacja następujących systemów dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:
I. System zarządzania kartami przedmiotów.
II. System oceny działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracownika.
Systemy muszą działać zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w przedmiotowym zakresie i przepisami wewnętrznymi uczelni. Systemy muszą zapewnić efektywną pracę biorąc pod uwagę uwarunkowania funkcjonowania uczelni. Uczelnia kształci obecnie ponad 7000 studentów, zatrudnia ponad 1000 pracowników.
Systemy muszą być zintegrowane z działającym w uczelni systemem ProAkademia w celu zapewnienia spójności danych.

I. System zarządzania kartami przedmiotów musi zapewnić obsługę procedur związanych z wypełnieniem i zarządzaniem kartami przedmiotów. Zamawiający wymaga aby dane dotyczące karty przedmiotu były wprowadzane do systemu przez każdego pracownika badawczego i dydaktycznego indywidualnie. Wprowadzanie danych dotyczących karty przedmiotu musi odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Weryfikacji oraz zatwierdzenia karty dokonują osoby uprawnione (zgodnie z przydzielonymi rolami).
Zamawiający wymaga aby system został zainstalowany w zasobach informatycznych zamawiającego. Wykonawca po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej wskaże platformę sprzętowo - systemową konieczną do prawidłowego działania systemu. Wykonawca dostarczy kompletny system wraz z niezbędnymi licencjami wymaganymi do jego prawidłowego działania. Dostarczone licencje nie będą ograniczone czasowo i będą obejmowały nieograniczoną liczbę użytkowników.

II. System oceny działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej pracownika musi umożliwić gromadzenie danych o osiągnięciach naukowych pracowników uczelni i doktorantów, umożliwić dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych pracy naukowej pracowników oraz pracy organizacyjnej pracowników na rzecz wydziału i uczelni, umożliwić dokonywanie analiz ilościowych i jakościowych w kontekście ewaluacji działalności naukowej uczelni. Zamawiający wymaga aby dane dotyczące działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej były wprowadzane do systemów przez każdego pracownika badawczego i dydaktycznego indywidualnie. Wprowadzanie danych dotyczących działalności naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej musi odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. System musi korzystać z aktualnych list ministerialnych czasopism i wydawnictw oraz musi umożliwiać eksport danych w formatach zgodnych z wymogami baz PBN i POLON lub umożliwić automatyczne ich zasilanie.
Zamawiający wymaga aby system został zainstalowany w zasobach informatycznych Zamawiającego. Wykonawca po przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej wskaże platformę sprzętowo - systemową konieczną do prawidłowego działania systemu. Wykonawca dostarczy kompletny system wraz niezbędnymi licencjami wymagalnymi do jego prawidłowego działania. Dostarczone licencje nie będą ograniczone czasowo i będą obejmowały nieograniczoną liczbę użytkowników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w „Zaproszeniu do składania ofert” oraz w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, które stanowią załączniki do ogłoszenia.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72263000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się